wtorek, 4 czerwca 2013

Świdnica

(niem.Schweidnitz,czes.Svídnice)miasto i gmina w województwie dolnośląskim,w powiecie świdnickim.Miasto leży historycznie na Dolnym Śląsku,na Przedgórzu Sudeckim,nad rzeką Bystrzycą.Od 2004 r.siedziba diecezji świdnickiej.Osada wspominana już w 1243,po raz pierwszy wzmiankowana jako miasto już 3 września 1267 roku.Niegdyś stolica księstwa świdnicko-jaworskiego.Obecnie ośrodek przemysłowy(rozwinięty przemysł motoryzacyjny,elektrotechniczny,maszynowy oraz spożywczy),z jedynym w Polsce Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz instytucjami kultury i oświaty,ośrodek sportu i rekreacji.Według danych z 2010 r.Świdnica była siódmym co do wielkości miastem województwa.Według danych z 31 grudnia 2011 r.miasto miało 60213 mieszkańców.
Położenie
Świdnica położona jest w południowej części województwa dolnośląskiego w powiecie świdnickim na Równinie Świdnickiej nad Bystrzycą.Leży na skraju Sudetów oraz Gór Wałbrzyskich na wysokości od 225 do 265,9 m n.p.m.Według danych z 1 stycznia 2012 r.powierzchnia miasta wynosiła 21,76 km².Miasto stanowi 2,93% powierzchni powiatu.W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa wałbrzyskiego.Według danych z roku 2002 Świdnica ma obszar 21,76 km²,w tym:użytki rolne 41%,użytki leśne 1% Demografia
Dane z 31 grudnia 2006:
Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni
jednostka osób % osób % osób %
populacja 66776 100 31784 52,7 28533 47,3
gęstość zaludnienia(mieszk./km²) 2742 1444,9 1297,1
Nazwa
Nazwa„Świdnica”wywodzi się od starosłowiańskiego słowa„svida”oznaczającą krzew derenia.Jest to więc nazwa ściśle związana zatem z położeniem topograficznym miasta.Miasto leży nad rzeką,a miejsce w którym gród się rozrósł porośnięte było krzewami derenia.Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie"Suidenicz"wymienia spisany ok.1300 roku średniowieczny łaciński utwór opisujący żywot świętej Jadwigi Vita Sanctae Hedwigis.W spisanym po łacinie dokumencie średniowiecznym z 1310 roku miasto wymienione jest pod zlatynizowaną staropolską nazwą Swidennicz.Występująca od XV w.niemiecka forma Schweidnitz czy Schweidenitz stanowi adaptację fonetyczną wcześniejszej nazwy słowiańskiej.Jeszcze w 1750 roku nazwa„Swidnica”wymieniona jest w języku polskim przez Fryderyka II pośród innych miast śląskich w zarządzeniu urzędowym wydanym dla mieszkańców Śląska.Świdnica wymieniona jest również w 1896 roku przez śląskiego pisarza Konstantego Damrota.Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany na przełomie XIX i XX wieku notuje nazwę miasta pod polską nazwą Świdnica oraz niemiecką Schweidnitz.Czasem spotyka się nazwę Świdnica Śląska,lecz jest ona nieoficjalna i nieurzędowa.Funkcjonuje ona przede wszystkim z uwagi na nazwy placówek pocztowych miasta,np.:„UP Świdnica Śląska 1”przy pl.Grunwaldzkim.
Symbole miasta
 • Herb Świdnicy Czteropolowy herb Świdnicy został przywrócony przez Radę Miejską w dniu 28 stycznia 1999 roku.Na tarczy podzielonej na cztery równe pola,w czarnych polach pierwszym i czwartym znajduje się złota korona,w drugim polu srebrnym czerwony gryf,a w trzecim srebrnym polu czarny dzik.Gryf znajdujący się na tarczy herbowej w srebrnym polu symbolizuje dzielność rycerską.Dzik jest znakiem odwagi i męskości,natomiast korona jest symbolem władzy i zwycięstwa.
 • Hejnał Świdnicy Uchwałę o ustanowieniu hejnału Rada Miejska w Świdnicy przyjęła 29 czerwca 2000 roku.Autorem jest świdnicki kompozytor Marek Banaszczyk.
 • Logo miasta Logo zawiera panoramę miasta,jego zabudowy miejskiej z wieżami wyróżniającymi się z tejże zabudowy.Logo to złożone jest z barw czerwonej,żółtej oraz czarnej.W dolnej części umieszczone jest hasło„Rynek z tradycjami”.Znak ma uproszczoną stylistykę i formę aby nie klasyfikować go do jedynie znaku informującego o tradycjach historycznych miasta.W dolnej części logo jest czarna wstęga symbolizującą drogę,trasę.Nawiązuje ona do łatwości komunikacyjnej Świdnicy,o jej dostępności,usytuowania komunikacyjnego.Hasło„Rynek z tradycjami”ściśle łączy się z bogatymi,kilkusetletnimi tradycjami handlowymi Świdnicy,jak też nawiązuje do starej,zabytkowej części miasta.Ma ono za zadanie promować Świdnicę poprzez graficzne ujęcie miasta.Ma zachęcać do odwiedzin oraz poprzez skojarzenie ukazywać historię i tradycję miasta.
Historia
Architektura Zabytki
W Świdnicy znajduje się kościół Pokoju wzniesiony w systemie szachulcowym w 1657 r.wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.W 1905 r.została wzniesiona w stylu neoromańsko-bizantyjskim cerkiew św.Mikołaja Cudotwórcy,będąca dawną ewangelicką kaplicą cmentarną.Świdnica z racji swego historycznego znaczenia posiada wiele cennych zabytków architektury sakralnej,mieszczańskiej,jak i przemysłowej.Uniknięcie zniszczeń w czasie II wojny światowej pozwoliło zachować drugi co do wielkości(po Wrocławiu)zespół zabytkowej architektury na Dolnym Śląsku.Jej wschodni fragment uległ częściowemu wyburzeniu i został zastąpiony przez socjalistyczną architekturę mieszkaniową niskiej jakości,przez co spójność urbanistyczna całego kompleksu uległa nieodwracalnemu zniszczeniu.W 1967 r.podczas rozbiórki bloku śród rynkowego,doprowadzono do zawalenia się wieży ratuszowej,która jest obecnie odbudowywana.Mimo to do dziś przetrwało wiele zabytkowych domów,głównie w Rynku i przylegających do niego ulicach.Od kilku lat starówka jest sukcesywnie restaurowana,a zatwierdzony przez Zarząd Miasta plan rewitalizacji i rewaloryzacji starego miasta zakłada kompleksowe prace renowacyjnej miejskiej starówki.Nocą wiele obiektów starego miasta jest iluminowanych.Miasto przez lata było dużym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym.Spuścizną po okresie uprzemysłowienia jest kilkanaście zabytków techniki i architektury przemysłowej.W Świdnicy znajduje się także historyczny cmentarz żydowski oraz zespół barokowych rzeźb w Rynku.Miasto Świdnica jest jednym ze współzałożycieli Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO,powołanej 26 czerwca 2004 r.
Zieleń miejska
Świdnica jest miastem o stosunkowo dużym udziale zieleni miejskiej w ogólnej powierzchni miasta.Istnieje tutaj kilkanaście parków,skwerów,liczne są klomby i zadrzewienia przy placach i ulicach świdnickich.
Parki miejskie:
 • Park Centralny
 • Park Pionierów
 • Park Młodzieżowy
 • Park Saperów
 • Park Ułanów
 • Park Sikorskiego
 • Park Strzelnica
 • Park Łukasińskiego
28 lipca 1995 roku,uchwałą Rady Miejskiej,pod ochronę przyjęto 77 drzew spełniających kryteria do uznania ich za pomniki przyrody,spośród 223 zaproponowanych.Park Młodzieżowy przy ulicy Armii Krajowej dysponuje największą liczbą pomników przyrody.Znajduje się tam 12 drzew objętych ochroną.Wśród owych roślin można wyróżnić gatunki takie jak:platan klonolistny,cis pospolity,żywotnik olbrzymi,sosna czarna,miłorząb dwuklapowy,dąb szypułkowy,topola czarna,buk zwyczajny,klon zwyczajny,srebrzysty kasztanowiec biały.
Dzielnice mieszkalne
Świdnica nie jest podzielona między jednostki pomocnicze.Wyróżnia się tylko jedną część miasta:Kraszowice.
Ponadto funkcjonuje zwyczajowy podział na osiedla:
 • Stare Miasto
 • Kraszowice
 • Stare Osiedle
 • Osiedle Młodych
 • Osiedle Kolonia
 • Osiedle Zarzecze
 • Osiedle Zacisze
 • Osiedle Świerkowe
 • Osiedle Zwierzynieckie
 • Osiedle Słowiańskie
 • Osiedle Zawiszów
Gospodarka
Od kwietnia 2004 roku na terenie miasta istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej„Invest Park”.Od czerwca 2005 roku budowę fabryki rozpoczął„Electrolux”,zakończyły się również prace budowlane fabryki Colgate-Palmolive.Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej„Invest Park”ulokowały się też„Klingenburg International”Sp.z o.o.(producent urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych),„Nifco Poland”Sp z o.o.(producent pierścieni,nitów i zacisków z tworzyw sztucznych)oraz Galess Sp.z o.o.(usługi galwanizerskie).Poza podstrefą inwestycje typu„greenfield”rozpoczęły„IMP Comfort”Sp.z o.o.(producent tkanin technicznych) i „Krause”Sp.z o.o.(producent drabin i rusztowań aluminiowych),w 2008 roku na terenie strefy powstała nowa siedziba SONEL S.A.
Turystyka
W punkcie Informacji turystycznej przy ul.Wewnętrznej 2 turyści mogą uzyskać informacje dotyczące bazy hotelowo-gastronomicznej,o organizowanych imprezach czy o historii Świdnicy.Informacja oferuje również do sprzedaży albumy fotograficzne miasta,foldery,mapy,oraz liczne pamiątki związane ze Świdnicą.

Infrastruktura techniczna w mieście
 • Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji(spółka z udziałem miasta zaopatrująca w wodę mieszkańców miasta Świdnica)zarządza siecią wodociągową łącznej długości 173 km,na której wykonane jest 2671 przyłączy do budynków.Na sieci kanalizacyjnej o długości 147 km wykonane jest 2766 przyłączy do budynków.Miasto Świdnica zaopatrywane jest z dwóch ujęć wody podziemnych:przy ul.Bokserskiej oraz w Pszennie. 
 • Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy zaopatruje w ciepło ponad 40% ogółu mieszkań i podmiotów gospodarczych w Świdnicy.Ciepło jest produkowane w 6 ciepłowniach przy ul.Pogodnej,Bohaterów Getta,Saperów,Sikorskiego,Zarzecze,Zawiszów.
Transport i komunikacja
Świdnica leży na skrzyżowaniu tras wojewódzkich i krajowych co ułatwia dojazd z miasta do większości dużych ośrodków województwa i kraju.Najważniejsza trasą biegnącą przez miasto jest trasa nr 35.Oprócz niej z miasta wybiega kilka dróg wojewódzkich i lokalnych.
 • Droga krajowa nr 35(Wrocław Wałbrzych Mieroszów Golińsk(dawne przejście graniczne))
 • Droga wojewódzka nr 382(Strzegom Dzierżoniów Ząbkowice Śląskie)
 • Droga wojewódzka nr 379(Świdnica Wałbrzych)
Ponadto ze Świdnicy wybiegają drogi lokalne do Bystrzycy Górnej,Wirów,Żarowa oraz Jaworzyny Śląskiej.Świdnica położona jest w odległości ok.45 km od autostrady A4.Miasto ma obwodnicę która wybudowana w 1974 roku odciąża zabytkowe centrum Świdnicy i ogranicza ruch pojazdów ciężkich w samym mieście.Najwięcej dróg należy do dróg lokalnych(80,4 km),natomiast 5,5 km dróg należy do dróg krajowych.Komunikacją miejską wewnątrz miasta zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Świdnica.Obsługuje ono 17 linii autobusowych.
Transport kolejowy
Na początku lat 90.zamknięto dla pociągów pasażerskich linię kolejową nr 285 do Jedliny-Zdroju,a w 2000 r.zlikwidowano połączenie na odcinku prowadzącym do Wrocławia przez Sobótkę.W czasach stacjonowania w Świdnicy Armii Czerwonej miasto posiadało bezpośrednie połączenie kolejowe z Moskwą.Obecnie z połączeń pasażerskich przez Świdnicę kursuje jedynie autobus szynowy w relacji Kłodzko Główne-Kamieniec Ząbkowicki-Jaworzyna Śląska-Legnica obsługiwanej przez Koleje Dolnośląskie.Najbliższym węzłem kolejowym,z którego odjeżdżają pociągi dalekobieżne jest odległa o 10 km Jaworzyna Śląska.Trasa Kamieniec Ząbkowicki-Legnica wykorzystywana jest w także w ruchu towarowym.Wyprowadzone są od niej bocznice do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej oraz zakładów Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Ruch towarowy w Świdnicy odbywa się się również na linii Świdnica Miasto-Świdnica Przedmieście-Pszenno,z której też wyprowadzone są bocznice do zakładów przemysłowych największa do Fabryki Wagonów.
Zlokalizowane w mieście stacje kolejowe to:
 • Świdnica Miasto
 • Świdnica Przedmieście(zlikwidowana przez stację odbywa się tylko ruch towarowy)
 • Świdnica Kraszowice(zlikwidowana w latach 90.)
Transport lotniczy
W Świdnicy nie ma lotniska które mogłoby obsługiwać loty pasażerskie.Najbliższe lotnisko pasażerskie znajduje się w oddalonym o 55 km Wrocławiu.W pobliskich Świebodzicach znajduje się lądowisko dla awionetek,które może przyjmować niewielkie samoloty.W 2007 przy ul.Leśnej otworzono oficjalnie sanitarne lądowisko.
Edukacja
W Świdnicy są 2 żłobki,9 przedszkoli,11 szkół podstawowych,5 gimnazjalnych a ponadto:
Szkoły wyższe:
 • Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych
 • Łódzka Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania filia w Świdnicy.
 • Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej
Szkoły ponadgimnazjalne:
 • Zespół Szkół Nr 1
 • I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących(II Liceum Ogólnokształcące)
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr III im.Marii Skłodowskiej-Curie(III Liceum Ogólnokształcące Humanistyczno-Artystyczne)
 • Zespół Szkół nr 3(IV Liceum Ogólnokształcące)
 • Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im.Tony Halika
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im.Wincentego Stysia
 • Zespół Szkół Mechanicznych im.Mikołaja Kopernika
 • Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im.Jana III Sobieskiego
 • Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie
Inne:
 • Szkoła Policealna Służb Społecznych(dawne Studium Medyczne)
 • Społeczna Szkoła Podstawowa,Gimnazjum i Przedszkole Akademia Przedszkolaka
Kultura
Przed II wojną światową miasto było siedzibą Teatru Krajowego w Świdnicy,a Państwowy Teatr Świdnica działał do ok.1951 roku.W mieście działa Młodzieżowy Dom Kultury,Świdnicki Ośrodek Kultury,Miejska Biblioteka Publiczna,1 kino,kilkanaście galerii,liczne stowarzyszenia,kółka artystyczne itp.
Do instytucji kultury w Świdnicy należą:
 • Świdnicki Ośrodek Kultury
 • Młodzieżowy Dom Kultury
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Muzeum Dawnego Kupiectwa
 • Muzeum Broni i Militariów
 • Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna filia w Świdnicy
 • Kino Cinema 3D w Galerii Świdnickiej 4 sale,ul.Miłego dnia 1
 • Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej
 • Klub Osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 23
Lista imprez kulturalno-rozrywkowych odbywających się cyklicznie w Świdnicy:
 • Festiwal Reżyserii Filmowej
 • Świdnicki Przegląd Zespołów Kolędowych
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 • Konkurs Recytatorski„Pegazik”
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Wybory Małej Miss
 • Wybory Miss Wiosny
 • Świdnickie Noce Jazzowe
 • Festiwal Teatru Otwartego
 • Festiwal Piosenki Przedszkolnej
 • Dni Gór
 • Festiwal Piosenki lat 60. i 70.
 • Świdnickie Dni Muzyki Kameralnej
 • Dni Świdnicy
 • Babie Lato
 • Festyn Sobótkowy
 • Giełda Staroci,Numizmatów i osobliwości
Większość tych imprez organizuje Świdnicki Ośrodek Kultury,który jest animatorem życia kulturalnego w mieście.Świdnica od dnia 4 października 2003 nosi tytuł Stolicy Dziecięcych Marzeń,który nadała jej Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu na swoim pierwszym w historii posiedzeniu poza Warszawą.
Media
Świdnica posiada własną telewizję,radio internetowe oraz kilka tytułów lokalnej prasy.
Telewizja:
 • Telewizja Teletop Sudety
 • Interaktywna Telewizja Świdnica ITVS
Radio:
 • Radio Świdnica
W Świdnicy ukazuje się kilka tytułów prasowych,zarówno lokalnych,jak i ogólnopolskich.
Do gazet z terenu miasta należą:
 • Wiadomości Świdnickie
 • Swidnica24.pl
 • Tygodnik Świdnicki
 • Expressem
 • Dzisiaj Świdnica
 • NIEDZIELA Edycja świdnicka
Administracja i władze
Świdnica ma status gminy miejskiej.Rada Miejska w Świdnicy składa się z 23 radnych.Organem wykonawczym samorządu jest prezydent miasta,którym obecnie jest Wojciech Murdzek.Miasto jest też siedzibą samorządu powiatu świdnickiego.Świdnica znajduje się w okręgu wyborczym nr 2 do Sejmu oraz okręgu nr 4 do Senatu.
Wspólnoty religijne
Na terenie miasta działalność religijną prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:
 • Katolicyzm
  • Kościół Rzymskokatolicki 7 parafii,wchodzące w skład dwóch dekanatów:Świdnica Wschód oraz Świdnica Zachód.
  • Kościół Polskokatolicki mający parafię pw.św.Antoniego z Padwy.
 • Prawosławie
  • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
   • Parafia św.Mikołaja
 • Protestantyzm
  • Kościół Ewangelicko-Augsburski
   • Parafia w Świdnicy Kościół Pokoju
  • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
   • zbór w Świdnicy
  • Kościół Zielonoświątkowy
   • zbór w Świdnicy
 • Świadkowie Jehowy
  • Sala Królestwa.
inne niezabytkowe kościoły:
  • kościół rzym.kat.pw.św.Andrzeja Boboli
  • kościół rzym.kat.pw.św.Ducha(Osiedle Zawiszów)
  • kościół rzym.kat.pw.Najświętszego Serca Pana Jezusa(Kraszowice)
  • kościół rzym.kat.pw.Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
  • kościół rzym.kat.tygodniowy pw.Miłosierdzia Bożego(Osiedle Młodych)
  • kościół rzym.kat.pw.Miłosierdzia Bożego(Osiedle Zarzecze)
  • cerkiew prawosławna pw.św.Mikołaja,parafialna
  • kościół Adwentystów Dnia Siódmego
  • kościół Polskokatolicki pw.św.Antoniego
Służba zdrowia
W Świdnicy funkcjonuje 12 przychodni,17 aptek,szpital,wiele prywatnych praktyk lekarskich. Przychodnie:
 • Nr 1 NZOZ„Ars Medica”
 • Nr 2 NZOZ„Mieszko”
 • Nr 4 NZOZ„Eskulap”
 • Nr 5 NZOZ„BHMed”
 • Nr 6 NZOZ„Kolmed”
 • Nr 7 NZOZ„Medyk”
 • Nr 8 NZOZ„AR-Vita”
 • Przychodnia Rehabilitacyjna
 • Przychodnia dla Dzieci
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Odwykowa
 • Przyzakładowy Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Zakład Balneologiczny
Szpitale:
 • Regionalny Specjalistyczny Szpital Powiatowy„Latawiec”jest to szpital położony na peryferiach miasta,w jego południowo-zachodniej części.Posiada lądowisko dla helikopterów.
Sport
W Świdnicy działa wiele klubów sportowych,największe z nich to:
 • KS Tytan kulturystyka,fitness
 • MKS Polonia Świdnica piłka nożna,boks,lekkoatletyka
 • MKS Świdnica siatkówka kobiet
 • Świdnicki Klub Piłki Ręcznej(ŚKPR)piłka ręczna
 • Klub Sportowy GRYF Świdnica piłka nożna chłopców
 • KP Polonia/Sparta Świdnica klub piłkarski powstały z fuzji sekcji piłkarskich Sparty i Polonii Świdnica,obecnie grający w III lidze dolnośląsko-lubuskiej
 • KS Stal Świdnica piłka nożna,klasa Okręgowa
 • UKS Taekwon-do Gryf sekcja Taekwon-do(6-14 lat)oraz sekcja MMA(powyżej 14 roku życia)
 • Automobilklub Sudecki
 • Klub Karate Kyokushinkai Świdnica
 • Gambit Świdnica szachy
 • Okręgowy Związek Akrobatyki Sportowej
 • Polski Związek Wędkarski
 • KKS Śnieżne Wrony Świdnica koszykówka
 • Sportowy Klub Taekwon-do TIGER
 • Grupa Capoeira Esporao
 • Świdnicki Klub Aikido
 • GLKS Świdnica
Od wielu lat Świdnica jest gospodarzem Rajdu Elmot zaliczanego do rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.Największe sukcesy odnosił w sekcji siatkówki kobiet klub MKS Świdnica.To właśnie w nim od najmłodszych lat trenowała Dorota Świeniewicz,dwukrotna złota medalistka mistrzostw Europy.Ze Świdnicy pochodzi także siatkarka Anna Werblińska.
Miasta partnerskie
Miasto Kraj Data podpisania umowy
Biberach an der Riß Niemcy 1990
Police nad Metují Czechy 1994
Trutnov Czechy 1998
Kazincbarcika Węgry 1999
Dystrykt Tendring Wielka Brytania 1999
Niżyn Ukraina 10.12.2001
Rejon Święciański Litwa 2002
Stanisławów Ukraina 19.09.2008
Urodzeni w Świdnicy
 • Juliusz Chrząstowski aktor,1996–1997 Teatr im.A.Mickiewicza,Częstochowa,1997–1998 Teatr Studyjny,Łódź,1998–2003 Teatr Nowy,Łódź,2003-...Stary Teatr,Kraków
 • Maria Cunitz wybitna astronom,poliglotka,matematyczka,malarka,pisarka i kompozytorka XVII wieku jej imieniem nazwano jeden z kraterów na Wenus
 • Katarzyna Glinka polska aktorka filmowa i teatralna
 • Janusz Gol piłkarz grający na pozycji defensywnego pomocnika w Legii Warszawa
 • Bartosz Huzarski kolarz szosowy
 • Karl Theodor Robert Luther astronom,odkrywca 24 planetoid
 • Jerzy Kramarczyk aktor,absolwent II LO w Świdnicy,znany z głosu Listonosza Pata i Strażaka Sama
 • Wojciech Mann dziennikarz i prezenter radiowo-telewizyjny
 • Marek Michalak działacz społeczny,Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu,Rzecznik Praw Dziecka.
 • Albert Neisser lekarz wenerolog,kolekcjoner dzieł sztuki
 • Arkadiusz Piech Piłkarz grający na pozycji napastnika w drużynie Ruchu Chorzów.
 • Dorota Świeniewicz siatkarka,była reprezentantka Polski
 • Anna Werblińska siatkarka,reprezentantka Polski
 • Jarosław Włodarczyk astronom i historyk astronomii,znany popularyzator nauki
 • Grzegorz Woźny artysta malarz,poeta,współzałożyciel Świdnickiego Stowarzyszenia Literackiego LOGOS i współredagujący ogólnopolskie pismo literacko-artystyczne„Arytmia”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz