czwartek, 10 listopada 2016

Józef Kuraś

Ps.„Orzeł”,„Ogień”(ur.23 października 1915 w Waksmundzie,zm.22 lutego 1947 w Nowym Targu)żołnierz Wojska Polskiego i Armii Krajowej,porucznik Batalionów Chłopskich i UB,partyzant na Podhalu w czasie II wojny światowej,jeden z dowódców oddziałów podziemia antykomunistycznego.

Życiorys
Narodzenie i młodość
Urodził się w rodzinie góralskiej(jego trzej bracia brali udział w walkach o Lwów i w wojnie polsko-bolszewickiej).Ukończył szkołę powszechną,następnie kontynuował naukę w gimnazjum,którą przerwał w 1933 r.po trzech latach nauki.1936–1938 pełnił służbę wojskową początkowo w 2 pułku strzelców podhalańskich,a następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza.Był absolwentem szkoły podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza.13 lutego 1939 ożenił się z Elżbietą Chorąży,z którą miał syna Zbigniewa.
II wojna światowa
Kampania wrześniowa i morderstwo rodziny
Brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 1 pułku Strzelców Podhalańskich.21 września,po kapitulacji pułku,próbował bezskutecznie przedostać się na Węgry;ostatecznie wrócił do rodzinnej wsi,gdzie zajął się pracą na roli.Od listopada 1939 r.był żołnierzem Służby Zwycięstwu Polski,a od 1941 r.Konfederacji Tatrzańskiej.29 czerwca 1943 Niemcy z pomocą goralenvolkowców zamordowali jego ojca,żonę i 2,5-letniego syna,a następnie spalili jego dom.Przyjął wtedy nowy pseudonim„Ogień”.
Wstąpienie do AK
Po rozbiciu przez Gestapo Konfederacji Tatrzańskiej oddział Józefa Kurasia podporządkował się 16 lipca 1943 roku Armii Krajowej.Wspólnie z por.Władysławem Szczypką i por.Janem Stachurą utworzył Oddział Partyzancki AK„Wilk”.Został kwatermistrzem oddziału.Stosunki plutonowego Kurasia z nowo-mianowanym dowódcą por.Krystianem Więcławskim ps.„Zawisza”układały się źle.W wyniku konspiracyjnego śledztwa został obarczony winą za samowolne opuszczenie obozu,w wyniku czego dwóch partyzantów poniosło śmierć.Kuraś został skazany na karę śmierci(wyrok unieważniono w 1944 roku).Uniknął jej,przechodząc z częścią swego oddziału w maju 1944 r.do Batalionów Chłopskich.Prowadził skuteczną walkę z Niemcami.Jesienią 1944 roku jego licząca ok.80 żołnierzy grupa partyzancka stała się oddziałem egzekucyjnym Powiatowej Delegatury Rządu RP w Nowym Targu i wykonywała wyroki podziemnych sądów specjalnych.Jesienią 1944 roku,za zgodą nowotarskiego ZP SL„Roch”,nawiązał ścisłą współpracę z Armią Ludową i partyzantką sowiecką(w ramach tej współpracy prowadził również działania propagandowe skierowane przeciw AK,oskarżając ją o współpracę z Gestapo w zwalczaniu partyzantki sowieckiej)oraz uznał Krajową Radę Narodową;1 grudnia 1944 złożył na ręce dowódcy oddziału AL„Za Wolną Ojczyznę”Izaaka Gutmana„Zygfryda”pisemne oświadczenie,w którym deklarował poparcie dla programu i uznanie zwierzchnictwa PKWN oraz operacyjne podporządkowanie mu swojego oddziału.Przez cały czas Kuraś aktywnie walczył z Niemcami,m.in.31 grudnia 1944 wspólnie z partyzantami sowieckimi wysadził pociąg na odcinku Rabka Nowy Targ.20 stycznia 1945 wspólnie z oddziałem AL(razem ok.150 ludzi)rozbili niemiecką kolumnę samochodów ciężarowych(zginęło ok.100 Niemców).27 stycznia przeprowadził przez góry pododdziały Armii Czerwonej,umożliwiając wojskom sowieckim oskrzydlenie Nowego Targu.
Po wojnie
Przynależność do UB i dezercja
Po zajęciu Nowego Targu podporządkował swój oddział sowieckiej komendanturze miasta i z jej ramienia otrzymał zadanie organizacji Milicji Obywatelskiej(MO)w Nowym Targu.Po kilku tygodniach decyzje władz sowieckich zostały zmienione przez ekipę przybyłą na Podhale z ramienia PKWN i „Ogień”oraz część jego ludzi zostali zwolnieni z MO.Na początku lutego 1945 r.pojechał do Lublina,a następnie do Warszawy,gdzie odbył rozmowy z przedstawicielami PPR,w tym z kierowniczką Wydziału Personalnego KC PPR Zofią Gomułkową i otrzymał od niej 10 marca 1945 nominację na szefa Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowym Targu;nominacja ta nastąpiła wbrew opinii miejscowych władz MO i PPR;pod wpływem ich doniesień WUBP w Krakowie wszczął formalne śledztwo przeciw Kurasiowi.Nastąpiło to pomimo,iż 21 marca zatwierdzono Kurasia na stanowisko szefa PUBP(jednak bez odwołania wcześniejszego szefa,Stanisława Strzałki.)12 kwietnia"Ogień"zdezerterował z dużą częścią podkomendnych.Ostatecznie Kuraś został wezwany do krakowskiego WUBP,jednak ostrzeżony w drodze,lub po otwarciu wiezionych przez siebie listów do WUBP(w których miał znajdować się jego nakaz aresztowania)zawrócił z drogi i podjął decyzję o powrocie„do lasu”.
Przejście do podziemia
Działania„Ognia”w tym okresie nie do końca są wyjaśnione.Faktem jest,iż nie podporządkował się żadnemu z liczących się ówcześnie politycznych bądź militarnych ośrodków konspiracyjnych i działał całkowicie na własną rękę.Niejasna jest także sprawa stopnia wojskowego„Ognia”w AK był kapralem,w BCh i UB porucznikiem,zaś po dezercji z UB ogłosił się majorem.W walce ze zgrupowaniem„Ognia”w latach 1945–1947 zginęło ponad 60 funkcjonariuszy UB,ponad 40 milicjantów oraz 27 funkcjonariuszy NKWD.W dniu 18 sierpnia 1946 roku Józef Kuraś wraz ze swymi żołnierzami zorganizował i przeprowadził akcję rozbicia i opanowania więzienia św.Michała w Krakowie,w rezultacie czego uwolniono kilkudziesięciu więźniów żołnierzy AK,WiN,NSZ.Wydarzenie to upamiętniono specjalną tablicą wmurowaną w mur ogrodu Muzeum Archeologicznego w Krakowie od strony ul.Poselskiej.Na przełomie 1945/1946 Zgrupowanie„Błyskawica”liczyło około 500„leśnych” i kilkakrotnie więcej w siatce cywilnej.21 kwietnia 1946 zawarł związek małżeński z Czesławą Polaczyk.Zarówno ślub w kościele w Ostrowsku,jak i odbywające się na drugi dzień wesele na Górze Waksmundzkiej było manifestacją siły„Ognia”.14 listopada 1946 roku Józef Kuraś wysłał list do Bolesława Bieruta,w którym wypunktował m.in.cele swojej walki:Oddział Partyzancki«Błyskawica»walczy o Wolną,Niepodległą i prawdziwie demokratyczną Polskę.Walczyć będziemy tak o granice wschodnie,jak i zachodnie.Nie uznajemy ingerencji ZSRR w sprawy wewnętrzne polityki państwa polskiego.Komunizm,który pragnie opanować Polskę,musi zostać zniszczony.Według współczesnego polskiego historyka Macieja Korkucia w swoich odezwach„Ogień”ostrzegał wszystkich konfidentów i ludzi pełniących w UB kierownicze stanowiska,że będą na każdym kroku wieszani i strzelani,nie patrząc na ich pochodzenie,a ich dobytek zostanie skonfiskowany na rzecz oddziałów partyzanckich.Z tego powodu działalność jego oddziałów wymierzona była zarówno w osoby narodowości polskiej,jak i pochodzenia niemieckiego,słowackiego i żydowskiego.Historyk Artur Bata w publikacji pt.Bieszczady w ogniu z 1987 r.wskazał na rzekomy kontakt Józefa Kurasia z kpt.Antonim Żubrydem,dowódcą oddziału partyzanckiego„Zuch”Narodowych Sił Zbrojnych(w Sanoku miał zostać zatrzymany łącznik od Kurasia,którego aresztował dowódca tamtejszego dywizjonu pociągów pancernych Służba Ochrony Kolei(SOK),kpt.Marian Jarosz).
Okoliczności śmierci
Jesienią 1946 r.organa bezpieczeństwa rozpoczęły ofensywę.21 lutego 1947„Ogień”wraz z towarzyszącą mu nieliczną grupą podkomendnych został otoczony przez grupę operacyjną KBW w Ostrowsku koło Nowego Targu.„Ogień”po zaciętej walce i próbie wydostania się z okrążenia usiłował popełnić samobójstwo na strychu jednej z wiejskich chałup.Zmarł tuż po północy 22 lutego 1947 w szpitalu w Nowym Targu.Nigdy nie odnaleziono miejsca jego pochówku.
Kontrowersje
Kwestia antysemityzmu
Postać Józefa Kurasia i działalność jego oddziału budzi kontrowersje.Według organizacji żydowskich działających w Polsce oddział„Ognia”,oprócz ataków na urzędy UB i posterunki MO,mordował Żydów ocalałych z Holocaustu i dokonywał rozbojów.Oddział zamordował m.in.kilkunastu Żydów w okolicy Krościenka(nie był to jednak rozkaz„Ognia”).Fakty mordowania Żydów przez oddział„Ognia”potwierdza Żydowski Instytut Historyczny,zaś według zastępcy„Ognia”,Jana Kolasy„Powichra”,jego ludzie mieli walczyć„O Polskę bez komunistów i Żydów tę ideologię wyznających”.O dowodach morderstw na Żydach mówił również ambasador Izraela David Peleg.Jednak według innych źródeł Kuraś i jego żołnierze nie byli nigdy antysemitami,ponadto za zabijanie Żydów karali śmiercią.Spotkało to Jana Wąchałę za morderstwo,którego dopuścił się w celach rabunkowych na dwóch Żydach.Żydzi mieli być zabijani przez oddział„Ognia”nie za swoje pochodzenie,lecz za przynależność do UB.Miało to miejsce np.w kwietniu 1945 roku,gdy po rozbiciu PUBP w Nowym Targu zastrzelono wszystkich funkcjonariuszy UB,z których jeden był Polakiem,drugi Ukraińcem,a dwóch Żydami.Były adiutant Kurasia,o pseudonimie„Herkules”,twierdził wiele lat po wojnie:Nie było wypadku,żeby Żyd za samo pochodzenie został zlikwidowany.Według artykułu Leszka Konarskiego opublikowanego w 2012 roku w tygodniku„Przegląd”,w Ostrowsku 10 grudnia 1945 członkowie oddziału Ognia powiesili na słupie telegraficznym ciężarną Katarzynę Kościelną z domu Remiasz za to,że przy sąsiadce nazwała„Ognia”bandytą.Według tego autora Ogień wykazywał„odbiegający od normy popęd płciowy”.W Gorce miał wzywać imiennie kobiety,zmuszać do uległości i gwałcić.Według tego autora niejaka Czubiakowa,wezwana z Waksmundu,matka dwojga dzieci,została brutalnie zgwałcona przez ludzi„Ognia”,a następnie zastrzelona.Władysław Machejek,sekretarz powiatowy PPR w Nowym Targu,brał udział w akcjach MO i KBW przeciw partyzantom Józefa Kurasia.W 1955 r.wydał powieść"Rano przeszedł huragan",w której opublikował rzekomy pamiętnik Kurasia,do dziś cytowany jako autentyk.Jan Tomasz Gross na podstawie zachowanej notatki Wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego,a także relacji naocznego świadka Jana Kacwina oskarżył ludzi„Ognia”o mord 2 maja 1946 roku w okolicy Krościenka.Według tych relacji po zatrzymaniu jadącego do granicy autobusu z 26 Żydami oddział„Ognia”zamordował 11 osób,raniąc 7,podczas gdy 8 uciekło do Nowego Targu.Ponadto Jan T.Gross cytuje rzekomy pamiętnik Józefa Kurasia autorstwa Machejka.Według Bolesława Derenia i Macieja Korkucia mord ten był czynem niepowiązanego z„Ogniem”Jana Wachały ps.„Łazik”,którego Kuraś później skazał na śmierć i rozstrzelał.
Akcje przeciw Słowakom
Według Ludomira Molitorisa z Towarzystwa Słowaków w Polsce w czasie swej działalności na Spiszu i Orawie Kuraś przerażał mieszkających tam Słowaków oraz dopuszczał się zbrodni i grabieży.Stanisław Wałach,szef powiatowych UBP w Chrzanowie,Limanowej i Nowym Sączu,naczelnik Wydziału III WUBP w Krakowie,który również brał udział w akcjach przeciw„Ogniowi”,w 1965 r.wydał książkę"Był w Polsce czas",a w 1976 r."Świadectwo tamtym dniom"opisujące działania„Ognia”.Towarzystwo Słowaków w Polsce wezwało do przeprowadzenia przez IPN śledztwa w sprawie akcji przeciw ludności słowackiej dokonywanych przez Kurasia i podległe mu oddziały na Podhalu.W 2012 roku Ľubomír Ďurina,dyrektor słowackiego archiwum IPN,pokazał w Warszawie film poświęcony Kurasiowi Zakątki zapomniane przez Pana Boga.Stwierdził przy tym:Posiadamy wiele relacji osób,które w latach 1945-1947 uciekały ze Spisza i Orawy przed ludźmi Kurasia i chroniły się na terenie Czechosłowacji.Po przekroczeniu granicy osoby te były przesłuchiwane przez czechosłowacką służbę bezpieczeństwa i opowiadały o powodach ucieczki z Polski.To są wstrząsające relacje o terrorze,mordach,gwałtach,grabieżach.W 1990 roku nowotarski oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wydał oświadczenie w którym czytamy:"Nie mamy nic wspólnego z"Ogniem" i jego pogrobowcami.Uważamy,że zamiast uczestniczyć w uroczystościach ku czci"Ognia"należałoby odprawić żałobne nabożeństwo w intencji jego ofiar,a jest ich 430."
Upamiętnienie
W 1987 r.w wydawnictwie niezależnym CDN ukazała się publikacja autorstwa Artura Dmochowskiego pt.Zginął za Polskę bez komunistów.Zarys biografii Józefa Kurasia„Ognia”.Imieniem Józefa Kurasia nazwano ulicę w Zabrzu oraz ulicę w Łodzi,którą jednak w 1999 roku przemianowano na Złotniczą.W 2002 r.powstał film dokumentalny pt."A potem nazwali go bandytą"(scenariusz i reżyseria:Grzegorz Królikiewicz).13 sierpnia 2006 w Zakopanem odsłonięto pomnik Józefa Kurasia„Ognia”.W uroczystościach uczestniczył prezydent RP Lech Kaczyński.12 sierpnia 2012 r.pod Turbaczem na prywatnym terenie należącym do rodziny Kurasiów odsłonięto pomnik upamiętniający majora Józefa Kurasia„Ognia”.Umieszczony na nim napis głosi:„Pamięci Żołnierzy Konfederacji Tatrzańskiej,Armii Krajowej,Ludowej Straży Bezpieczeństwa,Zgrupowania„Błyskawica”Józefa Kurasia„Ognia”,oddziału„Wiarusy”walczących w Gorcach o niepodległość Polski i wolność człowieka z niemieckim i komunistycznym zniewoleniem w latach 1942-1949”.Andrzej Kołakowski poświęcił Józefowi Kurasiowi piosenkę pt."Epitafium dla majora Ognia".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz