poniedziałek, 14 listopada 2016

Wiesław Witkowski

Ur.7 stycznia 1927 w Warszawie polski filolog,językoznawca,rusycysta i ukrainista.Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Życiorys
Urodził się w rodzinie kresowej;pochodząca z Wołynia matka,Barbara z d.Barcikowska,była nauczycielką,ojciec,Czesław,rodem z Podola inżynierem.Uczył się w Łodzi,Skierniewicach,a podczas okupacji na tajnych kompletach(mała matura) i w szkole handlowej;dużą maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im.Bolesława Prusa w Skierniewicach.W latach 1946–1952 studiował polonistykę ze specjalizacją slawistyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.Jego nauczycielami byli m.in.Tadeusz Grabowski,Zenon Klemensiewicz,Tadeusz Lehr-Spławiński,Kazimierz Nitsch,Jan Safarewicz,Kazimierz Wyka,a przede wszystkim Jan Janów kierownik Zakładu Języków Ruskich Studium Słowiańskiego.Obecnie mieszka w Krakowie.Kariera akademicka Wiesława Witkowskiego rozwijała się od posady asystenta-wolontariusza(1948 r.)na III roku studiów,przez stanowiska:młodszego asystenta(1950 r.)starszego asystenta(1954 r.)adiunkta(1963 r.)docenta(1969 r.)profesora nadzwyczajnego(1978 r.)aż do profesora zwyczajnego(1992 r.)W 1963 roku obronił doktorat poświęcony językowi Leksykonu Pamby(Pamwy)Beryndy,habilitację otrzymał na podstawie rozprawy o języku Joannicjusza Galatowskiego.W latach 1984–1993 był dyrektorem Instytutu Filologii Rosyjskiej(od 1989 r.Wschodniosłowiańskiej)UJ.W macierzystej jednostce kierował Zakładem Języka Rosyjskiego(1973–1993) i Katedrą Ukrainistyki(1994–1998);w latach 1981–1983 kierował Studium Doktoranckim Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UJ.Zajmuje się językoznawstwem diachronicznym,głównie ukrainistycznym oraz rusycystycznym.Obiektem jego badań były m.in.ukraiński język literacki XVII–XVIII w.język starobiałoruski,leksyka i dialektologia języka białoruskiego,rozmaite zagadnienia gramatyki historycznej języka rosyjskiego,zapożyczenia polskie w językach wschodniosłowiańskich,szczególnie w ruszczyźnie,onomastyka wschodniosłowiańska,drukarstwo cyrylickie w Rzeczypospolitej,język Baczwańców.Był promotorem ok.200 prac magisterskich oraz kilkunastu rozpraw doktorskich.Jest lub był członkiem takich gremiów naukowych,jak:Komisje Słowianoznawstwa oraz Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie(członek honorowy),Komisja Wschodnioeuropejska na Wydziale II Historyczno-Filozoficznym PAU,Komitet Słowianoznawstwa PAN,Międzynarodowa Asocjacja Ukrainistów,Międzynarodowa Asocjacja Biało rutenistów,Polskie Towarzystwo Rusycystyczne,Polskie Towarzystwo Językoznawcze.
Publikacje
Spis publikacji za lata 1955–1996 zamieszczony jest w książce Słowianie Wschodni.Między językiem a kulturą.Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.Anna Bolek(red.)Adam Fałowski(red.)Bożena Zinkiewicz-Tomanek(red.)Kraków:Wydawnictwo Bogdan Grell i córka s.c.1997 r.s.13–24.ISBN 83-907348-1-8.
Książki
  • "Fonetyka Leksykonu"Pamby Beryndy(1964 r.)
  • Wybór tekstów do historii języka rosyjskiego(razem z Tadeuszem Lehrem-Spławińskim,1965 r.wyd.2 1981 r.)
  • Język ukraiński(seria:„Nauka dla Wszystkich”1968 r.)
  • Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku(1969 r.)
  • Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie(Dział Sztuki Cerkiewnej)(1994 r.)
  • Słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim(1999 r.)
  • Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim(2006 r.)
Ocena
Profesor Wiesław Witkowski jest uczonym dużego formatu.Jego ogromna erudycja coraz rzadziej dziś spotykana w zakresie zarówno filologii,jak i historii oraz historii kultury nie tylko Słowian wschodnich,ale i innych narodów europejskich stawia Go w rzędzie wybitnych polskich slawistów.
Upamiętnienie
Jubileusze
Dedykowane książki
  • "Słowianie Wschodni.Między językiem a kulturą"Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.Anna Bolek(red.)Adam Fałowski(red.)Bożena Zinkiewicz-Tomanek(red.)Kraków:Wydawnictwo Bogdan Grell i córka s.c.1997 r.
  • "Słowianie Wschodni.Duchowość Kultura Język"Księga referatów wygłoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego.Kraków 18–19 kwietnia 1997.Anna Bolek(red.)Danuta Piwowarska(red.)Anna Raźny(red.)Kraków:Wydawnictwo UJ,1998 r.
  • "W świecie Słowian"Szkice z dziejów leksykologii i leksykografii.Księga dedykowana Profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin.Halina Chodurska(red.nauk.)Anna Mażulis-Frydel(red.nauk.)Anna Radzik(red.nauk.)Kraków:Oficyna Wydawnicza„Impuls”2013 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz