czwartek, 29 grudnia 2016

Marian Szymański

Marian Zygmunt Szymański(ur.12 września 1929 w Częstochowie,zm.9 września 2011 w Warszawie)polski geodeta.

Życiorys
W 1943 roku ukończył szkołę powszechną w Częstochowie i rozpoczął naukę na tajnych kompletach w zakresie szkoły gimnazjalnej.Po zakończeniu II wojny światowej uczył się w IV Liceum im.Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,uzyskując w 1949 r.świadectwo dojrzałości.Działał w harcerstwie był drużynowym skautów.W 1949 roku podjął studia w Wyższej Szkole Administracyjno-Handlowej i jednocześnie pracował w Zakładach Przemysłu Włókienniczego.W 1950 r.przerwał studia w Częstochowie i przeprowadził się do Warszawy,gdzie rozpoczął studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,uzyskując w 1954 roku tytuł inżyniera geodety w zakresie geodezji gospodarczej,a dwa lata później dyplom magistra w specjalności geodezja rolna i leśna.W 1969 r.otrzymał stypendium Rządu Francuskiego na odbycie stażu z zakresu scalania gruntów i katastru nieruchomości.Od 1954 roku pracował w biurze projektów,od 1957 r.w Grupie Interwencyjnej Ministerstwa Rolnictwa,a w latach 1959–1971 w Ministerstwie Rolnictwa.W 1971 roku na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został przeniesiony do pracy w tym urzędzie.W latach 1974–1977 przebywał w Iraku,gdzie brał udział w pracach związanych z zakładaniem sieci astronomiczno-geodezyjnej.W latach 1980–1987 był wiceprezesem GUGiK.W urzędzie pracował do 1988 roku.Po przejściu na emeryturę,w latach 1988–2002 kierował pracami Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Geodetów Polskich.Posiadał uprawnienia zawodowe w zakresie geodezji,kartografii i rzeczoznawstwa majątkowego.Pracę zawodową łączył z prowadzeniem wykładów z geodezji na Politechnice Warszawskiej,w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie,Politechnice Gliwickiej,Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i Wyższej Szkole Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie.
Pełnione funkcje
W okresie pracy zawodowej pełnił m.in.funkcje:inspektora nadzoru geodezyjnego,wicedyrektora departamentu Ministerstwa Rolnictwa,Pełnomocnika Rządu do spraw delimitacji granicy państwa w rejonie zbiornika wodnego w Czorsztynie,wiceprezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.Brał udział w pracach badawczych i naukowych.
Był członkiem:

  • Rady Geodezyjnej i Kartograficznej
  • Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii
  • Rady Naukowej Centrum Informatycznego Geodezji i Kartografii
  • Głównej Komisji Urbanistycznej
  • Komisji ds. budowy Zagłębia Bełchatowskiego
Od 1955 r.działał w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich,będąc m.in.członkiem Zarządu Głównego.Był działaczem Międzynarodowej Federacji Geodetów(FIG).
Odznaczenia(wybór)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz