piątek, 26 sierpnia 2016

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Państwowa jednostka organizacyjna powołana do zapewniania ochrony prawnej interesów Skarbu Państwa.Siedziba Prokuratorii Generalnej znajduje się przy ul.Hożej 76/78 w Warszawie.

Struktura urzędu
Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną,nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.Prokuratoria jest jednak niezależna w zakresie podejmowanych działań i wydawania opinii prawnych.Prokuratorią Generalną kieruje Prezes Prokuratorii Generalnej,przy pomocy wiceprezesów oraz dyrektorów oddziałów.W Prokuratorii Generalnej zatrudnieni są radcowie i starsi radcowie Prokuratorii Generalnej,a także pracownicy pomocniczy i obsługi.
Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
Pracami Prokuratorii Generalnej kieruje Prezes Prokuratorii Generalnej,przy pomocy wiceprezesów.Ustawa przewiduje również możliwość powołania terenowych oddziałów(kierowanych przez dyrektorów)w miastach będących siedzibami sądów apelacyjnych,jednakże do tej pory nie utworzono żadnego oddziału.Ponadto Prezes reprezentuje Prokuratorię Generalną,kieruje Głównym Urzędem Prokuratorii Generalnej i jest przełożonym wszystkich radców i innych pracowników Prokuratorii Generalnej.Prezesa Prokuratorii Generalnej powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa po przeprowadzeniu sformalizowanego w ustawie naboru.Funkcja ta nie jest kadencyjna.Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej,w liczbie nieprzekraczającej dwóch,powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej.
 • od 15 marca 2006 do 22 marca 2006 vacat
 • od 22 marca 2006 do 8 listopada 2012 urząd sprawował Marcin Dziurda
 • od 9 listopada 2012 do 7 lipca 2013 obowiązki Prezesa Prokuratorii Generalnej do czasu powołania na to stanowisko nowej osoby pełnił Piotr Rodkiewicz,dotychczasowy wiceprezes Prokuratorii Generalnej
 • od 8 lipca 2013 do grudnia 2015 r.urząd sprawował prof.Bronisław Sitek
 • od grudnia 2015 do stycznia 2016 r.obowiązki prezesa pełnił Bogdan Artymowicz
 • od stycznia 2016 r.prezesem jest dr hab.Leszek Bosek
Zadania i działalność
Do zadań Prokuratorii Generalnej należy:
 • zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym
 • zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i wojskowymi
 • wyłączne zastępstwo procesowe przed sądem polubownym(na terytorium RP jak i poza granicami Polski)
 • zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami,trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych
 • wydawanie opinii prawnych
Zgodnie z art.3 ustawy o o Prokuratorii Generalnej,Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa składa corocznie Sejmowi,w terminie do dnia 31 marca,sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej w poprzednim roku kalendarzowym.Materiał jest dostępny w formie druku sejmowego.Na dzień 31 grudnia 2015 Prokuratoria Generalna prowadziła 3641 spraw sądowych.W 2015 r.zakończono 4024 sprawy,z czego wygrano 2653,przegrano 281,a 1090 zakończono w inny sposób.
Rys historyczny
Ziemie polskie pod zaborami
Królestwo Polskie
Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa utworzono postanowieniem cesarza rosyjskiego i króla polskiego Aleksandra I z dnia 29 września/11 października 1816 r.dla obrony własności publicznych.Funkcjonowała do 1915 r.jako praktycznie jedyny urząd państwowy świadczący o odrębności Królestwa od reszty imperium rosyjskiego.
Galicja
Cesarsko królewską Galicyjską Prokuratorię Skarbu utworzono w 1850 r.we Lwowie na mocy patentu Franciszka Józefa I.W 1867 r.wraz z reorganizacją ustroju państwa powołano drugi na ziemiach zaboru austriackiego oddział prokuratorii z siedzibą w Krakowie jako ekspozyturę prokuratorii lwowskiej.Galicyjska Prokuratoria Skarbu zakończyła urzędowanie w 1919 r.
II Rzeczpospolita
Dekretem Naczelnika Państwa w przedmiocie utworzenia Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 1919 r.(zastąpionym w tym samym roku przez ustawę o tej samej nazwie)utworzono Prokuratorję Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,urząd państwowy którego zadaniem było:
 • udzielanie na żądanie władz centralnych opinii prawnych w sprawach dotyczących majątkowych i publicznych interesów państwa
 • udzielanie porad prawnych i współdziałanie w sporządzaniu aktów dotyczących praw i interesów państwa(nie tylko aktów prawnych)
 • obowiązkowe i wyłączne zastępstwo praw i interesów majątkowych i publicznych państwa oraz funduszy i instytucji publicznych przed krajowymi sądami cywilnymi(zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych)
 • zastępowanie na żądanie zainteresowanych organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw majątkowych państwa przed sądami karnymi,oraz w zakresie wszelkich praw i interesów państwa przed sądami prawa publicznego,organami administracji publicznej w kraju i zagranicą oraz przed sądami zagranicznymi(zastępstwo procesowe w sprawach karnych,administracyjnych i przed sądami zagranicznymi)
Prokuratoria miała swoją jedyną zagraniczną delegaturę w Wolnym Mieście Gdańsku.
Polska Ludowa
Po wojnie Prokuratoria Generalna istniała do 14 kwietnia 1951,kiedy to wszedł w życie dekret z dnia 29 marca 1951 r.o organach zastępstwa prawnego,trzy lata później uchylony przez dekret z dnia 2 czerwca 1954 r.o zastępstwie sądowym władz,urzędów,instytucji i przedsiębiorstw państwowych.Od tej pory zastępstwo procesowe na rzecz Skarbu Państwa pełnili kierownicy danych jednostek państwowych(przedsiębiorstw,urzędów).
III Rzeczpospolita
W nowym ustroju społeczno-gospodarczym coraz bardziej widoczna stawała się potrzeba powołania centralnego urzędu,który dbałby o interesy Skarbu Państwa.Ustawą z dnia 8 lipca 2005 ponownie powołano do życia Prokuratorię Generalną(Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa).Działalność rozpoczęła 15 marca 2006.
Budżet,zatrudnienie i wynagrodzenia
Wydatki i dochody Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa są realizowane w części 74 budżetu państwa.W 2015 r.wydatki Prokuratorii Generalnej wyniosły 29 mln zł,a dochody 0,043 mln zł.Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 182 osoby,a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 7155 zł.W ustawie budżetowej na 2016 r.wydatki Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zaplanowano w wysokości 33,9 mln zł.

Wołomin

Miasto w województwie mazowieckim,siedziba powiatu wołomińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Wołomin.W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj.warszawskiego.Według danych z 30 czerwca 2012 r.miasto miało 37528 mieszkańców.Wołomin należy do aglomeracji warszawskiej.Położony jest 20 km od centrum Warszawy na linii kolejowej do Białegostoku(dwie stacje w Wołominie).Wołomin jest członkiem Związku Miast Polskich.


Położenie
Wołomin położony jest na Równinie Wołomińskiej,która jest częścią Niziny Mazowieckiej.Przez miasto przepływa rzeka Czarna,która swój bieg kończy w Kanale Żerańskim(Królewskim).Gmina Wołomin graniczy z następującymi gminami:Kobyłka,Radzymin,Klembów,Poświętne oraz Zielonka.Przez miasto przebiegają drogi wojewódzkie nr 634(Port Lotniczy im.F.Chopina-Ząbki-Zielonka-Wołomin-Wólka Kozłowska),nr 635(Wołomin-Radzymin)oraz nr 628(odcinek droga 634-stacja kolejowa).Przez miasto przebiega również międzynarodowa linia kolejowa E75 Warszawa-Sankt Petersburg(linia kolejowa nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka)z dwiema stacjami w Wołominie:Wołomin i Wołomin Słoneczna.
Historia
Miejscowość letniskowa
Pierwsze wzmianki dotyczące Wołomina pochodzą z XV wieku.W latach 1428-1501 miejscowość była znana jako Zacięciwa.Nazwa Wołomin wywodzi się od XVI-wiecznego właściciela,Jana de Volumne(pol.Wołumiński).Po wybudowaniu w roku 1862 linii kolejowej(pierwszy przystanek od Dworca Petersburskiego umieszczono w Wołominie)stał się on miejscowością letniskową dla Warszawy.W 1902 roku powstała kapliczka,następnie zaczęto budować kościół.Na początku XX wieku rozwinęło się tu osadnictwo typu miejskiego,któremu sprzyjało powstanie w czerwcu 1905 roku huty szkła.
Miasto dwudziestolecie międzywojenne
Wołomin otrzymał prawa miejskie 4 lutego 1919 r.na mocy dekretu Naczelnika RP Marszałka Józefa Piłsudskiego.W roku 1920 w okolicach Wołomina na polach Ossowa doszło do kluczowych walk Bitwy Warszawskiej.Samo miasto stało się świadkiem nieudanej próby zdobycia go przez bolszewików 13 sierpnia 1920 roku.Po I wojnie światowej zakończono budowę kościoła w stylu neogotyckim,a w 1924 roku erygowano parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.W okresie międzywojennym znaczną część ludności(ponad 3 tys.na 17 tys.mieszkańców w 1939 r.)Wołomina stanowili Żydzi.Mieszkali tu również Rosjanie,którzy uciekli przed rewolucją bolszewicką(w 1930 r.w mieście powstała parafia prawosławna).Istotne zmiany w funkcjonowaniu miasta nastąpiły po 1935 r.gdy burmistrzem został Józef Cichecki.Doprowadził do rozwoju oświaty oraz poprawy infrastruktury miejskiej,walcząc z powszechnym bezrobociem zainicjował powstanie betoniarni miejskiej,gdzie produkowano płyty chodnikowe i trylinkę,z których zbudowano nawierzchnię wielu wołomińskich ulic.Na pograniczu Wołomina i Kobyłki geograf Wacław Nałkowski wybudował dom,który później jego córka Zofia Nałkowska opisała w 1925 roku w książce„Dom nad łąkami”.Obecnie w„Domu nad łąkami”mieści się muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich miejsce imprez kulturalnych.
Holokaust i bitwa pancerna
Podczas II wojny światowej wołomińscy Żydzi zostali umieszczeni przez niemieckiego okupanta w getcie zlokalizowanym pomiędzy Wołominem i Kobyłką,a następnie poprzez getto warszawskie wywiezieni do Treblinki i tam zagazowani.30 lipca 1944 roku rozpoczęła się pod Wołominem największa na ziemiach polskich bitwa wojsk pancernych,w której brały udział jednostki 3 Korpusu Pancernego,8 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego i 16 Korpusu Pancernego 2 Armii Pancernej(ros.2-й Танковой Армии)nacierającej od strony Lublina przez Dęblin oraz kilku dywizji pancernych wojsk niemieckich,a mianowicie:1 Dywizji Spadochronowo-Pancernej„Hermann Göring”,5 Dywizji Pancernej SS„Wiking”,3 Dywizji Pancernej SS„Totenkopf”oraz 4 i 19 Dywizji Pancernych.W bitwie po obu stronach wzięło udział około 1000 czołgów ponad połowa została zniszczona w walce.Tygodniowa bitwa pancerna,zakończona klęską wojsk radzieckich,przyniosła straty wśród mieszkańców Wołomina.Zginęło w niej trzynastu żołnierzy z wołomińskiej jednostki Armii Krajowej.Walki rozgrywające się na przedpolach Warszawy były ostatnim impulsem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu powstania warszawskiego.
Okres powojenny
1 października 1944 powstało liceum ogólnokształcące,które nosi dziś imię Wacława Nałkowskiego.Po wojnie,w roku 1952,Wołomin stał się miastem powiatowym(przeniesiono starostwo z Radzymina),co przyspieszyło jego rozwój.Powstały zakłady stolarki budowlanej oraz Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu,a miasto stało się„sypialnią Warszawy”znaczna część mieszkańców zaczęła pracować w stolicy.W latach 70 i 80 powstały liczne osiedla bloków z wielkiej płyty,m.in.Polna,Kobyłkowska,Lipińska oraz Hibnera(ob.Niepodległości),które przyczyniły się do wzrostu liczby ludności miasta.Pod koniec XX wieku wołomińska huta szkła ogłosiła upadłość,ale dzięki opanowanej technologii produkcji szkła żaroodpornego udało się utrzymać część produkcji i zatrudnienia w nowej firmie.Obecnie wołomińska huta przynosi zyski i planowana jest budowa nowego zakładu o kilkukrotnie większej mocy produkcyjnej.Część terenów huty położonych w centrum miasta została sprzedana prywatnemu inwestorowi,który wybudował w tym miejscu biurowiec oraz podpisał umowę budowy na tym obszarze hipermarketu.
Podział administracyjny
Miasto Wołomin
Osiedla w Wołominie:
 • Osiedle Nafta
 • Osiedle Sławek
 • Osiedle Sławek-Nowa Wieś
 • Osiedle Sosnówka
 • Osiedle Partyzantów
 • Osiedle 1 Maja
 • Osiedle Lipińska
 • Osiedle Centrum
 • Osiedle Polna-Asnyka
 • Osiedle Wileńska
 • Osiedle Niepodległości
 • Osiedle Słoneczna-Kolonia Gródek
 • Osiedle Kobyłkowska
 • Osiedle Reja
 • Osiedle Wołominek
Transport
Położone na terenie miasta dwie stacje kolejowe obsługiwane są przez Koleje Mazowieckie liniami R6 i R60.Stacje kolejowe na terenie miasta,są włączone w system taryfowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.Oferta„Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”umożliwia podróżowanie na terenie aglomeracji warszawskiej wszystkimi środkami komunikacji publicznej na podstawie biletów ZTM.
Na terenie miasta funkcjonują linie lokalne organizowane przez ZTM Warszawa:
L27 Nadma Turów
L35 PKP Wołomin Stare Grabie
L36 Szpital Powiatowy PKP Zagościniec
L37 PKP Wołomin Turów
L38 Szpital Powiatowy Graniczna
L40 PKP Wołomin Marki
W godzinach nocnych kursuje linia N62 na trasie Dworzec Centralny Wołomin.Wołomin posiada autobusowe połączenia z centrum Warszawy obsługiwane przez prywatnych przewoźników.Na początku XX w.na terenie dzisiejszego Wołomina istniały trzy linie tramwajów konnych.
Zabytki wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego
 • kościół pw.Matki Bożej Częstochowskiej z lat 1908-1927,zniszczony w 1944 r.odbudowany w latach 1950-1953;nr rej.117/1107 z 16.05.1975
 • 3 mogiły wojenne 1939-45,na cmentarzu par.nr rej.1378 z 26.07.1989
 • willa„Laurentium”z ogrodem,nr rej.1395-A z 19.10.1989
 • dom Nałkowskich z ogrodem,siedziba Muzeum im.Zofii i Wacława Nałkowskich,nr rej.1198 z 6.12.1982
Kultura
 • Miejski Dom Kultury przy ulicy Mariańskiej
 • Rock Piątek cykl koncertów rockowych
 • Wirtualny Wołomin portal traktujący o sprawach społecznych i kulturalnych
 • Miejska Biblioteka Publiczna im.Zofii Nałkowskiej w Wołominie
Edukacja
Przedszkola
 • Przedszkole Niepubliczne„Leśny Zakątek”
 • Przedszkole Niepubliczne„Artystyczno Językowe Pszczółka Maja”
 • Przedszkole Niepubliczne„Wesołe Nutki”
 • Przedszkole Niepubliczne„Tęczowa Kraina”
 • Przedszkole nr 2 im.Pyzy Wędrowniczki
 • Przedszkole nr 5 im.Kota w Butach
 • Przedszkole nr 6„Bajka”
 • Przedszkole nr 8 im.Czerwonego Kapturka
 • Przedszkole nr 9 im.Jasia i Małgosi
 • Przedszkole nr 10 im.Misia Uszatka
 • Specjalistyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci ze Spektrum Autyzmu„Vitautia”
Szkoły podstawowe
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wołominie(nie istnieje)
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wołominie
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.Marynarki Wojennej RP w Wołominie(ZS Nr 4)
 • Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 im.Cypriana Kamila Norwida w Wołominie(ZS Nr 5)
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im.Królowej Jadwigi w Wołominie
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Wołominie(ZSS)
Gimnazja
 • Gimnazjum Nr 1 im.Zofii Nałkowskiej w Wołominie(ZS Nr 1)
 • Gimnazjum Nr 2 w Wołominie(ZS Nr 2)
 • Gimnazjum Nr 3 im.Jana Pawła II w Wołominie(ZS Nr 3)
 • Gimnazjum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.Marynarki Wojennej RP w Wołominie(ZS Nr 4)
 • Sportowe Gimnazjum Nr 5 im.Polskich Olimpijczyków w Wołominie(ZS Nr 5)
 • Gimnazjum Specjalne w Wołominie(ZSS)
Szkoły ponadgimnazjalne
 • I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie(ZS Nr1)
 • III Liceum Ogólnokształcące w Wołominie(ZS Nr 3)
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im.Stanisława Staszica(LE,LH,LP)
 • Zespół Szkół w Wołominie(LO,ZSZ,LP)
Uczelnie
 • Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im.Zygmunta Glogera
Media lokalne
 • Wieści Podwarszawskie
 • Radio FaMa Wołomin
 • Fakty.wwl
 • Życie Powiatu na Mazowszu
 • Echo Podwarszawskie
 • netKonkret gazeta internetowa mieszkańców Wołomina
 • Integrator informacyjny My Wołomin Moje Miasto
 • Moja Gazeta Regionalna
Religia
Parafie rzymskokatolickie
 • Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie
 • Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie siedziba dekanatu
 • Parafia św.Józefa Robotnika w Wołominie
 • Parafia św.Faustyny Kowalskiej w Helenowie
 • Parafia Matki Bożej Królowej Różańca w Majdanie
 • Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Duczkach
 • Parafia św.Klemensa Papieża i Męczennika w Klembowie
 • Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ostrówku
 • Parafia św.Ojca Pio w Zagościńcu
Parafia prawosławna
 • Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wołominie
  • Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Inne związki wyznaniowe
 • Świadkowie Jehowy 2 zbory:Wołomin-Centrum i Wołomin-Górki
Sport
 • BS Sure Shot Wołomin żeński zespół koszykówki,grający w sezonie 2003/2004 w Sharp Torell Basket Liga
 • MKS ELITA OSiR Wołomin wicemistrz Polski w koszykówce juniorek
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie
 • Huragan Wołomin klub piłkarski założony w 1923 roku.Od sezonu 2013/2014 występuje w III lidze łódzko-mazowieckiej
 • Strefa 7 drugi oficjalny Dirtpark w Polsce(zdewastowany)
 • B.S SALWA klub strzelecki www.salwa.pl
 • Stolarka Wołomin klub siatkarski,który w 2002 r.zawiesił działalność.Jego tradycje kontynuował KPS Wołomin,a obecnie MUKS Huragan Wołomin
Honorowi obywatele miasta
 • Józef Piłsudski 1924 rok
 • Henryk Konstanty Wojciechowski 1929 rok
 • Władysław Korsak 1931 rok
 • Edward Śmigły-Rydz
 • Ks.Jan Sikora 2005 r.
 • Miron Cichecki 2005 r.
 • Ks.Abp Sławoj Leszek Głódź 2007 r.
 • Józef Kowalski(weteran)2012 r.
Ludzie związani z Wołominem
 • Leszek Podhorodecki 
 • Bartek Chaciński 
 • Paulina Chruściel 
 • Monika Chrząstowska 
 • Małgorzata Dydek 
 • Władysław Gosiewski 
 • Wiera Gran 
 • Szlama Grzywacz 
 • Henri Krasucki 
 • Adam Krzysztoporski 
 • Stanisław Kuraciński 
 • Stanisław Lange 
 • Bogusława Latawiec 
 • Jerzy Lipman 
 • Robert Mateusiak 
 • Zofia Michalska 
 • Zofia Nałkowska 
 • Janusz Nasfeter 
 • Henryk Niewiadomski 
 • Adam Pazio 
 • Mieczysław Połukard 
 • Andrzej Poppe 
 • Andrzej Przypkowski 
 • Jan Romańczyk"Łata" 
 • Anastazy Rutkowski 
 • Albin Siwak 
 • Michał Szulim(zespół Plateau) 
 • Bohdan Wodiczko
Współpraca międzynarodowa
Miasta i gminy partnerskie:

MiastoKrajData podpisania umowy
Salerno Włochy 30.11.2004
Yeşilyurt Turcja 10.08.2007

Jan Romer

Jan Edward Romer(ur.3 maja 1869 we Lwowie,zm.5 marca 1934 w Warszawie)generał dywizji Wojska Polskiego.


Życiorys
Kształcił się w I Gimnazjum w Nowym Sączu gdzie przyjaźnił się m.in.z późniejszym wynalazcą Janem Szczepanikiem oraz poetą i tłumaczem Franciszkiem Mirandolą.Działał w tajnym ruchu niepodległościowym na obszarze Galicji.Od 1887 r.służył w cesarskiej i królewskiej Armii.W 1890 r.ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Wiedniu i jako oficer zawodowy przeszedł kolejne szczeble dowódcze i sztabowe.Podpułkownik z 1911 r.W 1913 r.objął dowództwo 32 Pułku Artylerii Polowej na czele którego walczył na froncie rosyjskim i włoskim.Pułkownik z 1914 r.W 1916 r.na stanowisku dowódcy artylerii dywizji piechoty,potem korpusu piechoty.Później dowódca 50 Brygady Artylerii i specjalnej grupy artyleryjskiej,odznaczył się w walkach,otrzymał wysokie nagrody i ordery.Od 10 lutego do 1 maja 1917 przebywał w Warszawie,w przewidywaniu objęcia dowództwa nad artylerią Legionów Polskich.Ponieważ nie został wyznaczony na to stanowisko,w pierwszej dekadzie maja powrócił na front włoski,gdzie objął dowództwo XVIII Brygady Artylerii Polowej.W listopadzie tego roku przez dwa tygodnie dowodził brygadą piechoty.6 lutego 1918 awansowany na generała majora ze starszeństwem z 1 listopada 1917 i wyznaczony na stanowisko dowódcy artylerii IX Korpusu.W następnym miesiącu został komendantem IX Brygady Górskiej.W czerwcu 1918 r.przez kilka dni dowodził 18 Dywizją Piechoty.Na początku października tego roku ponownie,tymczasowo,objął dowództwo tej dywizji.3 listopada lekko ranny dostał się do niewoli angielskiej.Zwolniony z niewoli,5 grudnia przybył do Krakowa.W grudniu 1918 r.został przyjęty do Wojska Polskiego i wyznaczony na dowódcę Okręgu Generalnego„Łódź”.Stanowiska nie objął,a 21 grudnia 1918 został dowódcą Okręgu Generalnego„Lublin”.5 stycznia 1919 stanął na czele Grupy Operacyjnej"Bug",na czele której walczył w Małopolsce Wschodniej i Galicji.10 stycznia wkroczył do Lwowa,przełamując pierścień okrążenia ukraińskiego na południu miasta,na odcinku od Brzuchowic do Dublan.Od marca do grudnia 1919 r.szef Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Paryżu.Następnie znowu na froncie wschodnim: grudzień 1919–kwiecień 1920 r.dowódca 13 Dywizji Piechoty,kwiecień–maj 1920 r.dowódca Dywizji Jazdy na froncie ukraińskim,w czasie walk odwrotowych 6 i 1 Armii.Lipiec-wrzesień 1920 r.członek polskiej delegacji w sprawie rozejmu z Rosją Sowiecką,wrzesień 1920–wrzesień 1921 r.szef Naczelnej Kontroli Wojskowej.1 stycznia 1920 Józef Piłsudski,jako Naczelny Wódz,mianował go członkiem Kapituły tymczasowej orderu„Virtuti Militari” i nadał mu Krzyż Srebrny tego orderu.25 września 1921 został wyznaczony na stanowisko dowódcy Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie.3 maja 1922 roku został zweryfikowany w stopniu generała dywizji ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 roku i 8 lokatą w korpusie generałów.10 lipca 1926 roku mianowany został Inspektorem Armii.13 maja 1932 roku został zwolniony ze stanowiska inspektora armii,a z dniem 31 lipca 1932 roku przeniesiony w stan spoczynku.Osiadł w Warszawie.Zmarł w poniedziałek 5 marca 1934 roku,w godzinach wieczornych,w Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie,po dłuższej chorobie.Autor wspomnień(Pamiętniki,wyd.Lwów 1938 r.)Brat znanego geografa,profesora Eugeniusza Romera.
Ordery i odznaczenia
 • Krzyż Komandorski Orderu Wojskowego Virtuti Militari
 • Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari(1920 r.)
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski(1930 r.)
 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski(2 maja 1923)
 • Krzyż Walecznych czterokrotnie(po raz pierwszy 1921 r.)
 • Złoty Krzyż Zasługi 17 marca 1930„za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska”
 • Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 12 maja 1936
 • Order Leopolda(Austria)
 • Order Korony Żelaznej II i III klasy(Austria)
 • Wielka Wstęga Orderu Korony(Rumunia)
 • Wielka Wstęga Orderu Zasługi(Węgry)
 • Wielki Oficer Orderu Legii Honorowej(Francja)
 • Komandor Orderu Legii Honorowej(Francja)

Port lotniczy Poznań-Ławica

Port Lotniczy Poznań-Ławica im.Henryka Wieniawskiego(kod IATA:POZ,kod ICAO:EPPO)międzynarodowy port lotniczy,jedno z najstarszych lotnisk w Polsce,położone 7 km na zachód od centrum Poznania pomiędzy trasami na Berlin i Buk.Pod względem liczby odprawianych pasażerów jak też pod względem liczby operacji lotniczych jest to obecnie(2015 r.)7 polski port lotniczy za warszawskim Okęciem,krakowskimi Balicami,gdańskim Rębiechowem,Pyrzowicami,wrocławskimi Strachowicami i Modlinem.


Patron portu
Początkowo planowano nadanie portowi lotniczemu w Poznaniu imię Ignacego Jana Paderewskiego,jednak z uwagi na fakt,że port lotniczy w Bydgoszczy dokonał wcześniej takiego wyboru,koncepcja upadła.W 2005 r.zainicjowano działania mające na celu nadanie portowi imienia Henryka Wieniawskiego wybitnego polskiego skrzypka,kompozytora i pedagoga.Imię nadano 29 października 2006 w dniu finału XIII Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im.Henryka Wieniawskiego.Matkami chrzestnymi były:Ida Haendel,Wanda Wiłkomirska i Marina Iaszwili wybitne skrzypaczki,które w przeszłości były laureatkami Konkursu.
Historia
Północna część terenu lotniska w latach 1913-2009 użytkowana była przez wojsko,podczas gdy południową zajmował cywilny port lotniczy.W związku z tym,że ścieżka podejścia biegnie ponad centrum miasta,co pewien czas pojawiają się koncepcje przeniesienia poznańskiego portu lotniczego w inne miejsce.
Ważniejsze wydarzenia
 • 26 sierpnia 1913 Władze niemieckie w pod poznańskiej wsi Ławica zbudowały na obszarze około 300 ha lotnisko wojskowe.Uroczystego otwarcia obiektu dokonał cesarz Wilhelm II.Lotnisko posiadało hangary na 30 samolotów,warsztaty i koszary specjalnej jednostki wojskowej zajmującej się szkoleniem pilotów oraz przeglądami i naprawą samolotów
 • 6 stycznia 1919 Powstańcy wielkopolscy zdobyli lotnisko wraz ze stacjonującymi na nim ok.250 zdolnymi do walki samolotami oraz innym sprzętem,m.in.balonami.Jedną z akcji powstańczego lotnictwa był nalot na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą
 • 10 maja 1921 Podczas trwania I Targu Poznańskiego(obecnie Międzynarodowe Targi Poznańskie)z lotniska wystartowały do Warszawy i Gdańska pierwsze w Polsce komunikacyjne samoloty w ruchu komercyjnym.Początek przewozu poczty przez poznańskie przedsiębiorstwo"Aerotarg"
 • 13 kwietnia 1945(godz. 9.30)oficjalna inauguracja pierwszej po II wojnie światowej linii okrężnej Warszawa Łódź Poznań Katowice Łódź Warszawa(dostępnej dla wszystkich od 15 kwietnia).Samolotem Douglas przylecieli m.in.Iwan Tielnow(szef sztabu lotnictwa radzieckiego),minister Tadeusz Kapeliński i dziennikarze.Witał ich m.in.wojewoda Michał Gwiazdowicz.O 10.00 goście odlecieli do Katowic
 • 15 kwietnia 1945 inauguracja ogólnodostępnych przewozów linią okrężną w poniedziałki,środy i piątki samolot przylatywał o 9.50,a o 10.20 odlatywał do Katowic.We wtorki,czwartki i soboty przylatywał o 11.20,a odlatywał o 11.50 do Łodzi(w Warszawie lądował o 13.40).Taryfa wynosiła 2 złote za kilometr,a za bagaż ponad 10 kg opłata wynosiła 5 groszy za kilometr.Bilety sprzedawało biuro Lotu na Placu Wolności 3,skąd też przewożono pasażerów na lotnisko
 • czerwiec 1956 r.zorganizowanie sztabu partyjno-wojskowego podczas powstania poznańskiego obecny był m.in.Józef Cyrankiewicz
 • 1971 r.wydłużenie pasa do 2500 m
 • 29 sierpnia 1985 oddanie do użytku budowanych od 1982 r.obiektów Zespołu Lotnictwa Sanitarnego(uczestniczył m.in.gen.Józef Tenerowicz)
 • 23 sierpnia 1991 na lotnisku odbyły się pokazy Air Show Poznań 1991 r.z udziałem gości z takich armii takich krajów jak USA,Rosja czy Francja
 • 28 marca 1993 uruchomienie pierwszego zagranicznego połączenia Düsseldorfem(zawieszone)
 • 25 marca 1995 uruchomienie połączenia z Dreznem(zawieszone)
 • 28 października 1995 uruchomienie połączenia z Kopenhagą-Kastrup
 • 10 sierpnia 1996 ćwiczenia NATO,lądowanie wielu wojskowych samolotów,w tym transportowego Lockheed C-141 Starlifter
 • 12 sierpnia 1996 lądowanie An-124 Rusłan,który przywiózł dwa kompresory dla Zakładów Górnictwa Nafty i Gazu
 • 11 lipca 1997 przekształcenie portu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
 • 11 sierpnia 1997 kolejna wizyta An-124 Rusłana
 • 23 września 1997 otwarcie zmodernizowanego terminalu co zwiększyło jego powierzchnię do 2400 m²,oraz pozwoliło powiększyć możliwą liczbę obsługiwanych rocznie pasażerów do 900 tysięcy osób rocznie
 • 12 grudnia 1997 zakończenie budowy nowego parkingu na 200 samochodów
 • 28 października 1998 uruchomienie połączenia z Hanowerem(zawieszone)
 • 2000 r.Początek budowy nowego Terminalu Pasażerskiego
 • 28 października 2000 uruchomienie połączenia z Brukselą(zawieszone)
 • 22 listopada 2000 podpisanie Porozumienia o Partnerstwie z portem lotniczym Ren-Men we Frankfurcie nad Menem
 • 17 grudnia 2000 oddanie do użytku powiększonej do 36200 m² płyty postojowej samolotów
 • 2 lutego 2001 otwarcie Terminalu Cargo
 • 25 marca 2001 uruchomienie połączenia z Zieloną Górą-Babimost(zawieszone 1 września 2004)
 • 4 listopada 2001 otwarcie nowego Terminalu Pasażerskiego
 • 8 kwietnia 2002 uruchomienie połączenia z Wiedniem(zawieszone)
 • 27 października 2002 uruchomienie połączenia z portem lotniczym Ren-Men we Frankfurcie nad Menem
 • marzec 2003 r.otwarcie składu wolnocłowego
 • 4 lipca 2003 oddanie do użytku zmodernizowanego terminala General Aviation
 • 6 lipca 2003 pokazy"Military and Air Show"
 • 14 sierpnia 2003 lądowanie największego latającego obecnie samolotu An-225 Mrija
 • 6 października 2003 otwarcie połączenia z Kolonia/Bonn-Konrad Adenauer(zawieszone)
 • 26 października 2003 uruchomienie połączenia z Monachium
 • 8 grudnia 2003 Air Polonia uruchomiła połączenie z Londynem,później również z Brukselą,zawieszone po bankructwie przewoźnika
 • 26 maja 2004 Ławica otrzymuje od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Certyfikat Lotniska Użytku Publicznego
 • 2 grudnia 2004 oddanie do użytku nowej drogi kołowania
 • 25 kwietnia 2005 Dauair uruchomił połączenie do Dortmundu,zawieszone w sierpniu 2006 r.po bankructwie linii
 • 5 września 2005 Dauair uruchomił połączenie do Hanoweru i Zurychu,zawieszone w sierpniu 2006 r.po bankructwie linii
 • 18 września 2005 Wizz Air uruchomił połączenie do Londynu-Luton
 • 23 września 2005 Ryanair uruchomił połączenie do Londynu-Stansted
 • 29 września 2006 Ryanair uruchomił połączenie do Liverpool-John Lennon
 • 29 października 2006 nadanie Portowi imienia Henryka Wieniawskiego
 • 18 czerwca 2007 Wizz Air ogłosił,że od 31 stycznia 2008 lotnisko będzie ich 4 hubem w Polsce
 • 28 lipca 2007 Wizz Air uruchomił połączenie do Sztokholmu-Skavsta
 • 2 października 2007 Wizz Air uruchomił połączenie do lotniska w Dortmund
 • 28 października 2007 Centralwings uruchomił połączenie do lotniska w Edynburgu
 • 30 października 2007 Ryanair uruchomił połączenie do lotniska w Gironie promowanym jako Barcelona/Girona(90 km od centrum Barcelony)
 • 31 października 2007 Centralwings uruchomił połączenie do Paryża-Beauvais-Tillé
 • 2 listopada 2007 Centralwings uruchomił połączenie do Rzymu-Ciampino
 • 8 listopada 2007 Ryanair uruchomił połączenia do lotniska w Bristolu oraz portu lotniczego East Midlands
 • 31 stycznia 2008 Wizz Air otwiera swoją bazę operacyjną na Ławicy
 • 31 stycznia 2008 Wizz Air uruchamia nowe połączenia do Malmö-Sturup,Oslo-Torp(100 km od Oslo),Doncaster/Sheffield-Robin Hood i Glasgow-Prestwick(46 km od centrum Glasgow)
 • 29 marca 2008 Aer Lingus zawiesza loty do Dublina
 • 30 marca 2008 British Airways uruchamia nowe połączenie do port lotniczy Londyn-Gatwick
 • 1 kwietnia 2008 Jet Air uruchamia połączenie do Bydgoszcz-Szwederowo i Kraków-Balice
 • 13 maja 2008 Wizz Air likwiduje połączenie do Sztokholmu-Skavsta
 • 15 maja 2008 Wizz Air otwiera połączenie do Sztokholm-Västerås
 • 1 września 2008 Jet Air uruchamia połączenie do Berlin-Tegel
 • 26 października 2008 British Airways zamyka na sezon zimowy połączenie do Londyn-Gatwick
 • listopad 2008 r.rozpoczęta przebudowa pasa startowego.Pas został przedłużony o 400 m w stronę miasta i 60 m w stronę Przeźmierowa(Informacja AIP sup.31/08)
 • 5 listopada 2008 Ryanair uruchamia połączenie do Edynburga
 • 12 grudnia 2008 Wizz Air otwiera połączenie do Rzymu
 • 19 grudnia 2008 Wizz Air otwiera połączenie do Cork
 • 17 stycznia 2009 Wizz Air otwiera sezonowe(narciarskie)połączenie do Mediolan-Bergamo(działało do kwietnia 2009 r.)
 • 30 marca 2009 Lufthansa otwiera połączenie do Frankfurt-Ren Men
 • 23 grudnia 2009 wojewoda wielkopolski przejął wojskową część lotniska o powierzchni 18,35 ha od Agencji Mienia Wojskowego
 • 14 marca 2010 Wizzair uruchomił połączenie do Paryża-Beauvais-Tillé
 • 28 marca 2010 Wizzair uruchomił połączenie do Mediolan-Bergamo
 • 1 maja 2010 Ryanair uruchomił połączenie do Mediolan-Bergamo
 • 3 maja 2010 Ryanair uruchomił połączenia do Alicante
 • 27 marca 2011 Wizzair uruchomił połączenie do Barcelony El Prat
 • czerwiec 2011 r.początek rozbudowy płaszczyzn lotniskowych-równoległej drogi kołowania i płyty postojowej projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • 15 lutego 2012 OLT Express ogłosiła,że od 2 kwietnia 2012 uruchamia 6 nowych krajowych połączeń do Wrocławia,Warszawy,Gdańska,Katowic,Szczecina oraz do Krakowa
 • 8 maja 2012 inauguracja rozbudowanych płaszczyzn lotniskowych nowej równoległej drogi kołowania oraz rozbudowanej płyty postojowej.
 • 3 czerwca 2012 otwarcie nowego terminalu T3(przyloty)
 • lipiec 2012 r.kontynuacja rozbudowy terminalu pasażerskiego początek prac przy budowie nowej sortowni bagażu oraz rozbudowie strefy odlotów
 • 1 października 2013 Prezydent RP Bronisław Komorowski dokonał oficjalnego otwarcia terminalu pasażerskiego po całkowitej rozbudowie i modernizacji(w setną rocznicę działalności portu)
 • grudzień 2014 r.zakończono prace budowlane poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego przy ulicy Przytocznej na poznańskim Sytkowie.Wartość przeprowadzonych prac szacuje się na 22 mln złotych netto.Nowo powstała wieża liczy 34 metry wysokości,gdzie centralne miejsce jest przeznaczone do kontroli nad ruchem powietrznym,jednak znajduje się tam również miejsce na funkcję wypoczynkową.Na samym szczycie wieży powstał taras
 • kwiecień-październik 2015 r.prace modernizacyjne drogi startowej mające na celu poprawę bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.Planowane od roku 2007 w ramach wieloletniego programu rozbudowy lotniska
Statystyki ruchu
1998–2015
Rok Pasażerowie Cargo(t) Operacje lotnicze

1998192 398 787 9105
1999208 367 848 11063
2000227 874 885 13225
2001227 914 885 15397
2002227 498 598 13007
2003263 551 1231 14174
2004351 036 1512 9202
2005399 255 2166 8983
2006637 021 2156 10722
2007863 018 2454 12062
20081274 679 2748 23609
20091271 757 2150 22862
20101419 121 2395 23601
20111463 443 2720 23071
20121594 929 2562 25256
20131355 056 2299 20602
20141445 350 2291 20998
20151500 918 21819
2016
MiesiącPasażerowiePasażerowie narastająco
Styczeń94948 94948
Luty94889 189837
Marzec106 122 295959
Kwiecień116 864 412823
Maj142 058 554881
Czerwiec194 259 749140

Kierunki lotów i linie lotnicze
Linia lotniczaKierunek

LOT Warszawa-Chopin
Lufthansa(obsługiwane przez Lufthansa CityLine)Frankfurt Monachium
Ryanair Alicante(od 3 listopada 2016)Barcelona-Girona(sezonowo)Korfu(sezonowo)Dublin Malta Oslo-Rygge(do 29 października 2016)Bristol Edynburg Liverpool Londyn-Stansted Rzym-Ciampino
SAS Kopenhaga-Kastrup
Wizz Air Barcelona Birmingham Doncaster/Sheffield Eindhoven Glasgow Londyn-Luton Malmö-Sturup Mediolan-Bergamo Oslo-Torp Paryż-Beauvais Sztokholm-Skavsta 
Razem:25 kierunków w 13 krajach
Kierunki czarterowe
PaństwoKierunek
Bułgaria Warna
Chorwacja Dubrovnik
Egipt Hurghada Marsa Alam Szarm el-Szejk
Grecja Chania Heraklion Korfu Kos Rodos Saloniki Zakynthos
Hiszpania Barcelona-Girona Malaga Palma de MajorkaMaroko Agadir
Portugalia Faro Madera
Tunezja Enfidha Monastyr
Turcja Antalya Bodrum Dalaman Izmir
Wyspy Kanaryjskie Fuerteventura Gran Canaria Port lotniczy Lanzarote Teneryfa 
Razem:27 kierunków w 9 krajach 
Czarterowe linie lotnicze
 1. Travel Service
 2. Enter Air
 3. Pegasus Airlines
 4. Small Planet Airlines
  Komunikacja 
  Połączenia autobusowe 
  Na lotnisko Ławica można dojechać autobusami MPK. 
  Połączenia tramwajowe 
  W planach jest stworzenie połączenia tramwajowego z centrum,jako alternatywy dla połączeń autobusowych.
  Częstotliwości radiowe
  • ILS LLZ(id:POZ)110,300 MHz
  • ILS GP 335,000 MHz
  • DVOR/DME(id:LAW)115,800 MHz
  • Wieża(Poznań Tower)119,975 MHz
  • ATIS 124,700 MHz
  • Zbliżanie(Poznań APP)129,025 MHz
  • Delivery(Poznań Delivery)121,800 MHz
  • Ground POZ Airport Service 131,950 MHz
  • POZ Airport Service 152,550 MHz

Mylenie Ławicy z pobliskim wojskowym lotniskiem na Krzesinach


Port lotniczy Poznań-Ławica(kod ICAO:EPPO)leży nieopodal wojskowego lotniska 31 Bazy Lotniczej Poznań-Krzesiny(kod ICAO:EPKS).Oba lotniska posiadają 2500-metrowe(Ławica obecnie ma 2504 m)drogi startowe o podobnym układzie Ławica:RWY 10/28(azymut 099/284);Krzesiny:RWY 11/29(azymut 117.9/297.9)ze światłami PAPI leżące mniej więcej w linii prostej,a Krzesiny występują jako pierwsze przy podejściach od wschodu co czasami powodowało pomyłki pilotów w lądowaniu.16 sierpnia 2006,turecki Boeing 737,samolot czarterowy linii Sky Airlines,lot SHY335,lecący z Antalyi do Poznania,dokonał mylnego lądowania o 19:50 na lotnisku na Krzesinach.Według Krzysztofa Krawcewicza,pilota i redaktora naczelnego miesięcznika Przegląd Lotniczy/Aviation Revue,było to już co najmniej siódme omyłkowe podejście samolotu do lądowania na Krzesinach w 2006 r.Winił on m.in."skandaliczne procedury jakie obowiązują w kontroli lotów na Ławicy" i brak radaru podglądu podejścia,który wprawdzie istniał,lecz był wyłączony z użytku przez Agencję Ruchu Lotniczego.Obecnie omyłkowe lądowania samolotów cywilnych na lotnisku wojskowym Poznań-Krzesiny nie występują co najmniej od 2007 r.kiedy to uruchomiono cywilną radarową służbę kontroli zbliżania,naprowadzającą samoloty do lądowania zarówno na lotnisku cywilnym Poznań-Ławica,jak i na wojskowym lotnisku w Krzesinach.
Sztuka
Na lotnisku w Poznaniu stoją trzy rzeźby:
 • Neseser autorstwa Macieja Kuraka
 • Lotus Eaters autorstwa Piotra Kurki
 • Life is a Story autorstwa Izabelli Gustowskiej
Przed starym terminalem znajduje się natomiast Pomnik Zdobywców Lotniska Ławica z 1984 r.autorstwa Jerzego Sobocińskiego i Saturnina Skubiszyńskiego.W grudniu 2012 r.w ramach projektu"Epitafium dla Komedy"autorstwa Piotra Kurki pod sufitem terminalu zawisł fortepian koncertowy.Projekt uzupełnia pufa w kształcie fortepianu.Siadając na niej pasażerowie uruchamiają nagrania utworów Krzysztofa Komedy w aranżacji poznańskiego muzyka Jana Jęchorka.