wtorek, 15 listopada 2016

Stefan Sawicki(literaturoznawca)

Ur.8 lutego 1927 w Brześciu n.Bugiem teoretyk i historyk literatury,emerytowany profesor zwyczajny KUL.

Życiorys
Absolwent Liceum im.Stanisława Staszica w Lublinie.Studia polonistyczne(1946-1951)w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Jagiellońskim m.in.pod kierunkiem Juliusza Kleinera i Konrada Górskiego.Doktorat 1960 r. i habilitacja 1968 r.w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.W 1972 roku uzyskał tytuł profesora z zakresu nauk humanistycznych.Od 1951 r.aż do przejścia na emeryturę w r.1999 był pracownikiem KUL.Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Religijną(1960-1971),Katedry Historii Literatury Polskiej(1968-1976),Katedry Teorii Literatury KUL(1976-1999),twórca i kierownik Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida(od 1985 r.)prorektor KUL(1971-1983),Sekretarz Generalny(1968-1971) i prezes Towarzystwa Naukowego KUL(1989-1998).Redaktor naczelny pisma„Studia Norwidiana”,członek Komitetu Redakcyjnego Encyklopedii Katolickiej(1973-1983).Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL(1975-1990);wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN(1990-1993);członek Centralnej Komisji ds.Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych(1991-1993);członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności(od 1993 r.)Lubelskiego Towarzystwa Naukowego,Towarzystwa Naukowego KUL,Inklings-Gesellschaft für Literatur und Ästhetik(RFN)oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.W latach 1981-1983 członek Rady Społecznej przy Prymasie Polski,a w 1980-1990 członek Rady Naukowej Episkopatu Polski.Laureat Nagrody im.Ks.I.Radziszewskiego w 2000 r.za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego".W czerwcu 2015 r.został odznaczony papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice jednym z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej,przyznawanym za szczególne zaangażowanie na rzecz Kościoła.Zainteresowania naukowe Stefana Sawickiego obejmują zagadnienia z zakresu historii i teorii literatury oraz metodologii badań literackich,takie jak wersologia,semantyka,genologia,analiza oraz interpretacja tekstu literackiego,relacja literatury wobec religii i aksjologiczne aspekty literatury.Szczególne miejsce w działalności naukowej Stefana Sawickiego zajmuje twórczość Cypriana Norwida,której poświęcił szereg prac,a ponadto powołał do istnienia czasopismo"Studia Norwidiana"(1983 r.) i Zakład(obecnie Ośrodek)Badań nad Twórczością Cypriana Norwida(1985 r.)oraz zainicjował nową edycję dzieł wszystkich pisarza.
Wybrane publikacje
 • Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce,Warszawa 1969 r.
 • Nowela,opowiadanie,gawęda.Interpretacje małych form narracyjnych,red.K.Bartoszyński,M.Jasińska-Wojtkowska,S.Sawicki,Warszawa 1974,1979 r.
 • Verbum(1934-1939)Pismo i środowisko,oprac.M.Błońska,M.Kunowska-Porębna,S.Sawicki,t.1-2,Lublin 1976 r.
 • Z pogranicza literatury i religii,Lublin 1978,1979 r.
 • Poetyka,interpretacja,sacrum,Warszawa 1981 r.
 • Das Ethos der polnischen Literatur,München 1982 r.
 • Sacrum w literaturze,red.J.Gotfryd,M.Jasińska-Wojtkowska,S.Sawicki,Lublin 1983 r.
 • Polska liryka religijna,red.S.Sawicki,P.Nowaczyński,Lublin 1983 r.
 • O wartościowaniu w badaniach literackich.Studa,red.S.Sawicki,w.Panas,Lublin 1986 r.
 • Biblia a literatura,red.S.Sawicki,J.Gotfryd,Lublin 1986 r.
 • Chrześcijańskie wartości poezji Norwida,Lublin 1986 r.
 • Norwida walka z formą,Warszawa 1986 r.
 • Norwid C.K.Wiersze,wybór,wstęp i koment.S.Sawicki,Lublin 1991 r.
 • Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze,red.S.Sawicki,A.Tyszczyk,Lublin 1992 r.
 • Wartość Sacrum Norwid,Lublin 1994 r.
 • Norwid C.K.Promethidion:rzecz w dwóch dialogach z epilogiem,wstęp i oprac.S.Sawicki,Kraków 1997 r.
 • ...Quo magis veritas propagetur,Toruń 2010 r.
Odznaczenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz