sobota, 3 grudnia 2016

Litzmannstadt Ghetto

Getto łódzkie;jidysz לאדזשער געטא;Lodżer geto;ליצמאנשטאטער געטא;Licmansztoter geto getto żydowskie istniejące w okupowanej przez Niemców Łodzi(od kwietnia 1940 r.Litzmannstadt).W dokumentach archiwalnych można spotkać skrótową formę L-stadt Getto,od skrótu nazwy miasta powszechnie używanej przez Niemców,np.na drukach firmowych.Pierwsze w pełni odizolowane od reszty miasta getto na obszarze okupowanej Polski,największe,po warszawskim i jedyne,które przetrwało prawie do końca okupacji niemieckiej na ziemiach Polski(zlikwidowane w sierpniu 1944 r.).

Plan getta
Getto w Łodzi składało się z trzech części,rozdzielonych eksterytorialnymi ulicami:

  • Hohensteinerstrasse(ob.ul.Zgierska)dzieliła getto na część zachodnią i wschodnią
  • Alexanderhofstrasse(ob.ul.B.Limanowskiego)dzieliła część zachodnią na północną i południową
Początkowo komunikacja piesza i drogowa pomiędzy wszystkimi tymi częściami getta odbywała się poprzez bramy,otwierane co jakiś czas pod kontrolą strażników niemieckich,mających do pomocy policję żydowską,ale już w 2 poł.1940 r.powstały trzy piesze kładki:dwie ponad ulicą Zgierską(na wysokości Rynku Starego Miasta oraz na pl.Kościelnym)oraz jedna ponad ul.B.Limanowskiego,przy ówczesnej ul.Masarskiej(ob.rejon skrzyżowania ul.Zachodniej i B.Limanowskiego).Do getta praktycznie przynależał też obszar tzw.stacji Radegast na Marysinie,spełniającej tę samą funkcję co warszawski Umschlagplatz(plac przeładunkowy).Formalnie jednak był to teren kolei niemieckich(Deutsche Reichsbahn),dzierżawiony przez miasto.Z tego powodu na oficjalnych planach getta,zarówno administracji żydowskiej,jak i niemieckiej,nie był on najczęściej uwzględniany.Z obszaru getta był wydzielony Bałucki Rynek,siedziba żydowskiej administracji,otoczony osobnym ogrodzeniem.Wstęp na niego był tylko za specjalnymi przepustkami.Spełniał rolę śluzy kontaktowej pomiędzy częścią aryjską miasta a gettem.
Historia getta
Przygotowania do utworzenia getta rozpoczęły się na początku października 1939 roku.W tajnym okólniku z 10 grudnia 1939 r.Friedrich Übelhör(prezydent rejencji łódzkiej w okresie od 10 kwietnia 1940 do 15 grudnia 1942)zapowiedział„konieczność ustanowienia zamkniętej i ściśle izolowanej dzielnicy żydowskiej”.Na bazie tych wytycznych dzielnica powstała 8 lutego 1940 r.zarządzeniem prezydenta policji w Łodzi Johanna Schäfera.Szefem biura ekonomiczno-żywnościowego,które w październiku 1940 r.przekształcono w samodzielny wydział Zarząd Getta(Gettoverwaltung)został Hans Biebow,a szefem administracji żydowskiej,Przełożony Starszeństwa Żydów w Litzmannstadt(Łodzi)(Judenratu,choć nazwa ta w tym getcie nie była używana)Chaim Rumkowski.Getto utworzono 8 lutego 1940,ale ostatecznie jego teren odizolowano od reszty miasta 30 kwietnia 1940 roku.Zlokalizowano je w najbardziej zaniedbanej części Łodzi(Bałuty i Stare Miasto),na obszarze 4,13 km²,zmniejszonym po 30 czerwca 1942 roku do 3,82 km²,zamieszkanym w 40% do 70% przez Żydów,głównie biedotę i proletariat.Ten wydzielony obszar zabudowany był 2332 domami,z około 28400 izbami mieszkalnymi.Znaczącą większość z nich stanowiła stara zabudowa,w dużej części drewniana.Zagęszczenie skupionej ludności było ogromne.W 1942 r.na 1 km² przypadało 42587 osób,a na jedną izbę 6 do 7 mieszkańców.W pierwszej kolejności zamknięto w nim Żydów pozostających w tym czasie na obszarze miasta około 140 tys.osób.Od 16 października do 4 listopada 1941 roku do getta przybyły transporty Żydów przesiedlonych z Austrii(ok.5 tys.)Czech(ok.5 tys.)Luksemburga(ok.600) i Rzeszy(ok.10 tys.osób).Kolejne przesiedlenia miały miejsce od 7 grudnia 1941 do 28 sierpnia 1942 również z innych likwidowanych gett Kraju Warty(ok.18 tys.osób),najpierw głównie z terenu województwa łódzkiego,z likwidowanych tu sukcesywnie gett w innych miastach,np.z podłódzkich Pabianic,Konstantynowa,Aleksandrowa,Głowna,Ozorkowa czy Brzezin.Następnie,w końcu 1941 roku,przywieziono tu około 5 tys.Sinti i Romów z pogranicza austriacko-węgierskiego(tzw.Burgenland;listopad 1941 r.) i w II połowie 1942 r.prawie 20 tys.Żydów z Europy Zachodniej(m.in.z Niemiec,krajów Beneluksu)oraz praskich Żydów.W sumie przez łódzkie getto przeszło około 200000 osób.Historycy,a przede wszystkim ocaleli jego więźniowie,dzielą tragiczną historię getta na dwa zasadnicze okresy:przed i po„Wielkiej Szperze”,która miała miejsce we wrześniu 1942 roku.W pierwszym okresie funkcjonowanie getta mniej więcej odtwarzało formy i instytucje przedwojenne.Między innymi,z inicjatywy i z dużym poparciem Chaima Rumkowskiego,zorganizowano prawie na masową skalę naukę dla dzieci i młodzieży.W drugim okresie,po wywiezieniu do miejsca zagłady w Chełmnie n.Nerem chorych,dzieci i osób starszych wiekiem,getto było w zasadzie ogromnym obozem pracy przymusowej,a administracja żydowska jedynie transmisją poleceń niemieckich i nadzoru ich wykonywania.6 czerwca 1941 r.będąc przejazdem w Łodzi,na krótko odwiedził getto Heinrich Himmler.Na Bałuckim Rynku,siedząc w swoim aucie,zamienił kilka słów z Rumkowskim.W 1942 r.Niemcy postanowili przekształcić getto w wielki obóz pracy.Podstawowym elementem tego planu było usunięcie z niego dzieci do lat 10,starców powyżej 65 r.ż.oraz chorych jako elementów„nieprodukcyjnych”.Realizację rozpoczęto 1 września od wywiezienia w niezwykle brutalny sposób wszystkich chorych ze szpitali getta.Plan przewidywał wywiezienie ponad 20 tys.osób.W dniu 4 września 1942 r.szef żydowskiej administracji getta Chaim Rumkowski,na Placu Strażackim przy ul.Lutomierskiej 13 wygłosił przemówienie do mieszkańców wzywające do oddania dzieci,starców i pozostałych chorych.Realizować to miała policja żydowska,która po pierwszej próbie odmówiła wykonania rozkazów Niemców.W dniu 5 września na teren getta wkroczyli Niemcy ogłaszając„Wielką Szperę”(absolutny zakaz opuszczania miejsc zamieszkania).W dniach 5–12 września 1942 r.z łódzkiego getta wysiedlono 15681„osób nienadających się do pracy”(dzieci do 10 roku życia,starców,osoby chore).Na miejscu zamordowano około 600 osób.Getto z pozostałymi ponad 70 tys.mieszkańców stało się wielkim obozem pracy.Zamknięto szkoły i szpitale.Całkowita likwidacja łódzkiego getta rozpoczęła się 23 czerwca 1944 roku.Do 14 lipca hitlerowcy wywieźli do Kulmhof ponad 7 tys.osób.Ponieważ to miejsce zagłady nie było w stanie sprostać planowi eksterminacji,po dwutygodniowej przerwie likwidację wstrzymano.Wznowiono ją,ale już do KL Auschwitz-Birkenau(Oświęcim-Brzezinka).Od 9 do 29 sierpnia około 70 tys.Żydów wywieziono do Auschwitz-Birkenau.Ostatni transport odszedł 29 sierpnia 1944 roku.W okresie funkcjonowania getta z głodu i chorób zmarło ok.44 tys.więźniów getta.Byli oni chowani na cmentarzu żydowskim przy ul.Brackiej położonym w obszarze getta.W przeciwieństwie do wielu innych gett w Polsce Niemcy nie zdążyli gruntownie zniszczyć zabudowy tego getta,choć mieli to w planie.W okresie od grudnia 1942 r.do końca okupacji niemieckiej w Łodzi(19 stycznia 1945),w południowo-wschodniej części getta,przy murze cmentarza żydowskiego przy ul.Brackiej,funkcjonował obóz prewencyjny dla dzieci polskich policji bezpieczeństwa w Łodzi(niem.Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt),dziś upamiętniony Pomnikiem Martyrologii Dzieci.Obóz nie miał żadnych formalnych i niewiele praktycznych powiązań z gettem.
Organizacja getta
Formalnie gettem administrowały władze Zarządu Miejskiego Litzmannstadt’u(Łodzi)Stadtverwaltung Litzmannstadt,posiadające w tym celu specjalny wydział noszący nazwę Zarządu Getta(Gettoverwaltung),kierowany przez Hansa Biebowa,kupca przybyłego z Bremy,ale najważniejsze decyzje podejmowała łódzka placówka gestapo.Od zewnątrz,w okresie od 28 listopada do maja 1941 r.nadzór nad gettem sprawował 101 rezerwowy batalion policyjny z Hamburga(Reserve-Polizei-Bataillon 101).Po tym czasie został wycofany do Hamburga,gdzie pod koniec 1941 r.wziął udział w deportacjach tamtejszych Żydów,m.in.do łódzkiego getta.Przed tym okresem i po nim getto było nadzorowane przez łódzką policję.Członkowie tych formacji są odpowiedzialni za śmierć wielu więźniów getta,do których strzelali bez ostrzeżenia w momencie zbliżania się do ogrodzenia getta lub strzelając wieczorową porą w okna domów z których wydobywały się,pomimo zaciemnienia,promyki światła.Wewnątrz życiem więźniów getta kierowała żydowska administracja,sprowadzona mimo pozorów„autonomii”do roli bezdyskusyjnych wykonawców poleceń Niemców.Jej szef,noszący tytuł Przełożonego Starszeństwa Żydów Chaim Rumkowski,przez wiele lat po wojnie był uważany za brutalnego i jednoznacznego kolaboranta.Ocena ta w ostatnich latach ulega zasadniczej zmianie.Dostrzega się jego wielką próbę ocalenia więźniów getta(z hasłem„Unser einziger Weg ist Arbeit”„Naszą jedyną drogą(wyjściem,próbą ocalenia)jest praca”),która nie powiodła się z przyczyn od niego niezależnych.Ale i tak łódzcy Żydzi stanowią największą ocalałą z Holocaustu grupę(obliczaną na ok.10000 osób).Do czasu„Wielkiej Szpery”(wrzesień 1942 r.)w getcie funkcjonowała rozbudowana żydowska administracja:istniała policja i sądownictwo,szkolnictwo,poczta(„Judenpost Litzmannstadt–Getto”),opieka zdrowotna i socjalna;działał dom kultury,gdzie odbywały się przedstawienia teatralne i występy muzyczne(m.in.słynnego chóru Hazomir),ale główna część administracji getta zajmowała się nadzorem nad jego działalnością produkcyjną.W okresie od 7 marca do 21 września 1941 r.na polecenie Rumkowskiego ukazywał się w języku jidysz tygodnik„Getto Cajtung”,będący oficjalnym organem żydowskiej administracji getta.Każdy numer był tłumaczony na niemiecki i musiał najpierw uzyskać zgodę na wydanie od policji kryminalnej,oddział„Getto”.Zawierał zarządzenia i wyłącznie wiadomości z getta.Jego redaktorem był kierownik Referatu Prasowego przy Przełożonym Starszeństwa Żydów,Szmul Rozensztajn.Tygodnik de facto był organem Przełożonego Starszeństwa Żydów w Litzmannnstadt-getto Chaima Rumkowskiego.W getcie funkcjonował od końca czerwca 1940 r.lokalny system pieniężny.Jego banknoty oraz bilon popularnie nazywano w getcie„rumkami”lub„chaimkami”od nazwiska Rumkowskiego.Były zasadniczym instrumentem grabieży wszelkiej waluty więźniów getta przez Niemców.Ponadto skutecznie izolowały getto od świata zewnętrznego,ponieważ poza nim nie miały żadnej wartości.W getcie działała też poczta,która z dużymi ograniczeniami i zawieszeniami umożliwiała kontakt ze światem zewnętrznym.Dla jej potrzeb,ale tylko wewnętrznych,wydane zostały znaczki z portretem Rumkowskiego.Na terenie getta działało(od czerwca 1941 r.)gettowe przedsiębiorstwo tramwajowe Elektrische Strassenbahn-Getto(ES-G),obsługiwane siłami wyłącznie więźniów getta.Było ono przede wszystkim środkiem transportu towarowego(na przełomie 1941/1942 r.powstała nawet specjalna linia łącząca stację Radegast z centrum getta).Jedyne takie przedsiębiorstwo we wszystkich niemieckich gettach żydowskich.Funkcjonowało w zasadzie do końca istnienia getta,ale po jego likwidacji część taboru zatrzymano i służył jako podstawowy środek transportu przy wywozie jego majątku.Dzięki temu uratowała się niewielka grupa tramwajarzy getta.Od połowy listopada 1942 r.w ramach Policji Porządkowej(niem.Ordnungsdienst;OD)powstał,na polecenie M.Rumkowskiego,żeński oddział(niem.Frauenordnungsdienst;FOD).Składał się z około 70 młodych kobiet,które w 1942 r.zdały egzamin maturalny w szkołach średnich getta.Oficjalnie FOD miała zajmować się sprawowaniem nadzoru nad dziećmi pozostającymi w domu bez opieki,włóczącymi się po ulicach,handlującymi nielegalnie zgodnie za specjalnie dla niej opracowanym regulaminem.Jednocześnie męska część OD została mniej więcej o taką samą liczbę etatów zredukowana,do 150 osób.Członkinie FOD miały zajmować się również nadzorem pasażerskiego ruchu tramwajowego.Nieoficjalnie chodziło Rumkowskiemu o ochronę tych dziewcząt przed ciężką pracą i wywózkami w obliczu przekształcania getta w obóz pracy.„Kronika getta”,nie znając głębszego przesłania tej decyzji,wyraziła swoją wątpliwość co do sensu powołania tej formacji,nie wróżąc jej długiego istnienia.Członkinie FOD otrzymały zielone mundury składające się z krótkich spodni,krótkich kurtek i okrągłych czapek z żółtym otokiem,a na rękawach miały odznaki Służby Porządkowej.Jako oznakę władzy otrzymały pałki.Szybko sprawdziły się przewidywania redaktorów„Kroniki”:(...)policja kobieca,rekrutująca się w lwiej części z abiturientek żydowskiego gimnazjum i liceum gettowego.Dobrze odziane i obute,przeważnie bardzo młode i ładne dziewczęta,sprawiają wrażenie uczennic,które wyszły na wagary,ale nie organów policyjnych,przed którymi stoi dość duże i odpowiedzialne zadanie.Wyglądem i postawą nie wzbudzają też w dzieciach należytego strachu i autorytetu i dlatego zaobserwować można,jak tuż na oczach tej policji odbywa się w dalszym ciągu handel sacharyną i cukierkami.Ponieważ są to dziewczęta niewykwalifikowane w tym nowym zawodzie,trudno się po nich spodziewać cudów.Życie prawdopodobnie zahartuje je jak zahartowało ich męskich kolegów i nawet zbrutalizowało więcej,aniżeli tego wymagały okoliczności życiowe.FOD rozwiązano już 3 marca 1943 roku.Dziewczętom zostawiono z umundurowania tylko płaszcz i buty.Istotną dla nich stratą był brak dodatkowych,„funkcyjnych przydziałów żywności”.Oceniając działalność FOD autorzy„Kroniki getta”pisali:(...)żeńska SP w pierwszym okresie wykazała się sukcesami w zwalczaniu handlu ulicznego.Wszyscy małoletni,którzy usiłowali w ten sposób zarobkować,zniknęli zupełnie z ulic.W ostatnim czasie FOD pełniła normalną pomocniczą służbę policyjną.
Obóz cygański(Zigeunerlager)
5 listopada 1941 r.do getta przybył pierwszy transport(Romów oraz Sinti),popularnie nazywanych Cyganami,liczący ok.1200 osób.Dla tej oraz kolejnych grup została wydzielona minimalna część getta(0,019 km²)w kwadracie obecnych ulic:Wojska Polskiego Obrońców Westerplatte Sikawskiej Głowackiego.Obóz od getta oddzielały podwójne zasieki z drutu kolczastego.Warunki bytowania jakie panowały w tym obozie według wszystkich więźniów getta,którzy się z nim zetknęli,przede wszystkim byli to lekarze getta,były jeszcze gorsze,niż w getcie.Zmarli oraz zamordowani więźniowie obozu(około 700 osób)grzebani byli na terenie cmentarza żydowskiego przy ul.Brackiej.Szybkim ich skutkiem był wybuch epidemii tyfusu,która z kolei była podstawową przyczyną decyzji o jego eksterminacyjnej likwidacji.Likwidację obozu cygańskiego rozpoczęto w pierwszych dniach stycznia 1942 roku.W dniach 4–12 stycznia 1942 r.4,3 tys.pozostałych więźniów obozu zostało wywiezionych i zamordowanych w miejscu zagłady w Chełmnie nad Nerem(Kulmhof an Nehr).Kilka dni później,16 stycznia 1942 r.rozpoczęły się pierwsze deportacje Żydów z łódzkiego getta do tego samego miejsca w celu zagłady.
Znani więźniowie łódzkiego getta

„Kronika getta łódzkiego”
Unikatem w skali wszystkich żydowskich gett utworzonych przez Niemców na terenie Europy jest to,że zachowała się praktycznie cała jego dokumentacja archiwalna.Obecnie zasadnicza jej część znajduje się w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi;zespół„Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi”.Mniejsza w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.W ramach tego zespołu wyróżnia się„Kronika getta łódzkiego”,na wpół oficjalna,pisana codziennie,przez specjalnie w tym celu powołany przez Chaima M.Rumkowskiego zespół autorów,w ramach Wydziału Statystycznego.Redakcja mieściła się przy pl.Kościelnym 4.W zespole pracowali m.in.Klementynowski Józef(Kl),Ostrowski Bernard(podpisywał art.inicjałami BO),Rosenfeld Oskar(OR),Singer Oskar(OS) i Wertheimer Peter(PW).Kronika obejmuje okres od 12 stycznia 1941 do 30 lipca 1944,czyli kończy się w momencie rozpoczęcia ostatecznej likwidacji łódzkiego getta.Pierwsze powojenne wydanie ukazało się w 1965 r.(tom I) i w 1966 r.(tom II),przygotowane przez Lucjana Dobroszyckiego i Danutę Dąbrowską,objęło okres od stycznia 1941 do końca 1942 r.Przygotowane składy do edycji dwóch następnych tomów(lata 1943 i 1944)zostały zniszczone jako jeden w przejawów nagonki antysemickiej"marca 68"w Polsce.Podjęta 45 lat później inicjatywa ponownego,w nowym opracowaniu edytorskim i krytycznym,wydania Kroniki zakończyła się sukcesem w postaci 5-tomowej edycji(cztery tomy Kroniki oraz V tom tzw.glosariusz).Całość ukazała się w 2009 roku.
Encyklopedia getta łódzkiego
Innym cennym materiałem źródłowym,ze wspomnianego wyżej zespołu akt„Przełożony Starszeństwa Żydów w Łodzi”,jest Encyklopedia getta.Pracę nad nią rozpoczęto w zespole„Kroniki”na początku 1944 roku,ale likwidacja getta nie pozwoliła na jej ukończenie.Zachowane egzemplarze znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi,Archiwum ŻIH w Warszawie oraz w Archiwum Kibucu im.Bojowników Getta.Lista zaplanowanych haseł wynosiła 1347 pozycji.Opracowano 378.Zdecydowana większość to hasła biograficzne,z jednej strony najważniejszych i zasłużonych ludzi łódzkiego getta,ale z drugiej strony wielu osób z administracji getta i kierowników różnych gettowskich zakładów pracy(„resortów”).Po wielu latach pracy,niedługo przed 71 rocznicą ostatecznej likwidacji łódzkiego getta(sierpień 1944–sierpień 2015),ukazało się pełne,opatrzone obszernym i interesującym aparatem naukowym oraz bogatą ikonografią,wydanie Encyklopedii getta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz