niedziela, 20 listopada 2016

Bogusław Wolniewicz

Ur.22 września 1927 w Toruniu polski filozof,logik,twórca ontologii sytuacji,tłumacz i komentator Ludwiga Wittgensteina,publicysta,profesor nauk humanistycznych.

Życiorys
Wykształcenie i praca zawodowa
Naukę w polskiej szkole powszechnej rozpoczął w 1934 r.Wojna nie przerwała jego edukacji,gdyż już od listopada 1939 r.uczył się w niemieckiej szkole powszechnej dla Polaków o mocno zaniżonym poziomie nauczania.W 1941 r.rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie budowlanym Hermanna Klechowitza,uczęszczając jednocześnie do powiązanej z tym przedsiębiorstwem Berufsschule(szkoły zawodowej).Od 1945 r.uczył się w Liceum im.Królowej Jadwigi,egzaminy maturalne zdając w 1947 r.W latach 1947-1951 studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.Do jego nauczycieli należeli Tadeusz Czeżowski,Henryk Elzenberg,Tadeusz Szczurkiewicz i Kazimierz Sośnicki.W 1951 r.został magistrem filozofii,promotorem jego pracy magisterskiej Krytyka subiektywnego idealizmu w„Materializmie i empiriokrytycyzmie”W.I.Lenina był Czeżowski.Następnie pracował jako zastępca asystenta,a później asystent w Katedrze Logiki UMK.W 1953 r.(kulminacja stalinizmu)na skutek braku swobody badań filozoficznych porzucił karierę akademicką,podejmując pracę w Wydziale W-8 ZiSPO(Poznań),Instytucie Budownictwa Wodnego PAN(Gdańsk),w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych oraz w jednym z Państwowych Gospodarstw Rolnych.Pracę podjął w 1956 r.w Katedrze Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.W 1962 r.został doktorem nauk humanistycznych,na podstawie rozprawy Semantyka języka potocznego w nowej filozofii Wittgensteina,pisanej pod kierunkiem Czeżowskiego i recenzowanej przez Izydorę Dąmbską i Henryka Elzenberga.W 1963 r.z inicjatywy Adama Schaffa został przeniesiony do Katedry Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.W 1967 r.został docentem nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy Studia nad filozofią Wittgensteina,recenzowanej przez Tadeusza Kotarbińskiego,Adama Schaffa,Romana Suszkę i Petera Geacha.Od 1968 r.pracował jako docent etatowy w Katedrze Filozofii UW.Od 1969 r.był kierownikiem Zakładu Filozofii,dwa lata później rezygnując ze stanowiska.Od końca lat 60 XX w.stał się dość znany za granicą.W 1967 r.na Uniwersytecie w Chicago(jako visiting associate professor)prowadził wykład trymestralny z ontologii rzeczy i faktów.W tym samym roku wygłaszał odczyty na Uniwersytecie Bostońskim i Uniwersytecie Cornella.W 1968 r.był jednym z czterech referentów Kolokwium Wittgensteinowskiego Międzynarodowego Kongresu w Wiedniu.W 1970 r.wygłosił odczyty na Uniwersytecie Moskiewskim.W 1972 r.na filadelfijskim Uniwersytecie Temple prowadził jako visiting professor wykład semestralny z filozofii społecznej oraz seminarium z filozofii Wittgensteina.W 1975 r.wygłosił na Uniwersytetach w Cambridge i Leeds odczyty o języku i kodach oraz o regule Hume’a,na zaproszenie dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Cambridge.W roku 1989 przeszedł z Zakładu Filozofii do Zakładu Filozofii Religii,którego kierownikiem został dwa lata później.Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1990 roku.Zakładem Filozofii Religii kierował do 1998 r.W 1997 r.przeszedł na emeryturę,nadal jednak prowadząc zajęcia w 1998 r.Rada Naukowa Wydziału Filozofii i Socjologii UW nie przedłużyła mu jednak umowy o pracę.Jako przyczynę prof.Wolniewicz podał niegodzenie się na decyzje o obniżaniu poziomu nauczania.Poświęcił się odtąd pracy naukowo-badawczej.W pierwszym semestrze roku akademickiego 2008/2009 powrócił do IF UW i wygłosił gościnnie wykład monograficzny,jako były profesor uczelni.
Działalność publiczna
W 1955 r.złożył wniosek o członkostwo w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i został do niej przyjęty w 1956 r.Pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Uczelnianego PZPR w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku.Członkiem PZPR(mimo niechęci wobec rządów Gierka)pozostał do 1981 r.Do 1998 r.wykładał na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.Pod koniec lat 90 XX w.związał się ze środowiskami skupionymi wokół Radia Maryja,na antenie którego występował jako komentator wydarzeń społecznych,kulturalnych i politycznych.Bywa także gościem audycji w Telewizji Trwam.Jego teksty publikuje także„Nasz Dziennik”,„Najwyższy Czas!" i „Moja Rodzina”.W 2004 r.krytykował warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej.W wyborach parlamentarnych w 2005 r.bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Platformy Janusza Korwin-Mikkego w okręgu podwarszawskim.W 2006 r.wraz z o.Mieczysławem Krąpcem i ks.Czesławem Bartnikiem zainicjował Społeczny Niezależny Zespół ds.Etyki Mediów,który postawił sobie za cel„informować rzetelnie opinię publiczną w kraju i na świecie o wszelkich poczynaniach w mediach i wokół nich,które zagrażają bądź obyczajności,bądź swobodzie publicznej dyskusji”.Pod koniec 2007 r.zaangażował się w akcję zainicjowaną przez dr.hab.Jerzego Roberta Nowaka,profesora WSKSiM przeciw książce Strach Jana Tomasza Grossa opisującej stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej.Wolniewicz uczestniczył w kilku spotkaniach,na których ostro krytykował publikację Grossa.W 2009 r.wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków zainicjowanego przez Jerzego Roberta Nowaka.Od 2014 roku przygotowuje wykłady dotyczące m.in.islamu oraz etyki dla kanału Głos Racjonalny.
Myśl
Specjalizuje się w filozofii religii i filozofii współczesnej.Dystansuje się od głównych nurtów filozofii XX wieku i przyjmuje tezy„wielkich myślicieli”,m.in.Arystotelesa,Leibniza,Hume’a,Kanta i szczególnie Wittgensteina.Krytyczny wobec freudyzmu,fenomenologii,postmodernizmu i fundamentalizmu religijnego,a od lat 90 XX wieku także marksizmu,reprezentuje postawę analityczną i metafizyczną.Główne założenia jego myśli to aksjologiczny absolutyzm w wersji racjonalistycznej i metafizyczny pesymizm w spojrzeniu na człowieka oraz społeczeństwo.
Poglądy metafilozoficzne
Jego zdaniem filozofia nie jest nauką,nie jest też jednak jałowa poznawczo i ma charakter wiedzy nie każda wiedza ma bowiem charakter naukowy,nie jest nauką także np.historia czy postępowanie sądowe.Filozofia jest próbą racjonalnego ujęcia tych zagadnień,w których nie istnieje wiedza o charakterze naukowym.Uzupełnia luki w wiedzy w dziedzinach,których nie objęła nauka w danym momencie historycznym,ale też ze względu na zmiany warunków życia społecznego jej zadania nigdy się nie wyczerpują.Przeciwnie,wraz z zamętem w życiu społecznym współczesności rola filozofii stale wzrasta.Filozofa ma charakter poznania zdroworozsądkowego:wysławia te tezy,do których dojść mógłby każdy człowiek za pomocą zdrowego rozsądku,zastanawiając się przy tym odpowiednio głęboko.Nie ma w niej więc rzeczy odkrywczych,występują jedynie rzeczy oczywiste,poddane jednak przy tym logicznemu porządkowi.Logika przybliża filozofię do nauki,nie chodzi tu jednak wyłącznie o dostarczanie filozofii narzędzi formalnych,ale o dostarczanie filozofii narzędzi do tworzenia myśli jasnych,co z kolei umożliwia odróżnienie prawdy i fałszu w całym poznaniu o pozanaukowym charakterze.Mimo,że potrzeba filozofii w świecie współczesnym rośnie,współczesny stan kultury filozoficznej jest zły.Charakterystyczny jest dla niej kontrast między bogactwem piśmiennictwa filozoficznego a ubóstwem idei Wolniewicz nazywa to pozbawione istotnych idei piśmiennictwo filozoficzne„filozoficzną makulaturą”.Odróżnia od niej„filozoficzną literaturę”,w skład której wchodzi„filozofia antykwaryczna”,badająca ewolucję idei i związki między nimi przy braku zainteresowania rzeczywistą wartością omawianych poglądów oraz„filozofia merytoryczna”,w dążeniu do prawdy starająca się rozjaśnić realne problemy epoki.Filozofia akademicka nie jest przy tym jedyną możliwością„filozofii merytorycznej”,równie istotna jest tu twórczość eseistyczna i literacka,pomagająca w przezwyciężeniu dominującego w filozofii akademickiej antykwaryzmu.Filozofia merytoryczna dzieli się przy tym na dwa przeciwstawne nurty:filozofię hermeneutyczną i filozofię analityczną.Według filozofii hermeneutycznej zadaniem filozofii jest odsłonięcie sensu bytu i wszechrzeczy,do czego środkiem jest umiejętność głębokiego wczucia się w filozofię dawną oraz elokwencja umożliwiająca wywołanie tych samych odczuć u innych ludzi Wolniewicz jest krytyczny wobec„filozofii hermeneutycznej”,uznając ją za rodzaj nowej gnozy,formę skrajnego irracjonalizmu.Filozofii hermeneutycznej przeciwstawia się filozofia analityczna,uznająca istnienie obiektywnej prawdy i zdolność ludzkiego rozumu do jej odkrycia.Podział na racjonalizm(współcześnie reprezentowany przez filozofię analityczną) i irracjonalizm(współcześnie reprezentowany przez filozofię hermeneutyczną)Wolniewicz krzyżuje z podziałem filozofii na naturalizm,widzący w człowieku część przyrody,a w przyrodzie ogół bytu,oraz antynaturalizm(transcendentalizm),głoszący istnienie rzeczywistości poza przyrodniczej.Przykładem racjonalistycznego naturalizmu może być pozytywizm,antynaturalistycznego racjonalizmu wczesna filozofia Wittgensteina,naturalistycznego irracjonalizmu New Age i freudyzm,antynaturalistycznego irracjonalizmu fenomenologia i egzystencjalizm.Sam Wolniewicz uważa się za racjonalistę i anty naturalistę.
Teologia
Idee teologiczne w myśli Wolniewicza zawarte są przede wszystkim w jego artykule Krytyka teodycei u Bayle’a(Filozofia i wartości II).Artykuł ten zawiera polemikę z poglądami Pierre’a Bayle’a na zagadnienie teodycei.Klasyczna teodycea mówiła,że dobroć i wszechmoc Boga są możliwe do pogodzenia,jako,że zło nie jest dziełem boskim,ale ludzkim człowiek zaś by czynić dobro,musi być wolny,a skoro jest wolny musi móc czynić także zło.Bayle argumentował przeciw klasycznej teodycei twierdząc,że choć wolność implikuje możliwość zła,nie implikuje jednak jego konieczności,zło jest więc do uniknięcia nawet przy założeniu wolności ludzkiej.Poszukując racji mogących obalić zasadność argumentacji Bayle’a,Wolniewicz odwołuje się do niestandardowych pojęć modalnych zaczerpniętych z logiki megarejskiej.Jej reprezentant Diodor Kronos przedstawił prospektywne rozumienie możliwości,definiując to,co możliwe jako to,co jest lub będzie.Takie pojęcie możliwości nie jest jeszcze wystarczające dla przeciwstawienia się argumentacji Bayle’a przeciw teodycei w zgodzie z teologią,dopuszcza bowiem to,że zgrzeszą w przyszłości także zbawieni Wolniewicz konstruuje więc nieco inną definicję możliwości,którą nazywa„pseudo-Diodorową”.Według tej definicji to,że coś może się zdarzyć znaczy,że coś podobnego już się zdarzyło lub zdarzy się w przyszłości.Przy takiej definicji możliwości klasyczna teodycea jest sprawna logicznie i nie podlega wystosowanej przez Bayle’a krytyce.
Aksjologia
W dziedzinie aksjologii Wolniewicz jest kontynuatorem Henryka Elzenberga,przy czym choć przyswaja sobie wiele jego zasadniczych idei,przekształca je i inaczej je formułuje.Aksjologię Elzenberga stara się przekształcić w duchu obiektywizmu i racjonalizmu.Za Elzenbergiem całą aksjologię dzieli na formalną i merytoryczną,tę pierwszą ujmując za pomocą aparatu pojęciowego semantyki możliwych światów i ontologii sytuacji.Aksjologia formalna formułuje dotyczące wartości sądy hipotetyczne.Odpowiada na pytania o to,czym wartości są(logika i metafizyka wartości),jak je rozpoznawać(epistemologia wartości) i jaki wpływ wywierają na ludzi(antropologia wartości).Aksjologia merytoryczna posługuje się sądami kategorycznymi w których przypisuje określone wartości określonym przedmiotom.Dążąc do prostoty systemu Wolniewicz wszystkim wartościom przypisuje jedną kategorię ontyczną spośród najczęściej wyróżnianych kategorii ontycznych przedmiotów(rzecz,stan rzeczy,proces,zdarzenie,cecha,relacja)wartości są(możliwymi)stanami rzeczy.
Filozofia kultury i poglądy na chrześcijaństwo
Uważa,że nie istnieje coś takiego jak Opatrzność,a ludzie pozostawieni są sami sobie.Nie wierzy także w życie po śmierci.Nie neguje jednak istnienia„wyższej inteligencji”.W wielu kwestiach nie zgadza się z Kościołem,jednak szanuje go i uważa(jak i w ogóle chrześcijaństwo)za jeden z fundamentów cywilizacji zachodniej.
Filozofia prawa
Jego filozofia prawa to przede wszystkim przynależąca do filozofii kultury refleksja nad miejscem prawa w cywilizacji europejskiej,której wynikiem są jego poglądy na kwestię kary głównej.Prawo rzymskie jest według Wolniewcza trzecim po naukowym poglądzie na świat i religii chrześcijańskiej fundamentem europejskiej cywilizacji.Dla prawa rzymskiego fundamentalna jest z kolei zasada sprawiedliwości sformułowana przez Cycerona i Ulpiana cuique suum tribuere(„oddać każdemu to,co mu się należy”).Sprawiedliwość nie jest w tej zasadzie sformułowana utylitarnie,tj.jako zespół korzyści, akie można odnieść stosując się do jakichś zasad,ale obiektywnie,odwołuje się ona bowiem do zewnętrznego ładu moralnego.Przestępstwo jest naruszeniem tego ładu,kara zaś jego przywróceniem.Ze względu na obiektywność moralnego ładu świata sprawiedliwa kara może zależeć wyłącznie od stopnia winy:nie może zależeć od żadnych zewnętrznych korzyści,które ewentualnie można by odnieść z podniesienia lub zmniejszenia kary w sposób nieadekwatny do winy.Kara nie jest więc żadnym rodzajem zemsty,które społeczeństwo wywiera na przestępcy,gdyż zemsta jedynie potęguje poniesione krzywdy jest natomiast słusznym odwetem,który te krzywdy wyrównuje,niezależnie jednak od partykularnych korzyści i strat,które ktoś mógłby przy tym odnieść.W jego opinii inne niż oparta na rzymskiej zasadzie sprawiedliwości koncepcje kary pojawiły się w(szczególnie ostro przez niego krytykowanej)kulturze Oświecenia.Wyróżnia przy tym dwie takie koncepcje(zbliżone do własnej określając jako koncepcję retrybucyjną):prewencyjną,według której karanie jest przede wszystkim środkiem zapobiegania przestępstwom oraz korekcyjną,według której funkcją kary jest wychowanie i resocjalizacja.Obie te koncepcje stoją w sprzeczności z rzymską zasadą sprawiedliwości,jako,że przypisują karze funkcje utylitarne i zrywają z zasadą ścisłej odpowiedniości między winą a zależącą wyłącznie od niej karą.Koncepcje prewencyjna i korekcyjna sprzyjają więc zniesieniu kary śmierci(„abolicjonizm”),koncepcja retrybucyjna sprzyja natomiast jej utrzymaniu(„rygoryzm”).Dla abolicjonistów najwyższą wartość stanowi życie ludzkie,w związku z czym należy chronić je za wszelką cenę,dla rygorysty największą wartością jest natomiast człowieczeństwo,w związku z czym postępowanie,które przekracza jego granice musi być karane śmiercią jako jedynie adekwatne do winy.Wolniewicz uważa,że pojawiający się współcześnie często sprzeciw wobec kary śmierci jest wynikiem kryzysu kultury europejskiej jako całości.Istotą prawa jest pozytywna wiara w słuszność zasad,„prawa żywe”które przyświecają społeczeństwu:uwiąd tej wiary i niechęć do obrony społecznego porządku czyni prawo martwym,pozbawionym realnego znaczenia dla ludzi papierowym zapisem.Uwiąd świadomości prawnej społeczeństwa prowadzi do uwiądu chęci walki ze złem,zwątpienia w porządek moralny i w konsekwencji tryumfu zła.Zdaniem filozofa najbardziej prawdopodobną konsekwencją takiego stanu rzeczy są narodziny nowego totalitaryzmu.
Wpływ
Do bezpośrednich uczniów Wolniewicza należą jego doktoranci Zbigniew Musiał,Ulrich Schrade(zmarł w 2009 r.)Beata Witkowska-Maksimczuk;magistranci Agnieszka Maria Nogal,Paweł Okołowski,Klaudiusz Suczyński;wieloletni uczestnicy seminariów Wolniewicza Jan Zubelewicz,Jędrzej Stanisławek.Osoby te kontynuują i rozwijają prace Wolniewicza i jego styl uprawiania filozofii.Pod znacznym wpływem Wolniewicza pozostawali nie tylko jego najbliżsi uczniowie,ale też wielu z najważniejszych filozofów i logików polskich.Należał do nich zwłaszcza Roman Suszko,którego prace logiczne powstały pod znacznym wpływem filozoficznej interpretacji Wittgensteina dokonanej przez Wolniewicza,zawartej zwłaszcza w pracy Rzeczy i fakty.Owocem tej inspiracji jest logika niefregowska,jedno z najważniejszych osiągnięć powojennej logiki polskiej.Uczniem Suszki i współpracownikiem Wolniewicza jest logik Mieczysław Omyła,kontynuujący tak logiczne,jak i ontologiczne prace Suszki i niejednokrotnie odwołujący się do Wolniewiczowskiej ontologii sytuacji.Ontologia sytuacji inspiruje także dotyczące krat warunkowo rozdzielnych(dystrybutywnych)prace matematyczne Jana Zygmunta i Jacka Hawranka.Prace Wolniewicza spotkały się z zainteresowaniem także filozofów i logików zagranicznych,o czym świadczy np.wiele recenzji jego prac anglojęzycznych w„Mathematical Review”.Występuje często także w prasie codziennej,radiu i telewizji.Oddziaływanie znajdują w ten sposób tak jego poglądy na filozofię teoretyczną,w tym recepcja Wittgensteina w kulturze polskiej,jak i na filozofię praktyczną,w tym zagadnienia związane z bieżącymi sprawami społeczno-obyczajowymi.Krytyka Wolniewicza dotyczy w dużej mierze jego przekonań społecznych,politycznych i obyczajowych.Wychodzi ona głównie od zwolenników liberalizmu politycznego i obyczajowego,a także od ruchów skrajnie lewicowych.W dyskursie publicznym z krytyką spotkał się także ekspresyjny sposób wypowiedzi Wolniewicza(np.stosowanie takich terminów jak„półinteligent”,„neo kanibalizm”czy„mengelizm”na określenie przeciwników światopoglądowych).Spośród filozofów z krytyką Wolniewicza,nie tylko na łamach prasy specjalistycznej,ale także codziennej wystąpili m.in.Jacek Jadacki,Jacek Hołówka i Andrzej Bogusławski.
Odznaczenia
Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z 11 listopada 1997,za wybitne zasługi dla nauki polskiej,został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Życie prywatne
Syn Henryka.Jest zdeklarowanym niewierzącym(przedstawia się jako„rzymski katolik niewierzący”).Uściśla to precyzując,że nie wierzy w przetrwanie świadomości po śmierci.Natomiast nie neguje istnienia wyższej inteligencji nad człowiekiem.Jego brat,Lutosław Wolniewicz,jest profesorem fizyki teoretycznej.
Kontrowersje
Rada Etyki Mediów po występie Bogusława Wolniewicza w dniu 31 stycznia 2009 w Radiu Maryja oświadczyła,że jego wypowiedź,zawierała antysemickie poglądy i naruszyła podstawowe normy etyczne oraz obowiązujące w Polsce prawo.Doniesienie do prokuratury złożyło stowarzyszenie OR,jako powód podając nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych.Dochodzenie nie zostało wszczęte ze względu na brak znamion czynu zabronionego.W uzasadnieniu znalazła się opinia,że treści wypowiedziane miały charakter ksenofobiczny,nie stanowiły jednak nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
Wybrane pisma
  • Propedeutyka filozofii:materiały pomocnicze,wraz z Józefem Grudniem,Warszawa,Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych,1961 r.
  • Rzeczy i fakty.Wstęp do pierwszej filozofii Ludwika Wittgensteina(z fragmentem Platońskiego„Teajteta”w nowym przekładzie i z komentarzem Profesora Henryka Elzenberga),Warszawa,Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1968 r.
  • Ontologia sytuacji:podstawy i zastosowania,Warszawa, =Państwowe Wyd.Naukowe,1985 r.
  • Filozofia i wartości:rozprawy i wypowiedzi:z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego,Warszawa,Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,1993 r.
  • Filozofia i wartości 2,Warszawa,Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,1998 r.
  • Logic and metaphysics:studies in Wittgenstein’s ontology of facts,Warszawa,„Znak,Język,Rzeczywistość”,Polskie Towarzystwo Semiotyczne,1999 r.
  • Filozofia i wartości 3,Z fragmentem„Księgi tragizmu”Henryka Elzenberga i jego uwagami o„Dociekaniach”Wittgensteina,Warszawa,Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,2003 r.
  • Ksenofobia i wspólnota,wraz ze Zbigniewem Musiałem,Kraków,Arcana,2003 r.
  • Trzy nurty:racjonalizm anty racjonalizm scjentyzm,wraz ze Zbigniewem Musiałem i Januszem Skarbkiem,Warszawa,Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,2006 r.
  • O Polsce i życiu:refleksje filozoficzne i polityczne,Komorów,Antyk Marcin Dybowski,2011 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz