środa, 19 lutego 2014

Stanisław Sobek z Sulejowa

(właśc.z Sułowa)herbu Brochwicz(zm.5 listopada 1569)starosta małogoski,starosta warszawski,kasztelan biecki,kasztelan sądecki,podskarbi wielki koronny,starosta tyszowiecki,kasztelan sandomierski,działacz kalwiński.
Rodzina
Pochodził z rodziny Sobków z Sułowa Wielkiego.Rodzina ta wywodziła się z prastarego śląskiego rodu Jeleni.Ród ten zamieszkiwał pogranicze Śląska i Wielkopolski.Wzmiankowany był już w bulli wrocławskiej z roku 1155.Wielu przedstawicieli rodu poległo w bitwie pod Legnicą w roku 1241).Potomkowie Sobków od XVI wieku pisali się z Sulejowa,który był błędnie utożsamiany z miejscowościami o podobnej nazwie w powiecie kościańskim.Dziadek po mieczu Stanisława Sobka,Wojciech Sobek z Sułowa był dworzaninem króla Zygmunta Jagiellończyka,a następnie starostą głogowskim i opawskim.Najstarszy jego syn Baltazar był ojcem Stanisława Sobka.Stanisław był najmłodszym synem Baltazara,starosty soleckiego i Maryny,córki Abrahama Ezofowicza,podskarbiego ziemskiego litewskiego herbu Leliwa.
Wywód genealogiczny
4.Wojciech Sobek
2.Baltazar Sobek
5.Anna z Szydłowieckich


1.Stanisław Sobek
6.Abraham Ezofowicz3.Maryna Ezofowiczówna

7.Hanna WasilewnaKariera
 • wcześnie zostaje osierocony przez rodziców,opiekę nad nim i jego braćmi sprawowali stryjowie Melchior i Zygmunt a także magnaci Piotr i Marcin Zborowscy,
 • 1542 wraz z braćmi zapisał się na Uniwersytet Jagielloński,w Krakowie nie przebywał zbyt długo,gdyż już w semestrze zimowym 1542/1543 był na Uniwersytecie Wiedeńskim,
 • 1545–1546 uczy się w Albertynie w Królewcu,nawiązał znajomość z księciem pruskim Albrechtem Hohenzollernem,
 • 1547 w interesach księcia pruskiego odbył podróż do Czech i na Litwę,
 • 1548 pokwitował Piotra Zborowskiego ze sprawowanej opieki i przeprowadził dział dóbr rodzinnych,został dzierżawcą będzińskim,
 • 1549 rozpoczął starania o wykupiene tenuty małogoskiej(użytkowanie tych dóbr król Zygmunt I aktem 30 stycznia 1537 roku zapewnił wszystkim spadkobiercom Baltazara Sobki),
 • 28 marca 1551 król zezwolił Stanisławowi Sobkowi z Sułowa Wielkiego h.Brochwicz na wykupienie od Piotra Zborowskiego tenuty małogoskiej obejmującej miasto Małogoszcz(bez części miasta zwanej Podkościelne i wójtostwa)oraz wsie Cieśle,Leśnica(bez sołectwa) i Skorków.Stanisław Sobek był kalwinem i po objęciu starostwa zawiesił działalność istniejącej od 1535 roku mansjonarii przy kościele parafialnym w Małogoszczu.Poza tym doszło do nadużyć z jego strony w stosunku do kmieci z części klasztornej Leśnicy,
 • 1551–1569 starosta małogoski,
 • 1557 starosta warszawski,
 • 1561 aktywny w ruchu reformacyjnym,wziął udział w synodzie generalnym we Włodzisławiu i został wybrany na jego dyrektora,w lokowanym przez siebie Sobkowie ufundował zbór kalwiński,
 • 1562 był aktywny na zjeździe szlachty mołopolskiej i ruskiej w Nowym Mieście Korczynie,zaangażowanie to zostało docenione przez szlachtę i na sejmiku woj.krakowskiego w Proszowicach został obrany posłem na zwołany przez króla sejm egzekucyjny do Piotrkowa,
 • 16 kwietnia 1563 zostaje mianowany przez króla kasztelanem bieckim,rozpoczyna budowę murowanego dworu w Sobkowie,na gruncie należącym do drugiej żony(Anny z Ligęzów h.Półkozic).Budowę dworu dokończył w 1577 r.syn Stanisław,noszący takie samo imię.Po śmierci Stanisława Sobka syna(zmarł w wieku 30 lat i został pochowany wg S.Starowolskiego w kościele w Przemyślu,gdzie żona Zofia wzniosła mu nagrobek)rezydencja w Sobkowie przeszła na prawie 100 lat w ręce rodu Drohojowskich herbu Korczak.
 • 23 kwietnia 1563 założone przez niego miasto Sobków otrzymuje od króla Zygmunta II Augusta przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim.Przywilej zwalniał miasto od ceł wewnętrznych,ustanawiał targ i dwa jarmarki w roku.Zapewniał także mieszkańcom 15 lat wolnizny,
 • 1564–1568 kasztelan sądecki,
 • 1564–1569 podskarbi wielki koronny,
 • 1565 we dworze w Cieślach otrzymał pozew,w którym Walenty,przełożony klasztoru krzyżanowskiego wzywał go do stawienia się przed sąd z powodu czynienia krzywd poddanym klasztornym(chodziło o wieś Leśnica).Sprawa ta toczyła się jeszcze po śmierci Stanisława Sobka,
 • 12 lipca 1566–1569 król nadał mu starostwo tyszowieckie,
 • 2 kwietnia 1568 zostaje kasztelanem sandomierskim,
 • 1569 bierze udział w Lublinie w rokowaniach z Litwinami dotyczących zasad związku obu państw,opowiadał się za unią z Litwą,popierał inkorporację Wołynia i Podlasia do Korony.Podpisał akt unii z Litwą,dokumenty inkorporacyjne oraz akt powołujący Komisję Morską(działalność Komisji Morskiej ustała wraz ze śmiercią Zygmunta II Augusta),
 • zmarł 5 listopada 1569 roku.

Piotr Zbylitowski

(ur.1569,zm.13 października 1649 w Krakowie)polski poeta i satyryk,dworzanin na dworach magnackich.
Życiorys
Syn Jana,dworzanina i rotmistrza husarskiego i Barbary z Ujejskich,stryjeczny brat poety Andrzeja Zbylitowskiego.Nauki pobierał w Krakowie.Od roku 1585 był dworzaninem Stanisława Górki,następnie kasztelana nakielskiego Czarnkowskiego(prawdopodobnie był to Adam Sędziwój Czarnkowski).W roku 1593 uczestniczył w poselstwie Czarnkowskich do,przebywającego w Szwecji,króla Zygmunta III.Po powrocie do kraju,poślubił Barbarę Słupską i osiadł we wsi Marcinkowice pod Sączem.Był posłem na sejm roku 1627,a w roku 1629 przewodniczył(jako marszałek)sejmikowi w Proszowicach.23 maja roku 1633 przyjął urząd podsędka,a 2 lipca 1645 sędziego ziemskiego krakowskiego.Zmarł 13 października roku 1649,a pochowany został w Kościele Mariackim w Krakowie.
Twórczość
Pisał satyryczne dialogi,w których krytykował szlachtę i zawarł bogate obserwacje obyczajowe.Jego najbardziej znanym dziełem była Rozmowa szlachcica polskiego z cudzoziemcem(1600).
Ważniejsze dzieła
 • Rozmowa szlachcica polskiego z cudzoziemcem,Kraków 1600;fragmenty przedr.J.Sokołowska"Poeci renesansu.Antologia",Warszawa 1959,Biblioteka Poezji i Prozy
 • Przygana wymyślnym strojom białogłowskim,(Kraków 1600);wyd.następne:w pierwszej poł.XVII w.jeszcze 4 edycje z datą 1600,edycje 2. i 3.drukarnia Sebastian lub Paweł Sternacki w Rakowie;wyd.krytyczne K.Badecki,Lwów 1910,Białe Kruki nr 2;fragmenty przedr.J.Sokołowska"Poeci renesansu.Antologia",Warszawa 1959,Biblioteka Poezji i Prozy
 • Patricius,Kraków(1602)
 • Schadzka ziemiańska,Kraków 1605;przedr.K.W.Wójcicki Biblioteka starożytna pisarzy polskich,t.3,Warszawa 1843;także wyd.2 Warszawa 1854.
Wydanie zbiorowe
 • Niektóre poezje Andrzeja i Piotra Zbylitowskich,wyd.K.J.Turowski,Kraków 1860,Biblioteka Polska,seria IV,zeszyt 14-15,(tu:Rozmowa szlachcica polskiego z cudzoziemcem i Schadzka ziemiańska).
Materiały
 • Materiały do dziejów działalności politycznej
 • Akt nominacji Stanisława Chrząstowskiego na podsędka krakowskiego po wyniesieniu P.Zbylitowskiego na sędziostwo,dat.w Warszawie 2 lipca 1645,ogł.T.Wierzbowski Materiały do dziejów piśmiennictwa polskiego,t.2,Warszawa 1904.

Odrzykoń


Wieś w Polsce położona nad Wisłokiem,koło Krosna w województwie podkarpackim,w powiecie krośnieńskim,w gminie Wojaszówka,najludniejsza miejscowość gminy.Do 1939 roku istniała gmina Odrzykoń.W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krośnieńskiego.
Informacje ogólne
Położenie geograficzne
Odrzykoń leży na granicy Pogórza Dynowskiego oraz Dołów Jasielsko-Sanockich w odległości ok.6 km na północny zachód od Krosna.
Dostepność komunikacyjna
Południowa granica administracyjna wsi dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 988 prowadzącej z Krosna-Turaszówki do Rzeszowa przez Frysztak,Strzyżów,Babicę,osią komunikacyjną wsi jest droga powiatowa prowadząca ze Spornego do Frysztaka,natomiast przez wschodnią cześć wsi przebiega droga powiatowa łącząca Krosno z Czarnorzekami.
Historia
Wykopaliska poświadczają,że w Odrzykoniu i w okolicach przed 966 rokiem istniało tu grodzisko,w czasach kultury łużyckiej.Gród,a jeszcze później zamek drewniany,zniszczony przez Tatarów w 1241 i 1259 roku.Gród zapisany w 1348 r.jako;Kamieniec,w 1402 roku;Ehremberg alias Orzykoń.1446 r. i w 1589 r.Odrzykoń.Osada słowiańska Kamieniec istniała,gdy wznoszono tu zamek Kamieniec za czasów króla Kazimierza Wielkiego w 1348 r.Należała ona do Moskarzewskich i Kamienieckich,Bonerów,czyli do właścicieli zamku kamienieckiego.Wieś lokowano pod nazwą Erenberg w dolinie Wisłoka.W roku 1475 Odrzykoń jest atakowany w wyprawie odwetowej przez wojska króla Macieja Korwina.W 1497 r.Piotr Herburt dziadek poety Mikołaja Reja zaciąga pożyczkę na odnowę zamku sądeckiego i daje w zastaw,jako zabezpieczenie długu,wieś Odrzykoń.W 1528 r.z zastawionych wsi do Jana Kmienieckiego wróciły Odrzykoń,Jasienica Rosielna i Odrzechowa.7 grudnia 1655 nieopodal Odrzykonia wojska Gabriela Wojniłłowicza uczestniczyły w zwycięskiej bitwie pod Krosnem przeciw Szwedom.16 marca 1657 roku wojska Jerzego Rakoczego,wspierającego Szwedów,palą i niszczą osadę i zamek w Odrzykoniu.W 1702 roku kolejny najazd Szwedów doprowadza do ruiny zamek odrzykoński.W następnych latach stacjonujące wojska rosyjskie niszczą zamek całkowicie.Tu też w latach 1768-1772 bronili się Konfederaci barscy pod dowództwem Jakuba Bronickiego,zapewne wspomagani przez miejscową ludność.Wystawiono tu wśród ruin zamku w 1894 r.pomnik Tadeusza Kościuszki,wykonany przez Andrzeja Lenika w setną rocznicę insurekcji.W 1915 r.stoczono tu bój o Odrzykoń i zamek Kamieniec.Były tu też groby żołnierzy,którzy zginęli w czasie I wojny światowej.Groby przeniesiono na pobliski cmentarz.
II wojna światowa
W czasie II wojny światowej działała założona w grudniu 1939 r.przez Stanisława Ferusia Zawieruchę,Orlika,Q-1 placówka w Odrzykoniu TOW,potem ZWZ i AK,OP-15 Oleander Ola.Po nim dowódcami byli Franciszek Bożek Czołgowiec B i ppor.Józef Urbanek Cedr,W-1',który początkowo pełnił funkcję dowódcy XIX Plutonu w Odrzykoniu.Na początku 1944 r.powstały tu trzy plutony składające się z 190,a w kwietniu z 206 żołnierzy AK.
Zorganizowano m.in.:
 • 22 maja 1943 i 2 października 1943 dwa napady na dwór w Bratkówce w celu zdobycia broni,
 • 1 lipca 1944 odbiór zrzutu 6 tonowej broni z trzech samolotów w Lubli z dowódcą ochrony tej akcji Józefem Urbankiem.
 • rozbrojenie załogi jednostki lotniczej w Ustrobnej.
 • 29 września 1943 napad pod dowództwem Demczuka na samochód ciężarowy wiozący zboże kontyngentowe
 • 29/30 lipca 1944 zgrupowanie jako zalążek III Batalionu Strzelców Podhalańskich w lasach Bratkówka Odrzykoń.
Jednak 1 sierpnia 1944 r.na linii rzeki Wisłok stanął front,odcinając Odrzykoń od innych oddziałów AK.Tereny te pod koniec wojny opanowały w większych siłach oddziały niemieckie,które z wzgórz ostrzeliwały wkraczające wojska radzieckie.Po wkroczeniu NKWD z Placówki Oleander zostali aresztowani i wywiezieni do łagrów Stanisław Kwaśniewski Wilczek,Franciszek Bożek Czołgowiec B,Bronisław Cebula Lew.Aresztowano też w październiku 1944 r.nauczyciela,ostatniego komendanta Placówki Józefa Urbanka Cedra i więziono go na Zamku w Rzeszowie,w Kolbuszowej(gdzie był widziany ostatni raz przez wywiezionego do łagrów Adama Wiewórskiego Emirskiego.Brat Cedra Władysław Urbanek(ur.w 1919 r),dalszy konspirator został zastrzelony przez krośnieńskiego funkcjonariusza UB w Odrzykoniu 18 sierpnia 1946 r.W miejscu tego zabójstwa obelisk wybudowany w 1996 r. Badania archeologiczne
Na terenie wsi archeolodzy odkopali zabytki z okresu neolitu.Podania z okresu romantyzmu wskazują,że w tym miejscu jeszcze w czasach pogańskich(przed 966 rokiem)istniało słowiańskie grodzisko z drewna otoczone wałem obronnym,wzmocnionym palisadą.Inne podanie głosi,że w miejscu późniejszego zamku wznosiła się tu pogańska świątynia,spalona podczas tatarskiego najazdu.
Interesujące miejsca
 • Kościół św. Katarzyny z 1887 roku
 • Pomnik poległych za ojczyznę w latach 1914-1921,wzniesiony w 1929 r.
 • Ruiny zamku Kamieniec ze wzgórzem zamkowym
 • Dodatkowymi atrakcjami są liczne ścieżki przyrodnicze:
Ścieżka przyrodnicza łącząca Odrzykoń z rezerwatem Prządki.
Na jej trasie
 • Grota„Smocza Jama”,
 • zbiorowe mogiły mieszkańców,zmarłych na cholerę w XIX w.
 • ślady grodziska Wiślan z IX wieku
 • cmentarzysko kurhanowe(IX/X wiek).
Ścieżka przyrodnicza"Przy zamku Kamieniec"o długości 1,5km.
Na jej trasie
 • Wychodnie piaskowca ciężkowicko-istebniańskiego
 • Cmentarz choleryczny z XIX wieku
 • Punkt widokowy
 • Muzeum Wsi w Odrzykoniu
Sławni ludzie związani z Odrzykoniem
 • Klemens Moskarzewski zm.1408
 • Mikołaj Kamieniecki hetman wielki koronny,kasztelan sanocki,patron jednostek wojskowych III RP
 • Jan Skotnicki kasztelan połaniecki i Zofia Ligęza-Skotnicka
 • Zofia Skotnicka
 • Stanisław Feruś Dzikowski„Zawierucha”,„Orlik”,„Q-1”(1905-1989).Dowódca Placówki AK w Odrzykoniu złożonej z trzech plutonów,redaktor i wydawca prasy konspiracyjnej.
 • ks.Jan Peregryn Haczela(1865-1942)franciszkanin,doktor filozofii i teologii,ur.w Odrzykoniu,wpłynął na wstąpienie o.M.Kolbego do zakonu;za przechowanie Żydów zamordowany w Stanisławowie.
 • ks.prof.Jan Haniewski(Haniebnik)(1873–luty 1942),ur.w Odrzykoniu,kapłan od 1901 r,wykładowca logiki,teologii scholastycznej i filozofii.Od września 1939 r.jeniec w Kołomyi,potem obozu w Swierdłowsku.
 • Józef Jucha ur.1897 w Odrzykoniu,zm.1977 pedagog i regionalista,autor artykułów historycznych.
 • Stanisław Franciszek Jucha ur.1930 w Odrzykoniu,zm.2003 profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Twórca polskiej szkoły cyfrowej kartografii naftowej.Doctor honoris causa Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy w Dniepropietrowsku na Ukrainie.
 • ks.Józef Łach(1913-1989)kapelan AK w Żołynii,wydawca czasopism podziemnych,po wojnie wieloletni proboszcz w Świenodzicach.
 • Józef Panaś ur.1887 w Odrzykoniu,zm.1940 ksiądz,pułkownik,kapelan II Brygady Legionów,przeciwnik przewrotu majowego w 1926 r.
 • Franciszek Szafran ur.1890 w Odrzykoniu,zm.1940 w Katyniu doktor prawa,sędzia Najwyższego Trybunału Administracyjnego.W czasie wojny polsko-ukraińskiej współorganizator i dowódca kompanii krośnieńskiej,do czasu objęcia w niej dowództwa przez porucznika Stanisława Maczka,późniejszego generała.
 • Jan Nawrocki ur.1876 w Odrzykoniu,zm.1958 polityk,członek naczelnych władz PSL,poseł na sejm w latach 1919 i 1922.
 • Tadeusz Nawrocki ur.1910 w Odrzykoniu,zm.1999 w Warszawie polski działacz polityczny,nauczyciel historii,poseł na Sejm Ustawodawczy.
 • Antoni Trznadel ur.1857 w Odrzykoniu,zm.1908 ksiądz,teolog,profesor zwyczajny i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej w Seminarium Duchownym w Przemyślu.

piątek, 14 lutego 2014

Zamek Kamieniec

Zamek kamieniecki obecnie ruiny gotyckiej XIV-wiecznej,rozbudowanej w stylu renesansowym w XVI wieku budowli na pograniczu Korczyny i Odrzykonia.
Historia zamku
Pierwszy zapis o zamku w Odrzykoniu pochodzi z 1348.W dokumencie lokacyjnym wsi Osobnica koło Jasła wzmiankowany jest Mikołaj z Babic"burgrabia de Camyenecz".W 1396 za zasługi w obronie Wilna zamek otrzymał rycerz Klemens z Moskorzewa herbu Pilawa,który zbudował wtedy zamek górny i przedzamcze wschodnie zamienione później na zamek średni.W 1397 Klemens Kamieniecki ufundował zamkową kaplicę.W 1399 gościł na zamku króla Władysława Jagiełłę,który dokonał objazdu południowych stron Polski.W 1402 na prośbę Klemensa bp.przemyski Maciej Janina podwyższył uposażenie dla kapelana na zamku kamienieckim.Msze w kaplicy zamkowej odprawiał św.Jan z Dukli w czasach,gdy był gwardianem w Krośnie(świadczy o tym umowa z właścicielami zamku).W 1407 rodzina Moskarzewskich zaczęła używać nazwiska Kamienieccy dla podkreślenia,iż zamek jest gniazdem rodowym.W 1408 Marcin Kamieniecki(syn Klemensa z Moskarzewa)odziedziczył wszystkie dobra z Zamkiem w Odrzykoniu.W 1475 zamek w Odrzykoniu był atakowany przez wojska węgierskie.Wnuk Klemensa,Henryk Andreas Kamieniecki,(kasztelan sanocki do 1487),odziedziczywszy zamek w 1448,rozbudował go w kierunku wschodnim.Potem właścicielem jego był syn Henryka Mikołaj Kamieniecki(zm.1515)mąż Katarzyny Pieniążkównej pierwszy w Polsce dożywotni hetman wielki koronny od 1505,starosta krakowski i sanocki,który w 1509 odniósł zwycięstwo nad Wołochami hospodara Bohdana Ślepego pod Suczawą,zaś w 1512 rozgromił Tatarów pod Łopusznem i Wiśniowcem.Cieszył się wielkim zaufaniem Zygmunta Starego,co potwierdza fakt powierzenia mu w 1515 tymczasowej władzy w kraju,podczas wizyty króla w Wiedniu.W zamku kamienieckim 12 marca 1528 hetman polny koronny Marcin Kamieniecki podejmował wygnanego z Węgier króla Jana Zapolyę.Od 1528 Kamieniec wyższy był w zastawie u Bonerów za 2000 florenów.Klemens Kamieniecki do 1530 kasztelan sanocki wg umowy na Wawelu sprzedał w 1530 swoją,niższą,wschodnią część Kamieńca Sewerynowi Bonerowi bankierowi królowej Bony Sforzy.Boner ufundował na terenie posiadanej części zamku kaplicę,którą poświęcił biskup przemyski Stanisław Tarło.Seweryn Boner kasztelan biecki w 1543 postawił na nowo zamek niższy i tak Bonerowie zostali właścicielami zamku niższego do 1593.Z córką Bonerów Zofią Boner(zm.1563),ożenił się Jan Firlej herbu Lewart,marszałek wielki koronny(1521–1574),wojewoda krakowski,lubelski i bełski,sekretarz królewski.W posagu otrzymał część zamku.W 1575 miał ten zamek w zastawie węgrzyn Andrzej Bolassa.Od 1599 do 1601 część zamku należała do Stadnickich,a potem nabyli ją Skotniccy.W 1606 część Kamieńca należała do Jana Skotnickiego.W tym roku przed sądem w Krośnie toczył się proces między Piotrem Firlejem mężem Jadwigi Firlej,a Janem Skotnickim,o prawo do korzystania ze studni zamkowej,a potem o wycięcie drzew.Jan Skotnicki nie tylko odbudował kaplicę,którą poświęcił w 1621 biskup przemyski Jan Wężyk,ale naprawił mur i odremontował zamek.Jednak w zemście za dokuczanie,przebudował dach w taki sposób,że odprowadzał Firlejom na ich dziedziniec wody deszczowe.Stało się to przyczyną długiego sporu Skotnickich i Firlejów uwiecznionego w Zemście Aleksandra Fredry,a Jan Skotnicki jest w niej Rejentem Milczkiem.W komedii tej Firlej napadł na jego robotników naprawiających mury górnego zamku i zniszczył przy okazji rynny.Skotnicki pozwał go przed sąd i wygrał sprawę,ale kres ich długoletnim zatargom,położył dopiero ślub zawarty w 1638 przez wojewodzica Mikołaja Firleja(Wacława),z kasztelanką Zofią Skotnicką(Klarą).Właściciel Kamieńca Jan Firlej(kasztelan sanocki),po wkroczeniu do Polski,wojsk Jerzego II Rakoczego 16 marca 1657,zajął się organizacją obrony zamku.Zmobilizował sąsiadów:Jakuba Kalińskiego,Leoniewskiego,Kułaczkowskiego,Stroińskiego i wielu innych,w celu obrony Kamieńca.Obrońcy dysponowali 1 śmigownicą,10 hakownicami, znaczną ilością kul muszkietowych i zapasem prochu strzelniczego,dwoma zbrojami i pięcioma szyszakami,jednak zamku nie udało się obronić i został on bardzo zniszczony.Ale mieszkańcom udało się lochami uciec z oblężenia.Za ocalenie życia Zofia Skotnicka żona Jakuba Kalińskiego,podczaszego sanockiego,ufundowała w 1658 r.w kościele w Odrzykoniu prebendę Bractwa Najświętszego Imienia Jezus.Po potopie szwedzkim zamek został częściowo odbudowany,ale tylko we wnętrzu,a jego kolejnymi mieszkańcami byli Mniszchowie i Bogatkowie.Kaplicę odbudowano znacznie później,ale już wizytatorzy z ramienia biskupa Szembeka podają jej opis w 1721,ale w 1745 podczas wizyty biskupa Wacława Sierakowskiego była opuszczona i w ruinie.Po 1730 rezydencję odziedziczyła rodzina Scypionów,następnie właścicielami byli Braniccy herbu Gryf,m.in.hetman wielki koronny Jan Klemens Branicki.Za sprawą małżeństwa Magdaleny Scypionówny z Rochem Michałem Jabłonowskim(1712–1780)starostą wiślickim,właścicielami zamku stali się Jabłonowscy,którzy wspierali konfederację barską i przez długi czas,w chylącym się ku ruinie zamku odrzykońskim stacjonowały oddziały konfederatów.Syn Rocha,Józef Jabłonowski starosta korsuński,który odziedziczył po ojcu zamek Odrzykoń i Korczynę w 1796,gdy wielka wichura zerwała dach z zamku górnego,wyprowadził się do dworku w Krościenku Wyżnym.Za jego zgodą,jako właściciela,w latach 1807–1809 przystąpiono do rozbiórki muru otaczającego dziedziniec wschodni.Syn jego hr.Leon Jabłonowski(zm.1844)odziedziczył Odrzykoń i przyległe miejscowości:Bratkówkę,Krościenko,Czarnorzeki,Kra­sne.8 lipca 1828,Aleksander Fredro wziął ślub z Zofią z Jabłonowskich Skarbową w Korczynie,w kościele pw.Św.Apostołów Piotra i Pawła.Małżonka wniosła mu w posagu,klucz korczyński,z połową starego zamku w Odrzykoniu i A.Fredro stał się spadkobiercą zamczyska,będącego już wówczas w ruinie.Studiując dokumenty związane z historią otrzymanego majątku,Fredro natrafił na akta procesowe właścicieli zamku odrzykońskiego z pierwszej połowy XVII wieku:Piotra Firleja i Jana Skotnickiego.Na podstawie tego 30-letniego sporu napisał komedię Zemstę.W 1801 część zamku przejęli Potoccy,a w połowie XIX wieku znowu został podzielony.Zachodnia część zamku(z zamkiem górnym)była w posiadaniu rodu Starowieyskich herbu Biberstein,wschodnia z zamkiem średnim Szeptyckich.W 1831,po powstaniu listopadowym,w ruinach zamieszkał obłąkany Jan Machnik z Dukli,który był pierwowzorem literackim powieści Król zamczyska Seweryna Goszczyńskiego.W 1863 właściciel zamku górnego Stanisław Starowieyski wydał w zamku ostatnie przyjęcie.W 1894 odsłonięto na górnym zamku pomnik Tadeusza Kościuszki,ufundowany przez społeczność Odrzykonia w setną rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej.W maju 2000 jednostka Wojska Polskiego w Rzeszowie przyjęła imię Wielkiego Hetmana Koronnego Mikołaja Kamienieckiego.Na uroczystość wręczenia sztandaru przyjechało 12 potomków właścicieli zamku Kamienieckich.6 września 2013 na Zamku w Odrzykoniu w przededniu akcji Narodowego Czytania utworów Aleksandra Fredry spotkali się m.in.prezydent Bronisław Komorowski,wojewoda Chomycz,posłanka Elżbieta Łukacijewska,archeolog Jerzy Ginalski i wielu zaproszonych gości.
Opis zamku
Gotycka budowla została wzniesiona na skale,na wysokości 452 m n.p.m.Jej nieregularna forma była wynikiem ukształtowania terenu,na którym została zbudowana.Za czasów Kazimierza Wielkiego był to typowy graniczny zamek obronny.Obecnie ta część,z której pozostał ostrołukowy portal i wschodnia ściana z wnęką,nosi nazwę"wysoki"("wyższy")lub"odrzykoński".Jego zadaniem była obrona traktu handlowego z Polski na Węgry przez Przełęcz Dukielską.Zamek niższy("korczyński")to efekt rozbudowy w kierunku wschodnim z 1448.W tym samym czasie kończono budowę prostokątnej baszty i fosy okalającej całe zamczysko.Pomieszczenia w wieży przeznaczono na zbrojownię i więzienie.Powstały dziedziniec nazywany przedzamczem korczyńskim oddzielony był od zamku wysokiego murem granicznym(w związku z podziałem majątku).Wspólną dla obu części była kaplica i studnia.Rozbudowa zamku wzbogaciła go o zabudowania w stylu renesansowym.Obecnie lepiej zachowana jest część wschodnia i tam znajduje się wejście na teren dawnego zamczyska.Widoczne są pozostałości budynków mieszkalnych i kaplicy.W tej części zabytku mieści się małe muzeum urządzone przez pasjonata zamku i kolekcjonera Andrzeja Kołdera.Wśród eksponatów są militaria z dawnego arsenału zamkowego i pamiątki po kolejnych właścicielach,a także XIV-wieczny herb z drzwi zamkowych.
Legendy
 • Legenda o karlicy Kasi.Pochodząca ze stanu szlacheckiego karlica Kasia była dwórką wojewodziny Barbary Kamienieckiej,która często gościła na dworze królowej Bony.Kasia spodobała się władczyni i po pewnym czasie zamieszkała na Wawelu,gdyż Bona wzorem innych władców europejskich chciała mieć w swoim orszaku grupę karłów.Po kilku latach Kasia poślubiła karła Kornelka.Później para ta została podarowana cesarzowi Karolowi V,lubiącemu otaczać się miniaturowymi dworzanami.Tak więc Kasia zamieszkała wraz z Kornelkiem w Hiszpanii,w monarszej rezydencji w Granadzie.Tęskniła jednak za Odrzykoniem i kazała przyrzec mężowi,że po śmierci złoży jej ciało w rodzinnych stronach.Wkrótce też,dręczona nostalgią,zmarła.W tym właśnie czasie dawna jej pani Barbara Kamieniecka przebywała w odrzykońskim zamku,nic nie wiedząc o śmierci ulubienicy.W pewnym momencie,wieczorem,zobaczyła Kasię siedzącą na swoim dawnym miejscu przed kominkiem w zamkowej komnacie.Gdy wielce zdziwiona podeszła kilka kroków w jej stronę,zjawa nagle zniknęła.Od tamtej pory często ponoć widywano o zachodzie słońca ducha karlicy na murach i dziedzińcu zamku.Zjawa była odziana w długą zieloną suknię renesansowego kroju.Czasem słyszano również jej wesoły śmiech.

Jan Skotnicki

Jan z Małych Skotnik herbu Grzymała(ur.w 1569,zm.w 1621)kasztelan połaniecki,rotmistrz,właściciel wyższego zamku w Odrzykoniu,koło Krosna.
Życiorys
Syn chorążego halickiego Pawła Skotnickiego h.Bogoria i Katarzyny Koła z Saporowskich,wdowy po Mikołaju Herburcie.Od 1605 właściciel zamku wysokiego w Odrzykoniu,który rodzina Skotnickich wykupiła od Kamienieckich w 1601 roku.Od roku 1606 toczył spór przed sądem w Krośnie z Piotrem Firlejem o prawo do korzystania ze studni zamkowej i wycięcie drzew.Jan Skotnicki dokonał remontu zamku oraz odbudował kaplicę,którą poświęcił w 1621 roku,biskup przemyski Jan Ważyk.Jak podaje Kasper Niesiecki Jan Skotnicki młodość spędził na dworach króla Stefana Batorego i Zygmunta III.Jako rotmistrz brał udział w wojnach moskiewskich,inflanckich i wołoskich.W 1620 uzyskał tytuł kasztelana połanieckiego.W 1621 został zamordowany przez ludzi starosty trembowelskiego Bałabana w miejscowości Rohatyń.Żoną Jana Skotnickiego była Zofia z Ligęzów córka Mikołaja Ligęzy kasztelana wiślickiego.Ich nagrobek,uznany za wybitne dzieło sztuki sepulkralnej,wykonany został przez włoskich artystów pracujących dla Zygmunta III Wazy i znajduje się w farze kościoła Św.Trójcy w Krośnie.
Pierwowzór literacki
W 1605 r.Jan Skotnicki odkupił część zamku odrzykońskiego,który w połowie należał do rodziny Firlejów.Spory Skotnickich i Firlejów zostały uwiecznione w Zemście Aleksandra Fredry,a Jan Skotnicki jest w niej Rejentem Milczkiem.W postać Jana Skotnickiego vel Rejenta Milczka wcielali się wybitni polscy aktorzy,jak Wincenty Rapacki,Stefan Jaracz,Józef Węgrzyn,Jacek Woszczerowicz,Ignacy Machowski,Gustaw Holoubek,czy,w ostatniej ekranizacji Zemsty Andrzeja Wajdy(2002),Andrzej Seweryn.

Gryzelda Batory

Gryzelda(Krystyna)z Batorych Zamoyska(ur.1569,zm.14 marca 1590 w Zamościu)córka Krzysztofa Batorego i Elżbiety Bocskai,bratanica króla Polski Stefana Batorego.Od urodzenia wychowywana przez matkę w duchu religii protestanckiej.Otrzymała staranne wykształcenie.12 czerwca 1583 pojął ją za żonę kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski.Małżeństwo Gryzeldy przyczyniło się do wzrostu wpływu rodu Batorych w Polsce.Bratanica króla zmarła w Zamościu po urodzeniu drugiego dziecka.
Życiorys
Dzieciństwo
Gryzelda Batory była trzecim z kolei dzieckiem magnata węgierskiego Krzysztofa Batorego,a zarazem drugim potomkiem z jego drugiego małżeństwa z Elżbietą Bocskai.Miała dwóch starszych braci:przyrodniego Baltazara i rodzonego Mikołaja.Została ochrzczona pod imieniem Krystyny nadanym jej na cześć babki ze strony matki,Krystyny Sulyok.W 1572 urodził się najmłodszy z braci Batorówny Zygmunt Batory, późniejszy książę siedmiogrodzki.Od dzieciństwa Krystynę fascynowała jazda konno.Specjalnie dla niej sprowadzono z Turcji kucyka,dzięki któremu nauczyła się powozić z wielką wprawą.Batorówna była również dobrze wykształcona.Wynajęto dla niej nauczycieli,od których pobierała lekcje literatury i łaciny.Wychowywana była przez matkę w religii ewangelickiej,której nie wyrzekła się aż do śmierci.
Małżeństwo
W 1576 stryj Krystyny,Stefan Batory,został koronowany na króla Polski.Pod koniec 1580 Batory zaplanował małżeństwo bratanicy z owdowiałym kanclerzem wielkim koronnym Janem Zamoyskim.Małżeństwo miało wzmocnić wpływy rodu Batorych w Polsce.Z powodu młodego wieku Batorówny zaręczyny zostały odłożone do 1582.Król zaplanował przejście bratanicy na katolicyzm,czemu Krystyna stanowczo się sprzeciwiała.Po śmierci jej matki w 1581 jezuici z Kolozsváru przez półtora roku bezskutecznie próbowali ją nawrócić.Wkrótce przed ślubem z Zamoyskim Krystyna zmieniła imię na Gryzelda.Przypuszcza się,że do zmiany imienia doszło z inicjatywy Giorgia Blandraty,medyka w służbie królowej węgierskiej Izabeli Jagiellonki.Pod imieniem Gryzeldy bratanica królewska została odnotowana po raz pierwszy w źródłach w kwietniu 1583.Ślub Batorówny z Zamoyskim odbył się 12 czerwca 1583 w katedrze na Wawelu.Uroczystości weselne trwały dziesięć dni.Gryzelda przybyła na Wawel z orszakiem tysiąca stu osób,wśród których znajdowało się sześciuset żołnierzy pilnujących posagu panny młodej.Zaślubiny i huczne wesele Zamoyskich zostało dokładnie opisane przez przebywającego wówczas na dworze królewskim heraldyka Bartosza Paprockiego.Jako żona Zamoyskiego Gryzelda utrzymywała bogatą korespondencję z możnowładcą siedmiogrodzkim Jánosem Gálffym i swym bratem stryjecznym,biskupem warmińskim Andrzejem Batorym.
Śmierć
Po kilku latach małżeństwa w sierpniu 1589 po siedmiomiesięcznej ciąży Gryzelda urodziła martwą dziewczynkę.Wkrótce zaszła w ciążę po raz drugi i w marcu 1590 na świat przyszła kolejna córka.Dziewczynka urodziła się przedwcześnie,jednak była zdrowa i wiązano z nią duże nadzieje.Nazajutrz po urodzeniu dziecka,Gryzelda zachorowała na ospę,która okazała się dla niej śmiertelna.Zmarła 14 marca 1590.Nowo narodzona córka Zamoyskich umarła dwa tygodnie później.Pogrzeb Gryzeldy odbył się w czerwcu.Po śmierci siostry Zygmunt Batory zażądał od Zamoyskiego zwrotu posagu Gryzeldy,który wynosił dziewięćdziesiąt forintów w złocie.
Genealogia
Stefan Batory ur.1477 zm.1534 po 17 III
Katarzyna Telegdi ur.1492 zm.1547
Jerzy Bocskai zm.1571
Krystyna Sulyok

Krzysztof Batory ur.1530 zm.27 V 1581
Elżbieta Bocskai ur.ok.1550 zm.15 II 1581
Jan Zamoyski ur.19 III 1542 zm.3 VI 1605OO  12 VI 1583 Gryzelda Batory ur.1569 zm.14 III 1590NN Zamoyska ur.VIII 1589 zm.VIII 1589 NN Zamoyska ur.III 1590 zm.III 1590

Tomasz Gostomski

Herbu Nałęcz(1569-1623)szósty syn Anzelma.Wojewoda mazowiecki i podlaski od 1605,starosta warszawski,warecki,łosicki i ryczywolski.Był konwertytą z kalwinizmu na katolicyzm.W czasie rokoszu sandomierskiego wytrwał przy królu Zygmuncie III.W 1620 r.był deputatem do rady wojennej przy królu.

Krynki


Miasto na Wysoczyźnie Białostockiej,nad Krynką,w województwie podlaskim,w powiecie sokólskim,siedziba gminy Krynki.W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.
Historia
W 1429 roku zbudowano dwór książęcy na trasie z Krakowa do Grodna.W 1434 roku w kryńskim dworze zorganizowano spotkanie Władysława Jagiełły z wielkim księciem litewskim Zygmuntem Kiejstutowiczem.W 1509 roku Zygmunt Stary nadał Krynkom herb,a w roku 1522 ten sam król ufundował Krynkom kościół.Prawa miejskie nadano w roku 1569(choć prawdopodobnie było to tylko potwierdzenie praw nadanych w początku wieku),które odebrano w 1950 roku,po czym zostały odzyskane 1 stycznia 2009.Miasto rozwijało się bardzo dynamicznie.Pod koniec XVI wieku rozróżniano już Stare i Nowe Miasto.Powstawały wsie przedmieścia.Krynki znajdowały się w ekonomii grodzieńskiej.Przez Krynki wielokrotnie przechodziły rozmaite wojska.W 1706 roku,podczas wojny północnej w mieście zatrzymał się król Szwecji Karol XII.W Krynkach już od początku XVI wieku zaczęli osiedlać się Żydzi.Otrzymali oni w 1639 przywilej na założenie synagogi,cmentarza i mykwy,a także na rozwijanie handlu,budowę oberż i produkcję alkoholu.W 1789 w mieście mieszkało już ok.700 Żydów.Miejscowa gmina żydowska była większa niż białostocka i należała do najliczniejszych w tej części kraju.W II poł.XVIII wieku administratorem ekonomii grodzieńskiej został słynny reformator,podskarbi Antoni Tyzenhauz.Dzięki niemu przebudowano miasto nadając mu oryginalny układ przestrzenny z sześciobocznym rynkiem(placem gwiaździstym)oraz dwunastoma ulicami promieniście zeń wybiegającymi.Układ ten zachował się do dziś i jest to jedyny taki rynek w Polsce.Po rozbiorach Krynki znalazły się w zaborze rosyjskim.W XIX wieku pojawił się w mieście przemysł.Zakładano manufaktury włókiennicze,głównie przez Żydów i Niemców z Królestwa Polskiego.Największa była manufaktura Lipharta(założona w 1860 roku)zatrudniająca 106 pracowników.Rozwój przemysłu spowodował szybki wzrost liczby mieszkańców do 3336 w 1878 roku.Ponad 80% stanowili Żydzi.Kryzys ekonomiczny lat 80.XIX wieku spowodował upadek włókiennictwa,natomiast przyczynił się do rozwoju garbarstwa.Liczba ludności stale rosła osiągając 10000 w 1914 roku(90% stanowili Żydzi).Powstały liczne organizacje żydowskie.W Krynkach działało kilkanaście chederów(podstawowych szkół religijnych) i jedna jesziwa(szkoła średnia).Na przełomie wieków w miasteczku rozwinął się silny ruch robotniczy,miasto stało się ogniskiem zapalnym ruchów strajkowych.W 1905 roku robotnicy-garbarze na kilka dni opanowali miasto ogłaszając Republikę Krynecką.Po I wojnie światowej miasto odbudowywało się z trudem.Większość Żydów wyjechała do Ameryki i Palestyny.Liczba ludności zmalała o połowę.Zagładę kryneckim Żydom przyniosła II wojna światowa.Po dwuletniej okupacji radzieckiej,w czerwcu 1941 roku do miasta weszli Niemcy i od pierwszego dnia rozstrzeliwali Żydów.Utworzono getto i w listopadzie 1942 roku przystąpiono do jego likwidacji.Mieszkańcy próbowali się bronić(zabito 12 Niemców).Ostatecznej likwidacji getto uległo w styczniu 1943 roku.Żydzi trafili do obozu w Treblince.Zniszczone miasto nigdy nie odzyskało dawnej świetności.W 1950 roku odebrano mu prawa miejskie,które przywrócono w 2009.Obecnie ludność trudni się głównie rolnictwem.Krynki znane są w regionie z produkcji wody mineralnej.Stąd też pochodzi nazwa miasteczka.W Krynkach mieszkał znany pisarz białoruski Sokrat Janowicz.W okolicznych niegdyś większych lasach polował Stanisław August Poniatowski.
Zabytki
 • cerkiew prawosławna pw.Narodzenia Bogarodzicy parafialna,murowana,zbudowana w 1864
 • kościół katolicki pw.św.Anny wzniesiony w latach 1907-1913 wg projektu Stefana Szyllera
 • dzwonnica bramna z XVIII wieku najstarsza budowla Krynek
 • cmentarz żydowski
 • kaplica prawosławna pw.św.Antoniego cmentarna,drewniana
W centralnej części Krynek znajduje się oryginalne,jedyne takie w Polsce i jedno z dwóch na świecie(drugie prawdopodobnie w Paryżu)rondo,od którego odchodzi promieniście 12 ulic. Synagogi
 • Wielka Synagoga obecnie pozostałości ruin.
 • Synagoga Kaukaska zbudowana w 1850,obecnie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
 • Synagoga chasydów ze Słonimia zbudowana w drugiej połowie XIX wieku,obecnie magazyn,jedna z nielicznych zachowanych,wolno stojących bożnic chasydzkich w Polsce.
 • Stara Synagoga

Daleszyce


Miasto w południowej Polsce,położone w województwie świętokrzyskim,w powiecie kieleckim,siedziba gminy wiejsko-miejskiej Daleszyce.Ośrodek miejski aglomeracji kieleckiej.Na koniec 2010 r.miasto liczyło 2953 mieszkańców.
Położenie
Według danych z 31 grudnia 2010 r.powierzchnia miasta wynosiła 15,50 km².W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego.Przez miasto przechodzi niebieski szlak turystyczny z Chęcin do Łagowa.Dojazd z Kielc zapewniają autobusy komunikacji miejskiej linii 11.
Historia
Daleszyce niemal od początku swojego istnienia należały do biskupów krakowskich.W 1569 r.za wstawiennictwem bp.Filipa Padniewskiego otrzymały prawa miejskie(przywilej ten,nadany przez Zygmunta Augusta został odebrany w 1869 r.)W 1220 r.bp.Iwon Odrowąż nakazał wybudować tu kościół parafialny pw.św.Michała,dziś na jego miejscu stoi kościół ze znacznie późniejszego okresu,rozbudowany w 1912 r.W południowej ścianie kaplicy znajduje się zegar słoneczny z 1629 r.we wnętrzu zaś obraz Matki Boskiej z XVI w.W 1362 r.miejscowość odwiedził król Kazimierz Wielki.Daleszyce wielokrotnie nękane były ogromnymi pożarami,ich obecna zabudowa wzniesiona została na wzór dawnej świętokrzyskiej architektury w 1946 r.W 1869 r.w miejscowości utworzono gminę żydowską.Według spisu z 1937 r.w Daleszycach zamieszkiwało 525 Żydów.Podczas II wojny światowej wszyscy zostali deportowani do obozu zagłady w Treblince.Okolice Daleszyc stanowiły miejsce licznych akcji partyzanckich,głównie oddziału AK"Barabasza"(26 lipca i 6 sierpnia 1944 r.)za co Niemcy wspomagani przez nacjonalistów ukraińskich 12 sierpnia 1944 r.spalili i spacyfikowali wieś.Po kilku dniach 12 sierpnia 1944 r.oddziały Wehrmachtu najpierw ostrzelały Daleszyce z artylerii,a potem spaliły wieś.Na rynku znajduje się pomnik upamiętniający pomordowanych.Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r.Daleszyce odzyskały prawa miejskie wraz z początkiem 2007 r.
Wspólnoty wyznaniowe
 • Kościół rzymskokatolicki
 • Parafia św.Michała Archanioła w Daleszycach
 • Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy(Sala Królestwa).

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Włocławskiej we Włocławku rzymskokatolickie seminarium duchowne działające w ramach struktur Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Zostało erygowane 16 sierpnia 1569 r.przez ordynariusza kujawsko-pomorskiego bpa Stanisława Karnkowskiego.W momencie założenia było pierwszym seminarium duchownym w Królestwie Polskim.
Historia
Brak należytego pomieszczenia,trwałego funduszu i zarazy nawiedzające Włocławek nie sprzyjały rozwojowi seminarium.W 1581 r.praktycznie przestało ono istnieć.W 1619 r.seminarium otrzymało własny,piętrowy budynek.Wielkim wydarzeniem dla seminarium włocławskiego było ukazanie się w 1909 r.pierwszego zeszytu czasopisma teologicznego"Ateneum Kapłańskie",które powstało z inicjatywy ówczesnego rektora seminarium,ks.Idziego Radziszewskiego.W ostatnim roku przed wybuchem II wojny światowej w Seminarium Duchownym we Włocławku pracowało 15 księży profesorów oraz kształciło się 120 alumnów.7 października 1939 r.Niemcy aresztowali wszystkich profesorów i 22 alumnów,którzy nie zważając na niebezpieczeństwa rozpoczęli normalne studia seminaryjne.Aresztowani byli najpierw przetrzymywani w Lądzie,a potem zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau,gdzie większość z nich poniosła śmierć męczeńską.Po wojnie seminarium rozpoczęło zajęcia 4 kwietnia 1945 r.na plebanii w Lubrańcu.Jego organizacją zajął się ks.Stefan Wyszyński późniejszy prymas Polski.W maju 1945 r.przeniesiono je do Włocławka.Do 1959 nauka trwała 5 lat,a w 1960 roku przedłużono ją do 6 lat.Od 2004 r.działa w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Rok akademicki 2011/2012 jest 443.w historii włocławskiego seminarium.
Rektorzy w XX wieku
 • ks.Stanisław Chodyński(1887-1908)
 • ks.Idzi Radziszewski(1908-1914)
 • ks.Władysław Krynicki(1914-1918)
 • ks.Antoni Borowski(1918-1925)
 • ks.Piotr Czapla(1925-1928)
 • bł.ks.Henryk Kaczorowski(1928-1939)
 • ks.Franciszek Korszyński(1939-1945)
 • ks.Stefan Wyszyński(1945-1946)
 • ks.Franciszek Korszyński(1946-1948)
 • ks.Bolesław Kunka(1948-1952)
 • ks.Leon Andrzejewski(1952-1965)
 • ks.Leon Dębowski(1965-1974)
 • ks.Franciszek Jóźwiak(1974-1983)
 • ks.Marian Gołębiewski(1983-1992)
 • ks.Wojciech Hanc(1992-2001)
 • ks.Zdzisław Pawlak(2001-2004)
 • ks.Jacek Szymański(2004-)
Władze seminarium
 • Rektor:ks.prałat dr hab.Jacek Szymański
 • Wicerektor ds.wychowawczych:ks.dr Marcin Idzikowski
 • Prefekt ds.studiów:ks.dr Mateusz Kierzkowski
 • Prefekt ds.wychowawczych:ks.Michał Sadowski
 • Ojcowie duchowni:ks.Paweł Pokora,ks.Ireneusz Świątek
 • Dyrektor ds.ekonomicznych:ks.mgr Marcin Filas

piątek, 7 lutego 2014

Proporzec albo hołd pruski

JANA KOCHANOWSKIEGO.
Jego Młści Panu,Panu Stanisławowi Mińskiemu z Mińska,etc.

PRZEDMOWA.
Śliczna Pieris(która pierwsze rymy moje Fortunnie niech zaczyna)wielkie łaski twoje Każe wdzięcznie wspomionąć;a jakiej są godneWdzięczności,przez te wiersze podać nieozdobne.Bo za nie godzienbyś był złota bogatego,Które pełnem strumieniem pędzi z dalekiego Kraju luzytańskiego Tagus nieprzebrniony,Złoty piasek na obie wymiatając strony.Godzienbyś był i pereł,drogo nakupionych,Jakie przeważni kupcy miewają z miejsc onych,Kędy ośm nawigacyi żeglarze bywali Odprawują,niźli się zaś nazad wracali.Godzienbyś sławnodawnych mistrzów malowania,I ręką Mętorową w mosiądzu rzezania;Jeno szczęście tym rzeczom dobrze zabieżało,Że ich ani ty pragniesz,ani ich mnie dało.Przetoż niech piramidy,kto chce i kolosy Tobie stawi;a mnie Phoebus złotowłosy Cudzą natenczas pracą zalecić się radzi Dotąd,póki mię na tę górę nie wprowadzi,Kędy wdzięczno-łaskawe boginie mieszkają,Co z nich pisorymowie sławni wszytko mają;U których aza ja też tej łaski nabędę,Żeć się na co własnego za czasem zdobędę.A teraz bierz z rąk moich Proporzec dzielnego Pisoryma,w sarmackim kraju przedniejszego,Który niech wróżką będzie przyszłej sławy twojej,A wtenczas,o Bogini,złotej lutniej mojej Dodaj dźwięku lubego i takiej wdzięczności,Coby ją śpiewać mogła podług jej godności.Kamień z laty upada,a czas nieprzetrwały Marmur łamie i spycha niebotyczne skały.Ale ślachetne rymy takową moc mają,Że zazdrościwe lata ich nie pokonają.Z temi się ja chcę stawić,na to pióro swoje Sposabiać,by umiało sławić imię twoje.
W.M.MEGO MIŁOŚCIWEGO PANA NANIŻSZY SŁUGA,KRISTOPH KOCHANOWSKI.
PROPORZEC.
Zacny Koronny Hetmanie!Wiem,żeć wszytkiego dostanie,Czego trzeba ku bojowi Dobremu walecznikowi;Ale na zamiar co wadzi,Mieć rysztunku i czeladzi?Przetoż weźmi też ode mnie Nie zbroję,kowaną w Lemnie,Albo tarcz nieprzełomioną,Od Cyklopów urobioną:Lecz proporzec,pięknie tkany I z Helikonu podany Od córek wdzięcznej pamięci,Bez których łaski i chęci Hetmań,niech jaki chce,wstanie,Sławy trwałej nie dostanie.Oto w zacnym ubierze i w złotej koronie Siadł pomazaniec boży na swym pańskim tronie,Jabłko złote i złotą laskę w ręku mając,A zakon nawyższego na łonie trzymając.Miecz przed nim srogi,ale złemu tylko srogi,Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi.Z obu stron zacny Senat koronny,a wkoło Sprawiony zastęp stoi i rycerstwa czoło.Przystąp,Olbrychcie młody,zacnych książąt plemię,Który trzymasz w swej władzy piękną pruską ziemię,Z łask cnych Królów Polskich;uczyń panu swemu Winną poczciwość,a ślub wiarę dzierżeć jemu.Co tak ziścisz,jeśli spraw ojca cnotliwego Trzymać się będziesz,z których on u pana swego Był zawżdy w takiej wadze,że nie hołdownikiem,Ale zdał się być jednym państwa uczesnikiem.Jego tedy postępki mądre uczyniły,Jego wiara i cnota,że,co srodze były Pruskie kraje strapione ustawicznym bojem,Wrychle jęły się cieszyć pożądnym pokojem.Miecze na niezrobione lemięsze skowano,Szable na krzywe kosy i na sierpy dano;Morza i drogi bystrych rzek uspokojone,Miasta z rumów upadłych znowu wyniesione;Nieprzyjaciele w łaskę przyjęci,a owi,Co ku zwadzie skłonniejszy,niż ku pokojowi,Z myśli swej hardej byli do gruntu zniszczeni,I w bojowych powodziach z głową ponurzeni Sprawiedliwość wielka rzecz;tę po sobie mając,Zacni królowie polscy,a Boga wzywając,Nieprzyjaciele główne mieczem okrócili I krzywd swoich nad nimi znacznie się pomścili;Którzy,z płodnej Syryjej niedawno wygnani Będąc,przeciw poganom na pomoc wezwani Od pogranicznych książąt narodu polskiego,Nie pomniąc dobrodziejstwa,dopiero wziętego,Obrócili swe groty nad ludzkie nadzieje,Nie na pogany,ale na swe dobrodzieje,Psów przykładem wyrodnych,którzy z wilki mają Dobry pokój,a stado zwierzone drapają.Ale to wszytko na ich głowę się wróciło.A ja,tego niechając,co przed laty było,Dzień dzisiejszy poświęcić myślę rymem swoim Za zdarzeniem,o piękna Melpomeno,twoim.A już więc syn książęcy upadł na kolana I wyznał swe poddaństwo i zwierzchnego pana,Obiecując na swą cześć ktemu się znać wiecznie,A wiarę panu swemu zachować statecznie.Zatem mu jest do ręku proporzec podany,Kosztownemi farbami wszytek malowany,Wielki,świetny,ozdobny,jaki za lat dawnych W żadnym szyku nie był znan,ani w bitwach sławnych.Ten,jako skoro z drzewa swego był spuszczony,A potem wzgórę na wiatr wolny wyniesiony,Okazały się na nim rozliczne narody Króle,wojska,hetmani,rzeki,miasta,grody.Tam było widać Prusy,a oni wojują Mazowsze,ludzi wiążą,wsi i miasta psują;A Konrad przeciwko nim Krzyżaki prowadził I nad głęboką Wisłą przy Dobrzyniu sadził.Margrabiowie pomorską ziemię posiadali I już Gdansk niedobyty zdradą otrzymali.Starosta zamku bronił,a temu Krzyżacy Na ratunek bieżeli i zbrojni Polacy.Wilkowi owcę odjął pies niepościgniony,Ale ją sam przedsię zjadł.Zamek obroniony,Lecz dobrzy zakonnicy Polaki wygnali I starostę,a sami zamek otrzymali,Aż i wszytko Pomorze;król wojnę gotował,A Czech się przeciw jemu z Krzyżaki spisował.Żonę królewicowi z Litwy też niesiono I pokój między państwy wieczny stanowiono.Mało dalej król wzajem Margrabstwo wojuje,A cna Krystyna gardłem cześć swą odkupuje Dobrowolnie,bo słowy poganin zwiedziony,Jej zacną głowę,nie chcąc,rozdzielił z ramiony.Tu już burda z Krzyżaki,którzy,swojej mocy
Nie ufając,u Czecha szukają pomocy.Mazowszanin ściśniony Czechowi hołduje,A za dobre sąsiedztwo Krzyżakom dziękuje.Wnet potem Szamotulski przestawa z Krzyżaki,Ale nawet,gdy bitwę stoczyli z Polaki,Pomógł ich bić;tam Szary leży zmordowany,Którego barziej boli zły sąsiad niż rany.Inszy król,insze czasy;ludzie,syci boju,Dali w moc dwiema królom radzić o pokoju.Wyrok naszym nie kmyśli,przedsię go trzymają,Ale się Niemcy czegoś więcej domagają.Znowu wici roznoszą,lecz Papież hamuje,A przesłuchawszy sprawy,Krzyżaki winuje.A ci oto zaś z królem znowu się jednają,Ale polscy biskupi na to nie zwalają.Tamże piękny majestat był wymalowany,Na nim król siedział,w myślach swoich rozerwany Bo się nazad oglądał na to,co się działo Przed nogami,nie patrząc,albo dbając mało.Po nim Jagiełło Litwę jednoczy z Polaki,A potem o pokoju rokuje z Krzyżaki.Prózno podobno;bo patrz,jako wsi gorają,A zamków między sobą przedsię dobywają.Widać,że było dalej dwie wojszcze ogromne,Strzelbę na się składając i kopije łomne;Stąd Krzyżacy,a z nimi Niemcy i Czechowie,Stąd Polacy i Litwa,Ruś i Tatarowie.W bok wojska król dwa miecza od Niemców przyjmuje,Z drugiej strony Tatary Witułt już hamuje,Ale ci przedsię serca drugim nie skazili,Bo Polacy na głowę Niemce porazili.Malbork zatem obegnan,a pod Koronowem Dwie wojszcze z sobą czynią obyczajem nowem,Bowiem w pół bitwy z obu stron odpoczywają Raz i drugi,za trzecim Niemcy się mieszają.Otóż Krzyżakom kwoli Czech Polskę wojuje,Ale wyprowadzony toż u siebie czuje.A Niemcy znowu przedsię pod Gołubiem gromią,A ci,w bramę się cisnąc,szyję z mostu łomią.Tu już zasię Krzyżacy z królem się jednają,A Żmudzką płodną ziemię panom własnym zdają.Król Duński z królem Polskim,mając podejrzane Sąsiady,przysięgają na spiski podane.Potem Czech wyrok czyni Polakom nachyło,Ale szczęście Krzyżakom i w tem nie służyło,Bo miasto złota,które z wyroku dać mieli,Srebro kładli,a tego Polacy nie chcieli.To w niwecz,znowu przedsię radzą o pokoju,Ale sprawą cesarską przyszło zaś do boju,Bo Niemcy pod przymierzem do Polski wtargnęli,A jako Bóg chciał i tak przedsię klęskę wzięli.I ty masz tu swe miejsce,mężny Włodzisławie,Bo widzę,że z Krzyżaki czujesz o rozprawie,A potem bitwę zwodzisz z poganinem srogim,Który(ach)miał się cieszyć twoim duchem drogim.Patrzajże tu Prusaków,jako zamki psują,A wygnawszy Krzyżaki,koronie hołdują;Niemcy do kupy,naszy bitwę śmiele dali,Ale sprawy nie było;nie dziw,że przegrali.Zamki zatym służebni królowi podają,A dawno zatrzymany swój żołd odbierają.Krzyżacy przedsię znowu swego szczęścia kuszą,Lecz za pańską pomocą ustępować muszą.Tu pokój zasię poseł papieski stanowi,A Krzyżak czołem bije polskiemu królowi.Biskup niedobrej myśli,bo infułę kładzie,Potem go z mistrzem widzę i z Prusaki w radzie.Matyasz do Prus chodzi,lecz mu drogi bronią,A Krzyżacy powinnej przysięgi się chronią.Przeto znowu niepokój:Firlej zamki wali,Wsi i miasta gorają,Niemcy już ustali.Na końcu Olbrycht klęczy w książęcym ubierze,A od króla chorągiew rozpuszczoną bierze.Na niej skrzydła roztoczył czarny orzeł śmiały,Niosąc w sercu zwyciężce wielkiego znak mały.Śrzodkiem tego wszytkiego śrebrna rzeka płynie,Którą,leżąc pod skałą przy powiewnej trzcinie,Rozciągła Wisła leje krużem marmurowym,Głowę mając odzianą wieńcem rokitowym,A do morza przychodząc,drze się na trzy części.Tam okręty,a przy nich delfinowie gęści Po wierzchu wody grają,połyskując złotem,Brzegi burstynem świecą;pierwsze lice o tem.Z drugiej strony zaś tenże mistrz początki dawne I dzieje był wyraził,na wszytek świat sławne Słowieńskie:naprzód,jako mężne Amazony Od Thermodonta przybił wiatr w Scytyjskie strony;Potem,jako mieszkańce tamtych ziem trapiły,A na koniec od ojców syny rozmówiły,I szły z nimi,nabrawszy wszelakiego plonu,Ku północy i siadły po obu stron Donu.Z tego gniazda waleczny naród wstał za laty,Grekowie starodawni zwali Sauromaty.Ci w Europie i w pięknej Azyjej władali I przezwiska obiema Sarmacyom dali.Nie widziałeś tam zamku,ani miasta zgoła,Ani zboża na polu,ani w jarzmie woła;Aleś widział namioty,rózno rozsadzone I koni niezrobionych stada niezliczone.A sami,tak mężczyzna,jako białegłowy,Łuk i szablę przy boku niosąc,jadą w łowy,Albo sąsiada budzą,jeśli gdzie ospany Kosmate capy pasie i wielkie czabany.Widać je przy wysokim wierzchu Promethowym,Widać je z drugiej strony przy morzu lodowym I orły pograniczne rzymskie płocho siedzą,Bo i przez wielki Dunaj oni drogę wiedzą.To Wineci,skąd morze wineckie nazwano;To Rossani,skąd ruski naród mianowano;To Laxi,skąd Lach rzeczon,to możni Cekowie,Od których imię mają dzisiejszy Czechowie.To Bulgary,co naprzód płyną po Dunaju,Po nich dzielni Słowacy,jednegoż rodzaju:Więc Serby,więc Antowie,Bosnacy za nimi I Karwaci waleczni z chorągwiami swemi.Przeciwko tym cesarze wojska zasadzają Ze wszytkich stron,ale tył zawżdy podawają,Mię mogąc gwałtu strzymać,a naród słowiański Nie oparł się aż o brzeg wielki adryjański.Patrzże,jako się sobią:broń nieuchroniona W jednej ręce,a w drugiej kielnia ugładzona.Owi na wszytki strony czujną straż trzymają,A ci zasię obronne mury zakładają.A którzy zaś na zachód słońca się chynęli,Aż za wodę głęboką zimnej Laby wzięli;Tak iż był niemal wszytko jeden opanował Naród,co Bóg trojakim Neptunem warował.Po tem wszytkiem Boreas Orythią niesie,A gdziekolwiek przeminął,znać gościniec w lesie;Sośninę wywróconą,dęby powalone,A rzeki,lodowymi mosty utwierdzone.Która powieść,bądź za rzecz prawdziwą twierdzona(Bo kto tego nie wspomniał),bądź też tak zmyślona,Znaczyła,że za laty miał wstać lud z północy,Którego kraj południ nie miał zdołać mocy.Malowaniem Proporzec takiem ozdobiony Wziął natenczas od króla Olbrycht przerzeczony.Zatem w trąby i w głośne bębny uderzono,A zarazem i strzelbę ogromną puszczono.Jako więc piorun trzaska w niepogodne czasy,A niebo chmurne huczy i wzruszone lasy,Łyskawice z obłoków czarnych wynikają,A śmiertelne narody gromu się lękają.Taki huk wstał natenczas;a kiedy król potym Ruszył się z majestatu swego w płaszczu złotym,Ruszyli się z nim wszyscy;tam,jako więc rany Zefir na cichem morzu podnosi bałwany Na pierwszym słońca wschodzie,które,póki czują Łaskawy wiatr,leniwo naprzód postępują.Potem za duższym duchem coraz gęstsze wstają,A płynąc przeciw słońcu,daleko błyskają:Tym kształtem ludzie wtenczas z miejsca się ruszali,A ku swemu mieszkaniu społem pochadzali.Ostatek dnia biesiady sobie przywłaszczyły I tańce i myśl dobra i dźwięk lutnie miły.Aleś ty,wielki królu,wtenczas o biesiady Mało dbał i owszemeś pilnie szukał rady,Jakobyś przywiódł w jedność dwa wielkie narody,Życząc Litwie i Polszcze wiekuistej zgody.Na co przodkowie twoi,acz grunt założyli,Ale tobie twoją część przedsię zostawili.Bo co waży pargamin i gęste pieczęci,Przy piśmie zawieszone,jeśli nie masz chęci?Co tedy prawem inszy,co nas przysięgami Wiązali,ty nas sercem zepni i myślami.A niechaj już Unijej w skrzyniach nie chowamy,Ale ją w pewny zamek do serca podamy,Gdzie jej ani mól ruszy,ani pleśń dosięże,Ani wiek wszytkokrotny starością dolęże;Ale synom od ojców przez ręce podana Nieogarnione lata przetrwa niestargana.A przypatrując się ja twej dzielności i tej Chęci,którą masz przeciw Rzeczypospolitej,Mam zupełną nadzieję,że w ten cel uderzysz,Łaski pańskiej wzywając,do którego mierzysz.Ku czemu droga tobie,królu,tem łatwiejsza,Im rzecz,której podajesz,sama jest ważniejsza.Bo gdzie ludzie pewniejszy zdrowia i swobody?Jeno tam,gdzie się mocne zbuntują narody.Miał Niemiec i z Polaka i z Litwina siły,Póki te dwa narody spólnie się trapiły;Ale skoro się zjęły,Niemcom śmiech oddali,Którzy,cudzego pragnąc,swego postradali.Tymże fortelem i dziś postąpić musiemy,Jeśli nieprzyjaciela swego pożyć chcemy,Abowiem przeciw mocy potrzebna jest siła,A siła co innego,jeno gdzie ich siła?Przetoż i każdy człowiek ma to z przyrodzenia,Że chciw do towarzystwa i do zgromadzenia;Czym by go był na przodku Bóg nie obwarował,Źleby się był sam dzikim źwierzom odejmował.Stąd zbory,stąd urosły miasta znamienite,Stąd prawa i porządne rzeczypospolite,Nad co,ku zachowaniu ludzkiej społeczności,Nie ma świat nic lepszego z Boskiej opatrzności.Za powodem samego tedy przyrodzenia,Królu zacny,ludzkiego szukaj pomnożenia,A ludzi jednej wiary i pana jednego Przywiedź do związku węzła nieroztargnionego.Tem nieprzyjacielowi serce masz zepsować,A Rzeczypospolitej pokój ugruntować I bezpieczeństwo całe;swemu imieniowi Zjednasz cześć niepodległą żadnemu końcowi.

Województwo podlaskie

(łac.Palatinatus Podlachiae),województwo I Rzeczypospolitej istniejące w latach 1513–1795 ze stolicą w Drohiczynie,część prowincji małopolskiej.
Historia
Utworzone zostało przez króla Zygmunta Starego 29 sierpnia 1513 poprzez podział województwa trockiego i do 1569 należało do Wielkiego Księstwa Litewskiego.Pomimo tego od 1516 roku na mocy przywileju królewskiego ziemie wchodzące w skład województwa były objęte prawem polskim.Stolicą był Drohiczyn.W 1566 roku odłączono od województwa Ziemię kobryńską,brzeską i kamieniecką,które weszły w skład Województwa brzeskolitewskiego.W tym samym roku utworzono urząd kasztelana podlaskiego.W dniu 21 marca 1569 roku na mocy unii lubelskiej przy aprobacie posłów podlaskich Sejm koronny przegłosował włączenie województwa podlaskiego do Korony Królestwa Polskiego.
Urzędy
Do senatu wprowadzało 2 senatorów większych:wojewodę i kasztelana podlaskich.Popis pospolitego ruszenia województwa odbywał się w Drohiczynie,który później uważano za stolicę województwa.
Ziemie
 • ziemia drohicka szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Drohiczynie,wybierając 2 posłów na sejm.Tam też był sąd grodzki.Sąd ziemski sprawowany był w Drohiczynie,Miedznej,Sokołowie Podlaskim,Mokobodach.
 • ziemia mielnicka szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Mielniku,gdzie wybierała 2 posłów na sejm.Tam też odbywały się sądy grodzkie i ziemskie.
 • ziemia bielska szlachta tej ziemi sejmiki odbywała w Bielsku Podlaskim,gdzie wybierała 2 posłów na sejm.Sądy odbywały się w tej ziemi nie w jej stolicy Bielsku lecz w Brańsku.
Właściwym dla niej sejmikiem generalnym był obradujący w Warszawie"generał"mazowiecki.Wszystkie te ziemie wybierały w Drohiczynie na zmianę 2 deputatów do Trybunału Koronnego w Lublinie. Herb
Herbem województwa były połączone 2 herby:polski i litewski orzeł bez korony w polu czerwonym i Pogoń litewska.