wtorek, 15 listopada 2016

Julian Wojtkowski

Julian Andrzej Antoni Wojtkowski(ur.31 stycznia 1927 w Poznaniu)polski duchowny rzymskokatolicki,profesor doktor habilitowany teologii,biskup pomocniczy warmiński w latach 1969–2004,od 2004 r.biskup senior archidiecezji warmińskiej.

Życiorys
Urodził się 31 stycznia 1927 w Poznaniu.Jego ojcem był profesor historii Andrzej Wojtkowski.Po wybuchu II wojny światowej 8 listopada 1939 razem z rodziną został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Lager Glowno Posen Ost,skąd 1 grudnia 1939 został wywieziony do Ostrowca Świętokrzyskiego.W 1944 r.uzyskał małą maturę w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej,a rok później zdał egzamin dojrzałości w liceum matematyczno-fizycznym w Lublinie.W latach 1945–1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej.Święceń prezbiteriatu udzielił mu 25 czerwca 1950 w Lublinie biskup diecezjalny lubelski Piotr Kałwa.W tym samym roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał magisterium z teologii.Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej,które uwieńczył doktoratem w 1953 r.W 1968 r.uzyskał habilitację w zakresie teologii dogmatycznej i historii dogmatów na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie.W Warmińskim Seminarium Duchownym od 1952 r.pełnił funkcje wykładowcy,wychowawcy,prefekta i rektora.W czasach powojennych nie miał możliwości publikowania swoich prac.Do 1980 r.prowadził samodzielną pracę naukową,gdyż nie mógł być zatrudniony na uczelni z prawami akademickimi.W latach 1980–1997 kierował Warmińskim Instytutem Teologicznym,gdzie również prowadził wykłady.Przyczynił się do powstania Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,na którym przez rok miał etat profesora zwyczajnego w Katedrze Teologii Dogmatycznej.W 1987 r.został profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej,a w 1997 r.profesorem zwyczajnym.Głównymi obszarami jego badań są historia dogmatów maryjnych w Polsce średniowiecznej,głosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski,a także historia diecezji warmińskiej.17 sierpnia 1969 papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym na Warmii ze stolicą tytularną Murustaga.Święcenia biskupie otrzymał 22 sierpnia 1969 w prywatnej kaplicy prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.Prymas Polski był jego konsekratorem,zaś współkonsekratorami biskupi Józef Drzazga i Jan Obłąk.Jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa„Veni Domine Jesu”(Przyjdź,Panie Jezu).Na Warmii sprawował urząd wikariusza generalnego.24 lutego 2004 papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego warmińskiego,złożoną ze względu na wiek.W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje przewodniczącego Komisji ds.Budowy Kościołów oraz sekretarza Komisji ds.Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.Był ponadto członkiem Komisji Maryjnej,Rady Naukowej,a także Rady ds.Migracji,Turystyki i Pielgrzymek.Został również członkiem zwyczajnym Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej.
Odznaczenia,tytuły,wyróżnienia
W 2008 r.nadano mu honorowe obywatelstwo Lidzbarka Warmińskiego.W 2009 r.otrzymał tytuł doctora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.W marcu 2003 r.otrzymał tytuł Człowieka Dobrej Woli,przyznany przez Kapitułę Wielkiego Serca w Olsztynie.W marcu 2004 r.został odznaczony przez prymasa Polski kardynała Józefa Glempa Złotym Medalem Prymasowskim„Za służbę Kościołowi i Ludowi”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz